Ruský jazyk a literatura – navazující magisterské studium

Každý uchazeč dostane celkem tři otázky: 1) otázku ověřující znalost ruštiny (minimálně na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky), 2) otázku ověřující znalost jazykového systému současné ruštiny, 3) otázku ověřující znalost literatury a kultury Ruska. Okruhy všech otázek budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce povinně předkládá a kde vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede další přečtené publikace (odborné i beletrii) vztahující se k jednotlivým tematickým blokům.

Příklady otázek k ústní zkoušce

 

Ruština (minimálně na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky):

 1. Geopolitika Ruska. – Геополитика России.
 2. Důležitá kulturní centra Ruska. – Важные культурные центры России.
 3. Důležitá ekonomická centra Ruska. – Важные экономические центры России.
 4. Hlavní státní a náboženské svátky. – Главные государственные и религиозные праздники России.
 5. Tradice – staré a současné. – Традиции – старые и новые.
 6. Národní kuchyně – existuje ještě? – Национальная кухня, существует ли она еще?
 7. Systém vzdělání v Rusku. Система образования в России.
 8. Filozofie konzumní společnosti. – Философия общества потребления.
 9. Civilizační choroby.- Цивилизационные болезни.
 10. Sociální problémy – jaké jsou v Rusku? – Социальные проблемы – какие они в России?
 11. Úroveň života – kontrasty. Уровень жизни – контрасты.
 12. Moderní rodina – tendence vývoje. Современная семья – тенденции развития.
 13. Dnešní komunikace: vidíme se vůbec? Современное общение: встречаемся ли мы вообще?
 14. Je talent cesta k úspěchu? – Талант – это путь к успеху?
 15. Problémy v dnešním sportu. – Проблемы современного спорта.

 

Jazykový systém současné ruštiny:

 1. Vokály pod přízvukem (foneticky, fonologicky).
 2. Redukce vokálů mimo přízvuk (foneticky, fonologicky).
 3. Konsonanty: korelace znělosti.
 4. Konsonanty: korelace měkkosti.
 5. Konsonanty: sykavky (foneticky, fonologicky).
 6. Paradigmatika podstatného jména.
 7. Nominální rod a deklinace podstatného jména.
 8. Variabilní koncovky podstatného jména.
 9. Kmenové alternace u podstatného jména.
 10. Paradigmatika přídavného jména.
 11. Krátké tvary přídavného jména.
 12. Stupňování přídavného jména.
 13. Paradigmatika slovesa.
 14. Kmenové alternace u slovesa.
 15. Slovesné kategorie a způsoby jejich vyjadřování.
 16. Syntetické a perifrastické tvary slovesa.
 17. Jmenné tvary slovesa.
 18. Větné členy a způsoby jejich vyjadřování.
 19. Podmět v ruštině.
 20. Přísudek v ruštině.
 21. Předmět v ruštině.
 22. Přívlastek v ruštině.
 23. Doplněk v ruštině.
 24. Syntaktické funkce příčestí.
 25. Syntaktické funkce přechodníků.
 26. Syntaktické funkce infinitivu.
 27. Vedlejší věty.
 28. Jazykový znak, gramatika a slovní zásoba.
 29. Lexikální vztahy a lexikální pole.
 30. Typy slovotvorby v ruštině.

 

Literatura a kultura Ruska:

 1. Tematika a žánry starší ruské literatury.
 2. Představitelé literatury Kyjevské Rusi.
 3. Představitelé literatury Moskevské Rusi.
 4. Literatura a kultura petrovského Ruska.
 5. Klasicismus v ruské literatuře.
 6. Sentimentalismus v ruské literatuře.
 7. Ruská poezie 19. století.
 8. Ruské drama 19. století.
 9. Ruský realistický román.
 10. Literatura a kultura přelomu 19. a 20. století. Žánrové a druhové přeskupení, nová témata, básnický jazyk a vypravěčské postupy.
 11. První a druhá generace ruského symbolismu.
 12. Poetika akméismu.
 13. Směry ruské avantgardy. Poetika (kubo)futurismu. „Zaum“.
 14. Socialistický realismus. Ideologické normy a opatření v literatuře a kultuře.
 15. Obrazy ruské revoluce v literatuře a kultuře. Ruské utopie a antiutopie.
 16. Meziválečná literatura – základní vývojové a stylistické tendence. Směry a uskupení.
 17. Ruské drama a divadlo 1. poloviny 20. století.
 18. Reflexe druhé světové války v literatuře.
 19. Lágrová literatura.
 20. Vývojové tendence oficiální literatury 2. poloviny 20. století.
 21. Vývojové tendence neoficiální literatury 2. poloviny 20. století.
 22. Literatura a kultura epochy tzv. perestrojky.
 23. Postmodernismus. Teorie, nástup a vývoj.
 24. Současná ruská literatura.
 25. Ruská literární kritika 19. století.
 26. Formalismus v ruské literární vědě.
 27. Sémiotika v ruské literární vědě.
 28. Ruské meziválečná emigrace. Hlavní centra a představitelé.
 29. Ruská emigrace v meziválečném Československu.
 30. Současná ruská emigrace a ruské menšiny ve světě.
 31. Subjekty ruské politické scény.
 32. Národy Ruské federace.
 33. Náboženství v Ruské federaci.
 34. Charakteristika pravoslaví a ruského náboženského života.
 35. Ruští filosofové.
 36. Marxismus v Rusku.
 37. Česko-ruské vztahy před první světovou válkou.
 38. Česko-ruské vztahy ve 20. století. Osobnosti T. G. Masaryka a K. Kramáře.
 39. Základní směry ruského výtvarného umění.
 40. Ruská hudba a její představitelé.
Úvod > Uchazeč > Průběh přijímacího řízení a doporučená literatura > Ruský jazyk a literatura – navazující magisterské studium