Konference

Dlouhodobým profilujícím konferenčním projektem Ústavu východoevropských studií FF UK se od roku 2005 stala Konference mladých slavistů. Dosud pravidelně pořádané vědecké setkání (3.–4. 5. 2005, 11.–12. 10. 2006, 24.–25. 10. 2007, 22.–23. 10. 2008, 4.–5. 11. 2009, 4.–5. 11. 2010, 3.–4. 11. 2011, 1.–2. 11. 2012, 24.–25. 10. 2013, 6.–7. 11. 2014, 5.–6. 11. 2015, 3.–4. 11. 2016, 2.–3. listopadu 2017, 1.–2. listopadu 2018) se silnou mezinárodní účastí si stanovilo za cíl poskytnout mladé generaci badatelů (do 35 let) prostor pro prezentaci výsledků jejich výzkumné práce a výměnu názorů napříč jednotlivými slavistickými obory i různými slavistickými pracovišti. Konferenční jednání mají přispět k hledání nové tváře pražské slavistiky a jejímu zapojení do mezinárodního vědeckého kontextu. Konferenčními výstupy jsou kolektivní monografie obsahující studie recenzované předními domácími i zahraničními odborníky. O úspěchu akce svědčí řada domácích a mezinárodních ohlasů (podrobněji o projektu na http://slavkonf.ff.cuni.cz/). Výstupem prvního ročníku konference se stal sborník příspěvků Slavistika dnes: trendy a perspektivy (květen 2006). Postupně byly vydány: v roce 2008 recenzované sborníky druhého a třetího konferenčního ročníku Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II – říjen 2006 a Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů III – říjen 2007; v roce 2009 recenzovaný sborník čtvrtého konferenčního ročníku Slovanské jazyky a literatury: hledání identity; v roce 2010 recenzovaný sborník pátého konferenčního ročníku Slovanský areál a Evropa; v roce 2011 recenzovaná kolektivní publikace šestého konferenčního ročníku Etnicita slovanského areálu; v roce 2012 recenzovaná kolektivní publikace sedmého konferenčního ročníku Prolínání slovanských prostředí.

V roce 2014 se uskutečnila mezinárodní konference Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě organizovaná členy ústavu ve spolupráci s Katedrou jihoslovanských a balkanistických studií.

Seminář ukrajinistiky a slavistiky pravidelně pořádá přednášky, semináře a literární večery, kde jsou pravidelně představovány překlady ukrajinské literatury do češtiny i aktuální ukrajinská témata.

Ve dnech 24.-26. listopadu 2017 se uskutečnila Mezinárodní konference ukrajinistů v Praze, jíž se kromě českých odborníků zúčastnili i ukrajinisté zejména z visegrádských zemí a ukrajinští badatelé.

12. října 2018 se konala konference Hranice – konflikt – místa střetů a setkávání v eurasijském prostoru v rámci programu Progres Q 13.

Ve dnech 10.-11. listopadu 2018 proběhl 2. ročník Mezinárodní konference ukrajinistů v Praze.

Ve dnech 28.-30. března 2019 se uskutečnila na FF UK mezinárodní konference World War II: History and Memory, více informací zde.

26. dubna 2019 se konal 1. ročník mezinárodní konference, pořádané Akademickým centrem Borise Němcova, jejímž tématem bylo Понятие свободы в России.

29. dubna 2019 se konala Konference Česká baltistika 1918-2018 pod záštitou Litevského a Lotyšského velvyslanectví v Praze.

Úvod > Věda a výzkum > Konference