Navazující magisterský program Ruský jazyk a literatura

Navazující magisterský program Ruský jazyk a literatura (RJL)

Informace o programu na webu přijímacího řízení – zde

Program Ruský jazyk a literatura (RJL) je v navazujícím magisterském stupni profilován jako studium národní filologie se všemi jejími tradičními složkami: jazykliteratura a kulturně-společenský kontext. Rozčlenění studijního plánu na teoretickou a praktickou část má za cíl poskytnout teoreticko-metodologické dovednosti ve všech složkách studia a motivovat studenta ve směru jeho budoucí profilace na jednu z dílčích oblastí jeho zájmu (profesní, vědecká) a připravit ho na případné další studium v doktorském programu, resp. pro jeho uplatnění v praxi. Uchazeč při vstupu do studia prokazuje výchozí jazykovou kompetenci v ruštině odpovídající minimálně úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Program se opírá o moderní pojetí jazykové průpravy v ruštině podle respektovaných standardů Evropského jazykového referenčního rámce (rozvoj komunikačních a písemných kompetencí, práce s náročnými odbornými a literárními texty, překladatelství). Studijní plán poskytuje možnost komplexního osvojení teoretických i praktických poznatků o studovaném regionu a vede studenta k získání praktické komunikativní kompetence a odborné orientace na Rusko i ruskojazyčné země. Teoretický oborový základ studijního plánu tvoří filologicky orientované předměty z oblasti lingvistiky, literární vědy a kultury. Důkladné zvládnutí struktury ruského jazyka v synchronní i diachronní perspektivě garantují profilující přednášky z gramatiky ruštiny a blok diachronně koncipovaných předmětů zaměřených na staroslověnštinu, historickou mluvnici a vývoj ruštiny. Do povinných předmětů je rovněž zahrnuta problematika dialektologie ruštiny v širším východoslovanském kontextu. Praktické zvládnutí jazyka (včetně překladatelských dovedností) na požadované úrovni je garantováno v rámci předmětů praktické jazykové a překladatelské průpravy, jejichž náročnost zohledňuje předpokládanou výstupní jazykovou kompetenci absolventů odpovídající úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Filologickou složku navazujícího magisterského studijního programu Ruský jazyk a literatura zaměřenou na studium ruské literatury tvoří povinné přednášky o dílčích etapách literárního vývoje Ruska od středověku po současnost v evropských souvislostech; mezi povinné předměty jsou rovněž zařazeny tři přednášky z duchovní kultury a dějin myšlení Ruska. Vedle povinných předmětů studijní plán obsahuje nabídku tří specializačních modulů povinně volitelných seminářů tematicky zaměřených na tři profilové oblasti studia (jazyk, literatura, kultura a dějiny) posilující seminární praktickou složku studijního plánu.

 

Informace o přijímacím řízení na navazující magisterský program Ruský jazyk a literatura – samostatné i sdružené studium

Jedná se o prezenční formu studia (dvouletá standardní doba studia).

 

Struktura ústní zkoušky

Každý uchazeč dostane celkem tři otázky: 1) otázku ověřující znalost ruštiny (minimálně na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky), 2) otázku ověřující znalost jazykového systému současné ruštiny, 3) otázku ověřující znalost literatury a kultury Ruska. Okruhy všech otázek budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce povinně předkládá (min. 15 položek) a kde vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede další přečtené publikace (odborné i beletrii) vztahující se k jednotlivým tematickým blokům.

V rámci přijímací zkoušky každý uchazeč sdělí volbu jedné ze tří nabízených specializací (jazyk, literatura, kultura a dějiny).

 

Doporučená studijní literatura pro ústní zkoušku

Seznam doporučené studijní literatury je pouze orientační. Uchazeč má možnost si vybrat publikace podle svého odborného zájmu.

 

RUŠTINA (minimálně na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky)

Učebnice

BAUER, J. – MRÁZEK, R. – ŽAŽA, S.: Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy II. Skladba. Praha 1960, 1979.

DOLEŽELOVÁ, E.: Лекции по морфологии русского языка. Brno 2006.

FLÍDROVÁ, H. – ŽAŽA, S.: Синтаксис русского языка в сопоставлении с чешским. Olomouc 2005.

HAVRÁNEK, B. (red.): Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I. Hláskosloví a tvarosloví. Praha 1960, 1976.

JЕLÍNEK, S. a kol.:  Радуга по-новому. Plzeň 2011.

MISTROVÁ, V. – OGANESJANOVÁ, D. – TREGUBOVÁ, J.: Cvičebnice ruské gramatiky. Praha 2004.

TALICKAJA, J. – KORYČÁNKOVÁ, S.: Русская речь: Сценарии непринужденного общения. Brno 1993.

ŽAŽA, S. (red.): Morfologie ruštiny I–II. Brno 1996-1997.

БЕЛОШАПКОВА, В. А. (ред.): Современный русский язык. Москва 2003.

ГЛАЗУНОВА, О. И.: Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология. Санкт-Петербург 2003.

 

Další literatura

BĚLIČOVÁ, H.: Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských. Praha 1998.

KUBÍK, M. – FORMANOVSKAJA, N. I.: Основы языкознания для русистов. Praha 1985.

KUBÍK, M. – KONDRAŠOV, N. A.: Русский язык глазами лингвиста-слависта. Praha 1977.

SVINCOVA, I. Ju.: Культура русской речи и практическая стилистика русского языка. Hradec Králové 2004.

БЕРНШТЕЙН, С. Б.: Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Москва 1961.

БОНДАРКО, А. В.: Теория морфологических категорий и аспектологические исследования. Москва 2005.

ВАЛГИНА, Н. С. – РОЗЕНТАЛЬ, Д. Е. – ФОМИНА, М. И.: Современный русский язык. Москва 2001.

ГАСПАРОВ, Б. М.: Язык. Память. Образ: Лингвистика языкового существования. Москва 1996.

ГОЛУБ, И. Б.: Русский язык и культура речи. Москва 2001.

ГОРШКОВ, А. И.: История русского литературного языка. Москва 1965.

Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. Москва 1969.

ИЛЬЕНКО, С. Г.: Синтаксические единицы в тексте. In: Ильенко С. Г.: Русистика: Избранные труды. Санкт-Петербург 2003.

МЕЧКОВСКАЯ, Н. Б.: Социальная лингвистика. Москва 1996.

НОРМАН, Б. Ю.: Лингвистическая прагматика. Минск 2009.

РОЗЕНТАЛЬ, Д. Е.: Практическая стилистика русского языка. Москва 1977

СУПРУН, А. Е. (ред.): Общее языкознание. Минск 1983.

ЧЕРНЯК, В. Д.: Синонимия в русском языке. Москва 2010.

ШВЕДОВА, Н. Ю. (ред.): Русская грамматика I–II. Москва 1980.

ШВЕДОВА, Н. Ю., ЛОПАТИН, В. В. (ред.): Русская грамматика. Изд. 2-e, исправленное. Москва 1990.

 

JAZYKOVÝ SYSTÉM SOUČASNÉ RUŠTINY

Literatura v češtině a slovenštině (viz také pod „Ruština“)

ĎUROVIČ, Ľ.: Paradigmatika spisovnej ruštiny. Bratislava 1964, 1970.

LEŠKA, O.: Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny. Praha 2003.

 

Literatura v ruštině

АВАНЕСОВ, Р. И.: Фонетика современного русского литературного языка. Москва 1956.

BARNETOVÁ, V. et alii: Русская грамматика 1, 2. Praha 1979.

ЗАЛИЗНЯК, А. А.: Русское именное словоизменение. Москва 1967.

ЗАЛИЗНЯК, А. А.: Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. Москва 2003.

ИСАЧЕНКО, А. В.: Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология 1, 2. Братислава 1954, 1960, 1965; Москва 2003.

Каленчук, М. Л. – Касаткин, Л. Л. – Касаткина, Р. Ф.: Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и ее варианты. Москва 2012.

Касаткин, Л. Л.: Фонетика современного русского литературного языка. Москва 2003.

КНЯЗЕВ, С. В. – ПОЖАРИЦКАЯ, С. К.: Современный русский литературный язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия. Москва 2005.

ПАНОВ, М. В.: Русская фонетика. Москва 1967.

СВЕТЛИК, Я.: Синтаксис русского языка в сопоставлении с словацким. Братислава 1970, 1979.

ШАНСКИЙ, Н. М.: Лексикология современного русского языка. Москва 1964, 1972, 2007.

ШВЕДОВА, Н. Ю. еt alii: Грамматика современного русского литературного языка. Москва 1970.

ЯНКО-ТРИНИЦКАЯ, Н. А.: Словообразование в современном русском языке. Москва 2001.

 

Literatura v dalších jazycích

GABKA, K. (Hrsg.): Russische Sprache der Gegenwart 1. Einführung, Phonetik, Phonologie. Leipzig 1987; 2. Morphologie. Leipzig 1988. 3. Syntax. Leipzig 1989.

GARDE, P.: Grammaire russe 1. Phonologie Morphologie. Paris 1980. (Collection de grammaires de l’ Institut d’ Études slaves VII/1)

HALLE, M.: The Sound Pattern of Russian. A Linguistic and Acoustic Investigation. The Hague 1971. (Description and Analysis of Contemporary Standard Russian I)

LEHFELDT, W.: Formenbildung des russischen Verbs Versuch einer analytisch-synthetisch-funktionellen Beschreibung der Präsens- und der Präteritumflexion. München 1978. (Slavistische Beiträge 124)

THELIN, N. B.: Notes on General and Russian Morphology. Uppsala 1975. (Studia Slavica Uppsaliensia 15)

THELIN, N. B.: Towards a theory of verb stem formation and conjugation in modern Russian. Stockholm 1975.

 

LITERATURA A KULTRUA RUSKA

Literatura v češtině a slovenštině 

BACHTIN, M. M.: Dostojevskij umělec. K poetice prózy. Praha 1971.

BACHTIN, M. M.: Román jako dialog. Praha 1980.

BĚLOŠEVSKÁ, L. (ed.): Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1919–1939). Praha 1999.

BERĎAJEV, N. А.: Prameny a smysl ruského komunismu. Praha 2012.

DOUBEK, V.: Česká politika a Rusko (1848–1914). Praha 2004.

DROZDA, M.: Narativní masky ruské prózy. Od Puškina k Bělému (kapitoly z historické poetiky). Praha 1990.

EAGLETON, T.: Úvod do literární teorie. Praha 2005.

EJCHENBAUM, B. M.: Jak je udělán Gogolův plášť a jiné studie. Praha 2012.

FEDOTOV, G.: Svatí staré Rusi. Červený Kostelec 2010.

GLANC, T. – KLEŇHOVÁ, J.: Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha 1995.

GLANC, T.: Souostroví Rusko. Ikony postsovětské kultury. Praha 2011.

HARBUĽOVÁ, Ľ.: Sibírský autonomizmus. Zdroje, prejavy, reflexie (1917–1939). Praha – Červený Kostelec 2010.

HLOUŠKOVÁ, K. – KOMENDOVÁ, J. – ŘOUTIL, M. – TÉRA, M. – VYDRA, Z.: Dějiny Ruska. Praha 2017.

CHAMBERLAINOVÁ, L.: Parník filozofů. Praha 2008.

JAKOBSON, R.: Poetická funkce. Jinočany 1995.

KOMENDOVÁ, J.: Světec a šaman. Kulturní kontexty ruské středověké legendy. Praha 2011.

KŠICOVÁ, D.: Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR. Brno 1997.

KUBÍČEK, T.: Vypravěč. Kategorie narativní analýzy. Brno 2007.

KULEŠOV, V. I.: Dějiny ruské kritiky. Praha 1988.

Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: portréty. Červený Kostelec 2009.

LÁŠEK, J. B.: Počátky křesťanství u východních Slovanů. Praha 1997.

LICHAČOV, D. S.: Poetika staroruské literatury. Praha 1975.

LOTMAN, J. М.: Kultura a exploze. Brno 2013.

LOTMAN, J. М.: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava 1990.

MATHAUSEROVÁ, S.: Cestami staletí. Systémové vztahy v dějinách ruské literatury. Praha 1990.

MATHAUSEROVÁ, S.: Povídky ze staré Rusi. Praha 1984.

MASARYK, T. G.: Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku. 3 díly. Praha 1995.

MEŇ, P. A.: Ruská náboženská filozofia (prednášky). Bratislava 2005.

NYKL, H.: Náboženství v ruské kultuře. Červený Kostelec 2013.

PIPES, R.: Rusko za starého režimu. Praha 2004.

POZNER, V.: Moderní ruská literatura 1885–1932. Praha 1932.

PUTNA, M. C.: Rusko mimo Rusko. 1. díl, Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991. Brno 1993.

PUTNA, M. C. – ZADRAŽILOVÁ, M.: Rusko mimo Rusko. 2. díl, Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991. Brno 1994.

Ruská středověká literatura. Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského. Výbor textů 11.–14. století. Červený Kostelec 2013. (Případně starší vydání: Písemnictví ruského středověku: od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského: výbor textů 11.–14. stol. Praha 1989.)

SAVICKÝ, I.: Osudová setkání. Češi v Rusku a Rusové v Čechách. 1914–1938. Praha 1999.

STANZEL, F. K.: Teorie vyprávění. Praha 1988.

SVATOŇ, V.: Z druhého břehu. Studie a eseje o ruské literatuře. Praha 2002.

ŠKLOVSKIJ, V.: Teorie prózy. Praha 2003.

ŠPIDLÍK, T.: Ruská idea: jiný pohled na člověka. Velehrad-Roma 1996.

TÉRA, M.: Perun. Bůh hromovládce. Červený Kostelec 2009.

TOMAN, J.: Příběh jednoho moderního projektu. Pražský lingvistický kroužek, 1926–1948. Praha 2011.

TYŇANOV, J.: Literární fakt. Praha 1988.

Velký inkvizitor. Nad textem F. M. Dostojevského. Velehrad 2000.

ULBRECHTOVÁ, H.: Ruská poezie druhé poloviny 20. století. Úvahy o teorii, literární historii a filozofii. Praha 2009.

VYDRA, Z.: Život za cara? Krajní pravice v předrevolučním Rusku. Červený Kostelec 2010.

VYGOTSKIJ, L. S.: Psychologie umění. Praha 1981.

VYKOUKAL, Jiří – LITERA, B. – TEJCHMAN, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Praha 2000.

WELLEK, R. – WARREN, A.: Teorie literatury. Olomouc 1996.

WELSCH, W.: Postmoderna. Pluralita jako etická a politická hodnota. Praha 1993.

ZADRAŽILOVÁ, M.: Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha 1995.

 

Literatura v ruštině

ДОБРЕНКО, Е. – ТИХАНОВА, Г. (ed.): История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи. Москва 2011.

Дом в изгнании. Очерки о русской эмиграции в Чехословакии 1918–1945. Praha 2008.

ЗЕНЬКОВСКИЙ, В. В.: История русской философии. Ленинград 1991

История русской литературы. ХХ век. Серебрянный век. Москва 1995.

КРУСАНОВ, А. В.: Русский авангард 1907–1932: исторический обзор: в 3 т. Москва 2010.

КУСКОВ, В. В.: История древнерусской литературы. Москва 2002.

ЛЕЙДЕРМАН, Н. – ЛИПОВЕЦКИЙ, М.: Современная русская литература: в 2 т. Москва 2003.

ЛИПОВЕЦКИЙ, М.: Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. Екатеринбург 1997.

ЛОТМАН, Ю. М.: История и типология русской культуры. Санкт-Петербург 2002.

МИНЦ, З. Г.: Поэтика русского символизма. Санкт-Петербург 2004.

НИКОЛАЕВ, П. А. (ed.): Русские писатели ХХ века: биографический словарь. Москва 2000.

Русская литература рубежа веков. 2 т. Москва 2000.

Славянофильство: pro et contra. Санкт-Петербург 2006.

СЕРАПИОНОВА, Е. П.: Карел Крамарж и Россия. 1890–1937 гг. Москва 2006.

СКАТОВ, Н. Н. (ed.): Русская литература XX века: прозаики, поэты, драматурги: биобиблиографический словарь: в 3 т. Москва 2005.

«Скит». Прага 1922–1940. Антология. Биографии. Документы. Moсква – Praha 2006.

СТРУВЕ, Г. (ред.): Русская литература в изгнании. Краткий биографический словарь русского Зарубежья. Paris – Москва 1996.

ТОМАШЕВСКИЙ, Б. В.: Теория литературы. Поэтика. Москва 1996.

ХАНЗЕН-ЛЕВЕ, О. А.: Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. Москва 2001.

ЩУКИН, В. Г.: Русское западничество: генезис – сущность – историческая роль. Łódź 2001.

 

Literatura v dalších jazycích

BILLINGTON, J. H. The Icon and the Axe. An Interpretative History of Russian Culture. New York 1968.

BROWN, E. J.: Russian Literature Since the Revolution. Cambridge, Massachusetts, 1982.

ERLICH, V.: Modernism and revolution. Russian literature in transition. Cambridge, Massachusetts, 1994.

GROYS, B.: Die Erfindung Russland. München 2003.

GROYS, B.: Gesamtkunstwerk STALIN. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion. München – Wien 1988.

HAMBURG, G. M. – POOLE, R. A. (eds.): A History of Russian Philosophy. 1830–1930. Faith, Reason, and the Defense of Human Dignity. Cambridge 2010.

KASPER, K.-H.: Russische Prosa im 20. Jahrhundert. Eine Literaturgeschichte in Einzelporträts. 1914–1934. München 1994

LAUER, R.: Geschichte der russischen Literatur: von 1700 bis zur Gegenwart. München 2000.

PIPES, R. (ed.): The Russian Intelligentsia. New York 1970.

UFFELMANN, D.: Die russische Kulturosophie. Logik und Axiologie der Argumentation. Frankfurt am Main 1999.

ZELINSKY, B.: Der russische Roman. Köln 2007.

Úvod > Uchazeč > Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025 > Navazující magisterský program Ruský jazyk a literatura