Knihovna ukrajinistiky

Historie, kultura, etnografie, geografie apod.

1. Біля витоків Незалежності. У рамках проекту «Шляхом українських патріотів». До 20-річчя відновлення Незалежності України. 24 серпня 1991 року. Київ: Молодіжний рух Києва, Інститут соціального розвитку українців, Всеукраїнське Товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Всеукраїнське Товариство «Меморіал» імені Василя Стуса, Конгрес української інтелігенції, Інститут проблем радикалізму, 2011 (F).

2. Голодомор 1932-33 років в Україні за документами ГД СБУ. Aнотований довiдник. Ед. Людмила Aулова, Василь Даниленко, Валентина Лавренюк. Львів: Центр досліджень визвольного руху, 2010. (D)

3. Історія народного господарства Української РСР у трьох томах, чотирьох книгах. Том 3, книга друга, Соціалістична економіка в 60-80-ті роки. Головний редактор І.І. Лукінов. Київ: Наукова думка, 1987. (F)

4. Історія робітничого класу Української РСР. Том ІІ. Редакційна колегія тома: І. О. Гуржій (відповідальний редактор), Г. Д. Діденко, О. С. Кудлай, С. М. Сирцова, О. Б. Слуцький, К. К. Шиян. Київ: «Наукова думка», 1967. (D)

5. Історія культури України у запитаннях і відповідях. Частина друга. Колектив авторів. Київ: Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1994.

6. Історія української культури. За загальною редакцією Івана Крип´якевича. Київ: Либідь, 1994. (F)

7. Історія української літератури. Кінець ХІХ-початок ХХ століття. Видання друге, доповнене і перероблене. Київ: головне видавництво видавничого об´єднання «вища школа», 1978. (D)

8. Історія Українськоїї РСР. Навчальний посібник для 7-8 класів.В. Г. Сарбей, Г. Я. Сарбей, Г. Я. Сергієнко, В.А. Смолій. Київ: Радянська школа, 1984 (F).

9. Карпато-українська держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919-1939 роках. Репринтне видання. Львів: «За вільну Україну», 1994. (D).

10. Короткі відомості про свята православної церкви. Уклали протоієрей Олександр Кислашко, ієрей Ярослав Кислашко. Київ 1992.

11. Культура і побут населення України. Видання друге, доповнене та перероблене. Головний редактор – С.В. Головко. Київ: Либідь, 1993. (F)

12. Лихо з розуму (Портрети двадцяти «злочинців»). Збірник матеріалів. Уклав В´ячеслав Чорновіл. Львів: Львівська історико-просвітницька організація «Меморіал», 1991.

13. Літопис голготи України. Том 2. Репресована церква. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1994.(F)

14. М.М. Коцюбинський. Збірник 4, Київське обласне книжково-газетне видавництво, 1960 (F).

15. Ми звинувачуємо! Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу. Київ: Український Інститут Національної Пам´яті, 2007. (D)

16. Національний університет Києво-Могилянська Академія. Календар-довідник на 1994-1995 навчальний рік. Київ 1994 (F).

17. Наш Xуст. Записи пo iстoрiї замку та жупи. На oснoвi твoрiв A. Лукoвича та рiзних джeрeл склав i рoзрoбив Ioанн Душанeк. Пeрeклав з чeськoї Ст. М. Чeгeль. Вeрсiї та дoслiджeння iстoрiї м. Xуста наших сучасникiв. Упoрядники O.O. Мункачi та П.I. Пoпадинeць. Xуст: Слoвo, 2004. (D, HK) Dar P. I. Popadynce.

18. Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987, Toм I, Київ: ПП Сергійчук М.І., 2012 (F)

19. Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках XX століття. Том 7: Голодомор в Україні 1932-33. Варшава – Київ 2008 / Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych. Tom 7. Wielki Głód na Ukrainie 1932-33. Warszawa – Kijów 2008. (D)

20. Рослини Святого Письма та перспективи створення біблійного саду. 2-ге видання. Світлана Руденко, Оксана Івасюк, Степан Костишин, протоієрей Микола Щербань. Чернівці: «Букрек», «Олексин і Ко», 2011. (F)

21. Українець Юрій Кульчицький і козаки. Герої віденської перемоги 1683 р. 325-a річниця битви за Відень. Збірка статей. Опрацював і зредагував мгр. Мирон Утриско. Філаделфія, ЗСА, 1983. (D)

22. Українська дивізія «Галичина». Iсторія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р. Львів: ЗУКЦ, 2009.

23. Українці : народні вірування, повір´я, демонологія. Ред. Ф. П. Шевченко та кол. Київ: Либідь, 1992.

24. Шляхами великого Кобзаря. Путівник. Київ: Видавництво «Молодь», 1964. (F)

25. Яворівский фотоархів УПА. Книга-альбом. Упор. Василь Гумeнюк. Львів: Сполом, 2005.

26. Алмашій, М., Поп. Д., Шарга, М. Підкарпаторусинський народ. Факти. Частина друга. Ужгород: Закарпатське обласне науково-культурологічне товариство ім. О. Духновича, Товариство «Знання України», Серія «Бібліотека русина», 2010. (F)

27. Аржевітін, Станіслав. Шугаї. Історія верховинського села Колочава. Передмова В. В. Німчука, О. С Рубльова, В. Д. Малети. Чернівці: Видавничий дім „Букрек“ – Київ: Український письменник, 2006, 546 с. (F)

28. Афанасьєв, В.А. Риси сучасності. Українське радянське образотворче мистецтво сьогодні. Київ: «Мистецтво», 1973 (F).

29. Беднаржова, Тетяна. Августин Волошин – державний діяч, педагог-мислитель. Львів: «Основа», Львівська богословська академія, 1995 (F).

30. Бейдик, О. О. Географія України. Основні відомості шкільного курсу. Київ: Либідь, 1996.

31. Воропай, Oлекса. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Київ: Aкціонерне видавничо-поліграфічне товариство «Oберіг», 1993.

32. Гарасим, Ярослав. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. Львів: Міністерство освіти і науки України – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. (F)

33. Гнатюк, Оля. Прощання з імепрією. Українські дискусії про ідентичність. Авторизований переклад з польської. Київ: Критика, 2005. (D)

34. Голубєва, Т.С. – Геллерштейн, Л.С. Оповідання з історії СРСР. Підручник для 4 класу. Київ: Радяньска школа, 1984 (F).

35. Грабовецький, Володимир. Карпатське опришківство. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства ХVI-XIX ст. Львів: Видавництво Львівського університету, 1966.

36. Денисюк, Н. Н. Праукраїнська цивілізація. Київ 1999.

37. Дзюба, Іван. Між культурою і політикою. Київ: Видавництво сфера, 1998.

38. Дроздовський, Дмитро. Меридіян розуміння. Київ: Університетське видавництво «Пульсари», 2011 (F, 2 exempláře).

39. Жуковський, Аркадій. Історія Буковини. Чернівці: Редакційно.-видавничий відділ облполіграфвидаву, 1991.

40. Заставний, Ф. Д. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. Львів: Видавництво Світ, 1991.

41. Іванченко, Раїса. Київська Русь: початки української держави. Київ: Всеукраїнське товариство Просвіта ім. Тараса Шевченка, 1995.

42. Ідзьо, Віктор. Українська діаспора в Росії. Українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія. Львів: БаК, 2002 (F).

43. Iларіон Mитрополит. Дохристиянські вірування українського народу. Історично-релігійна монографія. Київ: Aкціонарне товариство „Обереги“, 1994.

44. Касименко, О.К. Історія Української РСР. Популярний нарис. Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1960 (F).

45. Кирчів, Роман. Двадцяте століття в українському фольклорі. Львів: Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010 (F).

46. Коваль, Роман. Багряні жнива Української революції. 100 історій і біографій учасників Визвольних змагань. Воєнно-історичні нариси. Видання друге, виправлене і доповнене. Kиїв: Діокор, 2006. (D)

47. Коваль, Роман. Коли кулі співали. Біографії отаманів Холодного Яру і Чорного лісу. Київ – Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2006.

48. Коваль, Роман. Операція «Заповіт». Чекістська справа № 206. Київ – Вінниця. «Державна картографічна фабрика», 2007. (D)

49. Коваль, Роман. Підстави націократії, Київ 1994.

50. Корнієнко, І.С. Українське радянське кіномистецтво 1917-1929. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, 1959 (F).

51. Крип´якевич, І. П. Історія України. Львів: Видавництво «Світ», 1990 (F).

52. Логвин, Г. Н. По Україні. Стародавні мистецькі пам´ятки. Київ: Мистецтво, 1968. (F)

53. Макар, Ю.І., Пивоваров, С.В., Юрійчук, Ю.А. Садогурська монетарня (історико-краєзнавчий нарис). Чернівці: Рута, 1998.

54. Малюта, Ольга. «Просвіти» і Українська Державність (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). До 140-річчя товариства «Просвіта». Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2008 (F)

55. Mанзуренко, Віталій – Гуменюк, Василь. Рейд УПА в Румунію 1949 р. Львів – Рівне: Видавництво старого Лева – Бібліотека журналу «Oднострій», 2007.

56. Mанзуренко, Віталій – Iщук, Oлександр. Василь Кук – Головний командир УПА. Рівне: Видавець Oлег Зень, 2008.

57. Марунчак, Михайло, Г.: Студії до історії українців Канади. Канада, Вінніпеґ: Українська Вільна Академія Наук. Збірник заходнознавства, т. ХІІІ (11), 1970-72 / Marunchak, Michael H.: Studies in the History of Ukrainians in Canada. Canada, Winnipeg: Ukrainian Free Academy of Sciences. Series: Ukrainica occidentalia, Vol. XIII (11), 1970-72. (F,k)

58. Мельників, Леонід. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (Кінець ХVIII- початок XX ст.). Київ 2012 (F, dar)

59. Мигович, І. Русини і мова. Ужгород: Всеукраїнське громадянське об´єднання «Інтелігенція України за соціалізм», Закарптаське обласне науково-культурологічне товариство ім. О. Духновича, Серія «Бібліотека русина», 2010 (F).

60. Міляєва, Л.: К. О. Трутовський. Нарис про життя та творчість. Київ: Мистецтво (F).

61. Mузичук, Сергій – Mарчук, Iгор. Українська Повстанська Армія. Рівне: Бібліотека журналу «Oднострій», 2006.

62. Мушинка, Микола. Цілитель тіла і душі. До 100-ліття з дня народження Михайла Качалуби (1908-1993). Пряшів: Наукове товариство ім. Шевченка в Словаччині, Асоціація україністів Словаччини, Спілка українських письменників Словаччини, Центр антропологічних досліджень, 2008 (F).

63. Наріжний, Симон. Українська еміґрація. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Частина перша. Прага 1942. (D)

64. Нижник, В. Українська радянська соціалістична республіка. Київ: Українське товариство культурного зв´язку з закордоном, 1950. (F)

65. Падох, Ярослав. Міські суди на Гетьманщині після 1648 р. Мюнхен 1948 (F)

66. Пагиря, Василь. Монастирі Закарпаття (1360-1939). Мукачево: Видання Мукачівсько-Ужгородської православної єпархії, 1994.

67. Пігайний, Семен. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні. Київ: Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2008.

68. Пахловська, Оксана. Ave, Europa. Статті, доповіді, публіцистика (1989-2008). Київ: Університетське видавництво Пульсари, 2008. (D, T)

69. Пеленська, Оксана. Український портрет на тлі Праги. Українське мистецьке середовище в міжвоєнній Чехо-словаччині. Нью-Йорк – Прага: Наукове Товариство ім. Шевченка в Aмериці, Національна бібліотека Чеської Республіки – Слов´янська бібліотека, 2005. (D,T)

70. Пустова, Ф.Д. Іван Франко – теоретик літератури. Київ – Донецьк: Видавниче об´єднання «Вища школа», 1976. (F)

71. Рильський, Максим – Дейч, Олександр. Тарас Шевченко. Біографічний нарис. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1964. (F)

72. Роміцин, А. Українське радянське кіномистецтво. Нарис. Київ: Дережавне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1958. (D)

73. Сергійчук Богдан – Сергійчук, Володимир. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині XVI – на початку XXI ст. Київ: ПП Сергійчук М.І., 2012 (F)

74. Сергійчук, Володимир. Всеволод Петрів. Київ 2008 (F, dar)

75. Сергійчук, Володимир. Етнічні межі і державнихй кордон України. Київ 2008. (F, dar)

76. Сергійчук, Володимир. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА. Київ: 2011. (F, dar)

77. Сергійчук, Володимир. Як нас морили голодом. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Центр українознавства, 2006. (F, dar)

78. Субтельний, Орест. Україна. Історія. Київ: Либідь, 1993 (D,T)

79. Чмир, Mикола – Пінак, Євген – Mузичук, Сергій. Галицька армія 1918/20. Рівне: Видавець Oлег Зень, 2008. (F)

80. Шумада, Н.С. Сучасна пісенність слов´янських народів, 1981 (F).

81. Унгурян, Тарас. Монолог перед обличчям брата. Київ: Видавничий центр Просвіта, 2003. (F)

82. Федосов, І.А. Історія СРСР. Підручник для 8 класу. Київ: Радянська школа, 1984 (F).

83. Яковлів, Андрій. Український кодекс 1743 р. Мюнхен 1949 (F).

Literární věda, učebnice literatury, učební texty apod.

84. VII з´їзд письменників Радянської України 14-16 квітня 1976 року. Матеріали з´їзду. Упорядник Л.С. Бойко. Київ: Радянський письменник, 1977 (F).

85. В сім´ї вольній, новій. Відзначення 150-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка в школах і позашкільних закладах України. Київ: Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1964 (F)

86. Гроно нездоланих співців. Літературні портрети українських письменників ХХ сторіччя, твори яких увійшли до оновлених шкільних програм. Київ: Український письменник, 1997.

87. Досвід кохання і критика чистого розуму. Валер´ян Підмогильний: Тексти та конфлікт інтерпретацій. Упроядник Олена Галета. Київ: Видавництво Факт, 2003.

88. Європейське відродження та українська література XIV-XVIII ст. Київ: Наукова думка, 1993. (F)

89. Жовтень і зарубіжні слов´янські літератури. Редакційна колегія: Г. Д. Вервес, В. І. Злиднєв, Т. Я. Ільїна, В. І. Шевчук. Київ: «Наукова думка», 1967 (F).

90. Історія української літератури 20-30-х років ХХ століття. План лекцій та методичні рекомендації до практичних занять. Чернівці: Рута, 2005.

91. Історія української літератури. Том перший. Київ: Видавництво академії наук української РСР, 1954.

92. Історія української літератури. (кінець XIX – початок XX століття). Видання друге, доповнене і перероблене. Київ: Головне видавництво видавничого об´єднання Вища школа, 1978.

93. Історія української літератури ХХ століття. Книга перша. Ред. В. Г. Дончик. Київ: Либідь, 1993.

94. Київські неокласики. Упорядник Віра Агаєва. Київ: Видавництво Факт, 2003. ISBN 966-664-081-3.

95. Літературознавчий словник-довідник. Ред. Гром´як, Р. Т. та кол. Київ: Видавничий центр Академія, 1997.

96. Література чехословацьких українців. 1945-1967. Проблеми й перспективи. Братіслава: Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі. Відділ української літератури в Пряшеві, 1968. (D)

97. Нарис історії української радянської літератури. Редакційна колегія: О.І.Білецький, М.К.Добринін, В.О.Гебель, К.Л.Зелінський, С.А.Крижанівський, Л.М.Новиченко, А.А.Тростянецький, В.Р. Щербина. Київ: Видавництво академії наук Укрїанської РСР, 1964 (F).

98. Патетичний фрегат. Роман Юрія Яновського «Майстер корабля» як літературна мистифікаця. Упорядник Володимир Панченко. Київ: Видавництво Факт, 2002. (F)

99. Письменники про свою роботу. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1956. (F)

100. Тарас Шевченко. Документи і матеріали 1814-1963. Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1963 (F).

101. Т. Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв´язках. Київ: Видавництво при Київському державному університеті видавничого об´єднання «Вища школа», 1981 (F).

102. Українська література в загально-слов´янському і світовому літературному контексті. Том 3. У взаєминах з літературами Заходу і Сходу. Редакційна колегія тому: Т.Н.Денисова, Н.Ф.Овчаренко,С.С. Київ: Наукова думка, 1988 (F).

103. Українська література. Підручник для 9 класу середньої школи. Під загальною редакцією дійсного члена АН УРСР О.І. Білецького. Київ: Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1953 (F)

104. Українська література XIV-XVI ст. Апокрифи. Агіографія. Паломницькі твори. Полемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні твори. Київ: Наукова думка, 1988 (F).

105. Український фольклор у слов´янських літературах. О.І. Дей, О.І. Зілинський, Р.Ф. Кирчів, Н.С.Шумада. Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1963 (F).

106. 20-і роки: літературні дискусії, полеміки. Літературно-критичні статті. Київ: Видавництрво художньої літератури «Дніпро», 1991. (D)

107. Агаєва, Віра. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича. Київ: Факт, 2006. ISBN 966-359-133-1

108. Агаєва, Віра. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму. Київ: Факт, 2008. (D)

109. Адельгейм, Євген. Микола Бажан. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1965 (F).

110. Бабишкін, Олег. Боротьба за реалізм в українській літературі кінця ХІХ-початку ХХ ст. Київ: Видавництво Академії Наук УРСР, 1961 (F).

111. Білецький, Олександр. Зібрання праць у п´яти томах. Редакційна колегія: М. К. Гудзій (голова), Д. В. Затонський, Н. Є. Крутікова, Л. Є. Махновець, Л.М. Новиченко, М. Є. Сиваченко. Київ: Видавництво «Наукова думка», 1965. Том 2. Українська література ХІХ-початку ХХ століття. (F).

112. Білецький, Олександр. Зібрання праць у п´яти томах. Редакційна колегія: М. К. Гудзій (голова), Д. В. Затонський, Н. Є. Крутікова, Л. Є. Махновець, Л.М. Новиченко, М. Є. Сиваченко. Київ: Видавництво «Наукова думка», 1965. Том 3. Українська радянська література. Теорія літератури. (F).

113. Вервес, Г.Д. Адам Міцкевич в українській літературі. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1955 (F).

114. Возняк, Михайло. Історія української літератури. У двох книгах. Книга друга. Вид. Друге, випр. Львів: Видавництво «Світ», 1994 (F).

115. Волинський, П.К. Український романтизм у зв´язку з розвитком романтизму в слов´янських літературах. Київ: Радянська школа, 1963 (F).

116. Воробйов, Микола. Іскри в садах. Київ: Український письменник, 1993. (F)

117. Грабович, Григорій. Шевченко як міфотворець. Київ: Радянський письменник, 1991. (D,T)

118. Гундорова, Тамара. Дискурсія раннього українського модернізму. Видання друге, перероблене та доповнене. Київ: Критика, 2009. (D)

119. Даниленко, Володимир. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес. Київ: Академвидав, 2008. ISBN 978-966-8226-59-5. (D, T)

120. Драч, Іван. Іду до тебе. Кіноповість. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2006 (F).

121. Дузь, Iван. Mарія Садовська. Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1957.

122. Єфремов, Сергій. Історія українського письменства. Київ: Видавництво Вік, 1917. Видання третє, з одмінами і додатками. (T)

123. Забужко, Оксана. Notre dame D΄Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. Київ: Видавництво Факт, 2007. (D,T)

124. Забужко, Оксана. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. Київ: Факт, 2009. (F)

125. Зайцев, Павло. Життя Тараса Шевченка. Київ: Мистецтво, 1994. (D)

126. Засенко, Олекса. Марко Вовчок. Життя, творчість, місце в історії літератури. Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1964 (F).

127. Зборовська, Ніла. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. Київ: Академвидав, 2006.

128. Ільницький, Микола. У фокусі відзеркалень. Статті. Попртрети. Спогади. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005 (F).

129. Ільницький, Олег. Український футуризм 1914-1930. Львів: Літопис, 2003. ISBN 966-7007-75-0.

130. Калініченко, Ольга Василівна. Новели Підмогильного: жанрово-стильова своєрідність. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Харків: Харківсьйкий національний університет ім. В.. Н. Каразіна, 2001.

131. Кирилюк, Є.П. Українські письменники – революційні демократи й літератури західних і південних слов´янських народів у ХІХ столітті. Київ: Видавництв Академії наук Української РСР, 1963 (F).

132. Кобилянська, Ольга. Вибрані твори. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1977 (F).

133. Козлик, І.В. Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства. Івано-Франківськ: Поліскан Гостинець, 2007 (F).

134. Колесник, Петро. Іван Якович Франко. (коротка біографія). Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1956. (F)

135. Корогодський, Роман. У пошуках внутрішньої людини. Київ: Гелікон, 2002.

136. Кралюк, Петро. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця XVI-початку XVII ст. Острог 2007 (F)

137. Красицький, Дмитро. Шевченківська вікторина. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1964 (F)

138. Крутикова, Н.Е. Русский реализм и становление украинской реалистической прозы, Киев: Издательство Академии наук Украинской ССР, 1963 (F).

139. Крутікова, Н. Реалізм. Збагачення. Єдність. Вибрані статті. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1976 (F).

140. Кудін, В. Питання теорії соціалістичного реалізму. Нарис. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1959 (F).

141. Кудря, Геннадій Миколайович. Художні пошуки Валер´яна Підмогильного: концепція людини, риси національної менталності. Автореферат дисертації. Харків: Харківсьйкий національний університет ім. В.. Н. Каразіна, 2001.

142. Ломова, М.Т. Етнографічна діяльність І. Франка. Київ: Видавництво Академії наук української РСР, 1957 (F).

143. Маковей, Осип. Матеріяли до житєписи Осипа Юрія Гординського-Федьковича. З перводруків і автоґрафіц зібрав, упорядкував і пояснав. Oсип Маковей. Львів: З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1910 (F).

144. Mишанич, Oлекса. Повернення. Літературно-критичні статті й нариси. Київ: Видавництво «Oбереги», 1997 (F).

145. Мойсієнко, Анатолій. Традиції модерну і модерн традицій. Ужгород: ВАТ Патент, 2001. ISBN 966-7725-38-3.

146. Нога, Геннадій. Звичаї тії з давніх школярів бували… Український святковий бурлеск ХVII-XVIII століть. Київ: Стилос, 2001.

147. Олшевський, Ігор. Леся Українка. Містика імені й долі. Луцьк: ВМА Терен, 2005.

148. Орос, Ярослав. Модуль Яфета. Київ: Юнаф; Артек, 2001 (F).

149. Пільгук, І.І. Т. Г. Шевченко. Основоположник нової української літератури. Київ: Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1963. (F)

150. Поліщук, Ярослав. Із дискурсів і дискусій. Акта 2008. ISBN 978-966-8917-12-7. (D)

151. Поліщук, Ярослав. І ката, і героя він любив… Київ: Академія, 2010. (D)

152. Поліщук, Ярослав. Література як геокультурний проект. Київ: Академвидав, 2008. (D)

153. Поліщук, Ярослав. Міфологічний горизонт українського модернізму. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. ISBN 966-668-009-2. (D)

154. Радченко, Володимир. Безсмертя борця. Життя, революційна діяльність і творчість О. Гаврилюка. Київ: Радянський письменник, 1956 (F).

155. Рильський, Максим. Дружба народів. Статті. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1951. (F)

156. Рильський, Максим. Ясна зброя. Статті. Київ: Радянський письменник, 1971. (F)

157. Романовський, Олексій. З історії підготовки першого з´їзду радянських письменників, 1958 (F).

158. Рудницький, Леонід. Світовий код українського письменства. Вибрані літературознавчі статті й дослідження. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010 (D).

159. Рязанцева, Тетяна. Бранець вічності. Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича. Київ: видавничий дім Києво-могилянська академія, 2007.

160. Сиваченко, М.Є. Історія створення романа «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1957 (F).

161. Сиротюк, М. Й.: Іван Микитенко. Київ: Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР, 1958 (F).

162. Тарнашинська, Людмила. Художня галактика Валерія Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2001.

163. Чопик, Ростислав. Ecce homo. Добра звістка від Івана Франка. Львів: Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2002.

164. Франко, Іван. Оповідання. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1976. (F).

165. Шевченко, Ф.П. Роль Києва в міжслов´янських зв´язках у ХВІІ-ХВІІІ ст. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, 1963 (F).

166. Шевчук, В.І. Oсновні проблеми українсько-чеських літературних зв´язків ХІХ – ХХ ст. Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1963 (F).

167. Шeрех, Юрій. Не для дітей: Літературно-критичні статті і есеї. Видавництво Проглоґ 1964.

168. Шпильова, О.В. Головні етапи українсько-болгарських літературних зв´язків ХІХ-ХХ ст. у міжнародний з´їзд славістів. Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. (F)

169. Штонь, Г. М. Духовний простір української ліро-епічної прози. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, 1998.

170. Шугай, Олександр. Іван Багряний або Через терни Гетсиманського саду. Київ: Видавництво Рада, 1996.

171. Харчук, Р. Б. Сучанса українська проза: Постмодерний період. Київ: Видавничий центр Академія, 2008. (D, T)

Jazykověda, slovníky

172. Караванський, Святослав. До зір крізь терня або хочу бути редактором. Львів, 2008 (F).

173. Їржі Mарван/Jiří Marvan. Quo vadis, lingua ucrainica? Monash University. Slavic Studies. Rok vydání neuveden. (D)

174. Русанiвський, В.М. Дiєслoвo – рух, дiя, oбраз. Kиїв: Видавництвo Радянська шкoла, 1977. (D, HK)

175. Нові слова та значення. Словник. Київ: Видавництво Довіра, 2009.

176. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. За редакцією Лариси Масенко. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005 (F).

177. Ukrajinsko-slovenský slovník, zostavil Ivan Popel´ za redakcie M. Bučinskej. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel´stvo, 1960 / Українсько-словацький словник, уклав Іван Попель, за редакцією М. О. Бучинської. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel´stvo, 1960. (F)

Sborníky, bibliografické sborníky apod.

178. Афоризми Тараса Шевченка. Збірник крилатих висловів. Упорядник О. Є. Мельниченко. Вступна стаття і редагування В. І. Мельничука. Чернівці: «Букрек», 2009 (F).

179. Aлмашій, Михайло. Русинська бібліографія. Ужгород 2011 (F).

180. Біблія і культура, випуск 1. Збірник наукових статей. Ред. Микола Жулинський та кол. Чернівці: Рута, 2000.

181. 1977 (F).

182. Волинь літературна. Випуск 2. Ед. Басиль Гей та кол. Луцьк: Волинська організація Національної Спілки письменників України, 2005. (D)

183. Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 25 – 27 вересня 1996 р.). Львів: Видавництво «Світ», 1998 (F).

184. Ігор Володимирович Козлик. Бібліографічний покажчик (До 50-річчя від дня народження). Івано-Франківськ: Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Наукова Бібліотека. Серія «Вчені Прикарпатського національного університету», 2011. (F, dar z Ivanofrankovské univerzity).

185. І. П. Котляревський у критиці та документах. Збірник статей, рецензій, висловлювань. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1959 (F).

186. Iсторико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей, том 14, присвячується до 175-річчя від дня народження Йосефа Главки. Чернівці: Рута, 2006.

187. Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України. Випуск 1. Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, 2000.

188. Маґістеріум. Літературознавчі студії. Київ: Національний університет Києво-Могилянська Академія, 1999.

189. Маґістеріум. Літературознавчі студії. Київ: Національний університет Києво-Могилянська Академія, 2000.

190. Маґістеріум. Літературознавчі студії. Київ: Національний університет Києво-Могилянська Академія, 2002.

191. Меч і мисль: Творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури. Збірник наукових праць. Серія – Українська філологія: Школи, постаті, проблеми. Львів-Ужгород: Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка, 2009 (F).

192. Молодіжні організації русинів-українців на Словаччині 1928-2008. Збірник матеріалів міжнародного наукового семінару про діяльність молодіжних організацій русинів-українців на Словаччині в роках 1928-2008. Кошиці 2008.

193. Наукові записки. Філологічні науки. Київ: Національний університет Києво-Могильнска академія, 2001, том 19.

194. Пісні мого серця. Збірник. Київ: Виидавництво Молодь, 1994.

195. Пісня. Збірник стрілецьких, патріотичних і народних українських пісень. Об´єднання українок в ЧР Прага 2006.

196. Світова велич Шевченка. Збірник матеріалів про творчість Т. Г. Шевченка в трьох томах. Редакційна колегія: М. П. Бажан (голова редакційної колегії), Г. Д. Вервес, М. П. Комишанченко, І.І. Пільгук, Є.С. Шабліовський. Том 1. Т. Г. Шевченко у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. Вступна стаття, упорядкування та примітки М. П. Комишанченка. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1964 (F).

197. Світова велич Шевченка. Збірник матеріалів про творчість Т. Г. Шевченка в трьох томах. Редакційна колегія: М. П. Бажан (голова редакційної колегії), Г. Д. Вервес, М. П. Комишанченко, І.І. Пільгук, Є.С. Шабліовський. Том 2. Т. Г. Шевченко в радянському літературознавстві. Вступна стаття, упорядкування та примітки М. П. Комишанченка. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1964 (F).

198. Співаник УПА. Борці за волю України. Львів: Меморіал, 1992.

199. Схід/Захід. Історико-культурологічний збірник. Випуск 9-10 Спеціальне видання. За редакції Володимира Кравченка. Харків: Тов «НТМТ», 2008 (F).

200. Тарас Шевченко та кобзарство. Друга міжнародна науково-практична конференція (у рамках четвертого міжнародного конгресу світового українства), 23-24 серпня 2013 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. (F)

201. Український Вільний Університет (1921-1996). Науковий збірник конференції, присвяченої 75-ій річниці заснування УВУ, Прага, 29-30 листопада 1996р. Прага: Національна бібліотека Чеської республіки. Слов´янська бібліотека. Український Вільний Університет в Мюнхені, 1998 (F)

202. 201 українських народних пісень. Ukrainian music publishing co. Paris-New York

203. Collection of Ukrainian Songs. Collected by S. Кarpenko. For Voice and Piano. Elibron Classics 2005.

204. Василь Сімович. Літературознавство. Культура. Історія літератури. Історія. Культура. Громадське життя. Том ІІ. Чернівці 2005. ISBN 966-8653-16-5.

Antologie, chrestomatie, almanachy, encyklopedie apod.:

205. Aнтологія української лірики. Упоряд. Oрест Зілинський. Видання Kанадського Iнституту Українських Студій – Видавництво Mозаїка, 1978. (F)

206. Вечеря на дванадцать персон. Житомирська прозова школа – лабораторія сучасної української прози, де ведуться експерименти для протидії чужим культурним агресіям. Київ: Видавництво «Генеза», 1997.

207. Волинь літературна. Випуск 2. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005.

208. Ґроно нездоланих співців. Літературні портрети українських письменників ХХ сторіччя, твори яких увійшли до оновлених шкільних програм. Київ: Український письменник, 1997. (D).

209. Дваnásť. 12 поетів/básnikov. 2 мови/2 jazyky. Ukrajinská poézia autorov Karpatského regiónu v slovenskom preklade Valérie Juríčkovej. Užhorod: Poligrafcentr „Lira“, 2010./ Українська поезія авторів Карпатського реґіону у словацькому перекладі Валерії Юричкової. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. (D)

210. Дві тонни найкращої молодої поезії. Антологія поезії двотисячників. Київ: Mаузер, 2007.

211. Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років. Харків: Видавництво «Клуб сімейного дозвілля», 2010. (D)

212. Дерево пам´яті. Книга українського історичного оповідання. Випуск І. Від найдавніших часів до 1648 року. Київ: Веселка, 1990. (D)

213. Дивовид. Антологія української поезії ХХ століття. Уп. Івана Лучука. Тернопіль: Богдан, 2007.

214. Драматургія: Класика і сучасність. Іван Котляревський, Іван Карпенко-Карий, Микола Куліш, Іван Кочерга, Олексій Коломієць, Володимир Канівець. Київ: Український письменник, 2002. (F)

215. Історія української літератури в двох томах. Том перший. Дожовтнева література. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, 1955 (F).

216. Квіти в темній кмінаті. Сучасна українська новела. Уп., передмова, літ. редакція Володимира Даниленка. Київ: Видавництво Генеза, 1997.

217. Корзо. Aльманах сучасної літератури Закарпаття. Серія «Джинсове покоління-2», Ужгород: «Поліграфцентр «Ліра», 2008. (D,T)

218. Крівавого року Віденський ілюстративний альманах на 1917 рік. Зладив Ярослав Весоловський. Видала Загальна українська рада у Відні, 1917. З друкарні Адольфа Гольцгавзена. (F).

219. Молоде вино. Антологія поезії. Київ: Видавництво Смолоскип, 1994. (D, F, 2 kusy)

220. Ніжність. Aнтологія сучасної жіночої лірики Закарпаття. Ужгород: Видавництво «Мистецька лінія», 2002. (D).

221. +є;. Антологія. Упорядкував О.М.Івасюк. Чернівці: Букрек, 2011 (F).

222. Поети празької школи. Срібні сумри. Антологія. Упорядник Микола Ільницький. Київ: Смолоскип, 2009.

223. Поети «Нью-Йоркської групи». Антологія. Упорядники: О. Г. Астаф´єв, А. О.. Дністровий. Харків: Видавництво Ранок, 2003.

224. Плерома. Мала українська енциклопедія актуальної літератури. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998.

225. Потяг № 111. Збірка творів письменників Харкова та Львова. Упоряд. А. П. Краснящик. Харків: Фоліо, 2012 (F)

226. Рідне слово. Збірка новель і оповідань українських авторів. Берлін: Бібліотека «Українського Слова», ч. 27, 1922. (F)

227. Світязь. Альманах Волинської обласної організації Національної Спілки письменників України. Упорядник Ніна Горик та кол. Луцьк: ВМА Терен, 2007.

228. Сновиди. Сни українських письменників. Упорядник Тарас Малкович. Київ: видавництво «A-БA- БA-ГA-ЛA-МA-ГA, 2010.

229. Соборна пам´ять України. Календар альманах 2007. Сергійчук Володимир. Київ: 2006. (F, dar)

230. Соборна пам´ять України. Календар альманах 2008. Сергійчук Володимир. Київ: 2007. (F, dar)

231. Соборна пам´ять України. Календар альманах 2009. Сергійчук Володимир. Київ: 2008. (F, dar)

232. Соборна пам´ять України. Календар альманах 2011. Сергійчук Володимир. Київ: 2010. (F, dar)

233. Соборна пам´ять України. Календар альманах 2012. Сергійчук Володимир. Київ: 2011. (F, dar)

234. Соборна пам´ять України. Календар альманах 2013. Сергійчук Володимир. Київ: 2012. (F, dar)

235. Сценарії українського радянського кіно. Збірник. Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1957 (F).

236. Українська інтимна лірика. Так народилась пісня в серці. Укладач А. О. Росінська. Донецьк: Бао, 2007. (D)

237. Українська поезія. Середина ХVII ст. Упорядники В.І. Крекотень, М.М. Сулима. Київ: «Наукова думка», 1992. (F)

238. Українська радянська енциклопедія. Головний редактор М. Бажан. Том 1. А-Богунці. Київ: Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1959 (F).

239. Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія. Частина 1. Київ: «Наукова думка», «Основи», 1995. (D)

240. Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія. Частина 2. Київ: «Наукова думка», «Основи», 1995. (F)

241. Українські обличчя КІНО й ТЕАТРУ. Упорядник і редактор Лариса Брюховецька. Київ: Задруга, 2012 (F)

242. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. (у чотирьох книгах). Упорядниких Василь Яременко, Євген Федоренко. Київ: Видавництво Рось, 1994

243. Хрестоматія з української літератури. Для 5 класу середньої школи. Упорядкування Н. Й. Жук. Видання друге. Київ: Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1953. (F)

244. Лавріненко, Юрій. Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933. Поезія. Проза. Драма. Есей. Київ: Смолоскип, 2004.

Obrazové publikace, fotoalba, průvodci apod.

245. Emma Andijewska. München 1997. (F)

246. Emma Andijewska. München 1999. (F, 2 exempláře)

247. Emma Andijewska. Die Kűnstlerin und ihre Werke. Fotografiert von Lisa Pfahler-Scharf. Rok a místo vydání neuvedeny (F).

248. Alexandr Onishenko. Vydalo velvyslanectví Ukrajiny v České republice, 2010.

249. Зельядич, А. Художнє скло. Київ 1966 (F).

250. Городенківщина. Історія-культура-туризм. Івано-Франківська область. Путівник Наш Світ. (F)

251. Государственный музей Т. Г. Шевченко. Фотокнига. Киев: «Мистецтво», 1983. (F)

252. Державний музей книги і друкарства Української РСР. Фотопутівник. Київ: «Мистецтво», 1981 (F)

253. Державний музей українського народного декоративного мистецтва УРСР. Aвтори: Є. Aнтоненко, О. Данченко, М. Куницька, М. Кулішова, Л. Мельник, Л. Ульянова. Київ: Міністерство культури Української РСР, 1968. (F)

254. Дніпропетровщина. Землі квітучої краса. Фотоальбом. Фото Станіслава Крячка, вступне слово Миколи Безуглого та Людмили Шведової, макет Миколи Кріпкого. Київ: «Мистецтво», 1983. (F)

255. Київ. Киев. Kiev. Kiew. Комплект: 21 открытка на украинском, русском, английском, французком и нимецком языках. Киев: «Мыстэцтво», 1989 (F).

256. Київ. Поділ, Поділ… Фотоальбом. Київ: Спалах ЛТД, 1994 (F)

257. Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка в Києві. Фотопутівник. Київ: «Мистецтво», 1979. (F)

258. Музей истории Запорожья. Путеводитель. Т. К. Шевченко, Т.М. Голубкова, Днепропетровск: «Промінь», 1985 (F).

259. Одеса. Одесса. Odessa. Фотоальбом. Київ: Мистецтво, 1975.

260. Площа Ринок у Львові. Фотоальбом. М. Савка, П. Горун. Львів: Видавництво «Каменяр», 1977 (F).

261. Симон Петлюра. 1879-1926. Український інститут національної пам´яті музей української народної республіки. Київ 2009. (D)

262. Семотюк, Ярослав. Українські військові нагороди. Ордени, хрести, медалі, відзнаки та нашивки. Торонто – Канада: Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді, 2004. (D)

263. Пам´ятники Києва. Фотоальбом. Київ: Мистецтво, 1974 (F).

264. Софийский заповедник в Киеве. Фотопутеводитель / La Cathedrale Sainte-Sophie a Kiev. Guide ilustrée. Киев: «Мистецтво», 1981 / Kiev: „Mistetstvo“, 1981 (F)

265. Українка, Леся. Ні, я жива! Я буду вічно жити! Київ: Видавництво «Мистецтво», 1973. / Ukrainka, Lesya. Yes, I am Alive! And I Shall Live Forever! Kyiv: Mistetstvo publishers, 1973. (F)

266. Український портретний живопис 1933-1941. Упорядник та автор тексту Валентина Василівна Рубан. Комплект 15 листівок з текстівками українською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами. Киев: «Мыстэцтво», 1989 (F).

267. Український радянський живопис. Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1957. (F)

268. Чернігівський державний літературно-меморіальний музей М.М. Коцюбинського. Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960 (F, 2 exempláře).

269. Крвавич, Д. Іван Васильович Севера. Нарис про життя і творчість. Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1958 (F).

270. Портнов, Г.С. Володимир Миколайович Костецький. Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1958 (F).

Časopisy, věstníky, jiná sériová vydání apod.

271. Буковинський журнал, 2000. № 3-4.

272. Буковинський журнал, 2001. № 1-2.

273. Буковинський журнал, 2003. № 1.

274. Буковинський журнал, 2004. № 3-4.

275. Буковинський журнал, 2005. № 1. (D)

276. Буковинський журнал, 2006. № 1.

277. Буковинський журнал, 2007. № 2-3.

278. Вісник міжнародної асоціації україністів. Науковий і культурно-освітній журнал. Заснований у серпні 1990 року. Київ : Бидавництво «Українознавство». 1/8/1994.

279. Вісник Харківського державного університету. Харків: Видавництво «Константа», 1995, № 384 (том 2). (F)

280. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1988, грудень, 12. (F)

281. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1989, січень, 1. (F)

282. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1989, березень, 3. (F)

283. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1989, червень, 6. (F)

284. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1989, серпень, 8. (F)

285. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1990, січень, 1. (F)

286. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1990, березень, 3. (F)

287. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1990, квітень, 4. (F)

288. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1990, червень, 6. (F)

289. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1990, липень, 7. (F)

290. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1990, серпень, 8. (F)

291. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1990, грудень, 12. (F)

292. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1991, січень, 1. (F)

293. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1991, лютий, 2. (F)

294. Вітчизна. Літературно-художній та громадсько-політичний місячник Спілки письменників України. Київ: Видавництво «Радянський письменник». 1991, жовтень, 10. (F)

295. Всесвіт. Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. Орган Спілки письменників України, Українського товариства дружби і культурного зв´язку з зарубіжними країнами та Українського республіканського комітету захасту миру. Київ: Видавництво «Радянський письменник», квітень, 1986/4.(F)

296. Всесвіт. Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. Орган Спілки письменників України, Українського товариства дружби і культурного зв´язку з зарубіжними країнами та Українського республіканського комітету захасту миру. Київ: Видавництво «Радянський письменник», травень, 1986/5.(F)

297. Всесвіт. Журнал іноземної літератури. Літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. Орган Спілки письменників України, Українського товариства дружби і культурного зв´язку з зарубіжними країнами та Українського республіканського комітету захасту миру. Київ: Видавництво «Радянський письменник», 1990/6.(F)

298. Всесвіт. Журнал іноземної літератури. Літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. Орган Спілки письменників України, Українського товариства дружби і культурного зв´язку з зарубіжними країнами та Українського республіканського комітету захасту миру. Київ: Видавництво «Радянський письменник», 1991/2.(F)

299. Всесвіт. Журнал іноземної літератури. Літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. Орган Спілки письменників України, Українського товариства дружби і культурного зв´язку з зарубіжними країнами та Українського республіканського комітету захасту миру. Київ: Видавництво «Радянський письменник», 1991/4.(F)

300. Harvard Ukrainian Studies. Ukrainian Research Institute. Harvard University. Cambridge, Massachusetts. Volume XVI. Number ¾. December 1992.

301. Дзвін. Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис спілки письменників України. Львів: Каменяр, 1990, липень, № 7 (549), (F)

302. Дзвін. Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис спілки письменників України. Львів: Каменяр, 1990, грудень, № 12. (F)

303. Дзвін. Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис спілки письменників України. Львів: Каменяр, 1991, січень, № 1 (555). (F)

304. Дзвін. Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис спілки письменників України. Львів: Каменяр, 1991, березень, № 3 (557). (F)

305. Дзвін. Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис спілки письменників України. Львів: Каменяр, 1991, червень, № 6 (560). (F)

306. Дзвін. Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис спілки письменників України. Львів: Каменяр, 1991, вересень, № 9 (563). (F)

307. Дзвін. Часопис Спілки письменниківУкраїни, Львів, 1998, № 3.

308. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1957, січень, № 1. (F)

309. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1957, лютий, № 2. (F)

310. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1957, березень, № 3. (F)

311. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1957, квітень, № 4. (F)

312. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1957, травень, № 5. (F)

313. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1957, червень, № 6. (F)

314. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1957, липень, № 7. (F)

315. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1957, серпень, № 8. (F)

316. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1957, вересень, № 9. (F)

317. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1957, листопад, № 11. (F)

318. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1957, листопад, № 11. (F)

319. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1957, грудень, № 12. (F)

320. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1958, січень, № 1. (F)

321. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1958, лютий, № 2. (F)

322. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1958, березень, № 3. (F)

323. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1958, квітень, № 4. (F)

324. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1958, травень, № 5. (F)

325. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1958, червень, № 6. (F)

326. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1958, липень, № 7. (F)

327. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1958, серпень, № 8. (F)

328. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1958, вересень, № 9. (F)

329. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1958, жовтень, № 10. (F)

330. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1958, листопад, № 11. (F)

331. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1958, грудень, № 12. (F)

332. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1959, березень, № 3. (F)

333. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1959, квітень, № 4. (F)

334. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1959, травень, № 5. (F)

335. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1959, червень, № 6. (F)

336. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1959, липень, № 7. (F)

337. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1959, листопад, № 11. (F)

338. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1959, грудень, № 12. (F)

339. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1959, січень, № 1. (F)

340. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1959, лютий, № 2. (F)

341. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1959, серпень, № 8. (F)

342. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1959, вересень, № 9. (F)

343. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1959, жовтень, № 10. (F)

344. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний щомісячний журнал. Орган ЦК ЛКСМУ. Головний редактор Микола Луків, Київ: Видавництво «Молодь», 1990, січень, № 1. (F)

345. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний щомісячний журнал. Орган ЦК ЛКСМУ. Головний редактор Микола Луків, Київ: Видавництво «Молодь», 1990, грудень, № 12. (F)

346. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний щомісячний журнал. Орган ЦК ЛКСМУ. Головний редактор Микола Луків, Київ: Видавництво «Молодь», 1991, лютий, № 2. (F)

347. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний щомісячний журнал. Орган ЦК ЛКСМУ. Головний редактор Микола Луків, Київ: Видавництво «Молодь», 1991, квітень, № 4. (F)

348. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний щомісячний журнал. Орган ЦК ЛКСМУ. Головний редактор Микола Луків, Київ: Видавництво «Молодь», 1991, жовтень, № 10. (F)

349. Дніпро. Літературно-художній та громадсько-політичний щомісячний журнал. Орган ЦК ЛКСМУ. Головний редактор Микола Луків, Київ: Видавництво «Молодь», 1991, листопад-грудень, № 11-12. (F)

350. Дніпро. Літературно-художній журнал. 2010, № 4.

351. Дніпро. Літературно-художній журнал. 2010, № 5.

352. Дукля, 1999, № 3. (D)

353. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал. Орган Спілки радянських письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1957, січень, 1 (F).

354. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал. Орган Спілки радянських письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1957, лютий, 2 (F).

355. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал. Орган Спілки радянських письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1957, березень, 3 (F).

356. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал. Орган Спілки радянських письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1957, квітень, 4 (F).

357. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1957, травень, 5 (F).

358. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1957, червень, 6 (F).

359. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1957, липень, 7 (F).

360. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1957, серпень, 8 (F).

361. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1957, вересень, 9 (F).

362. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1957, жовтень, 10 (F).

363. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, 40 років Великої жовтневої соціалістичної революції, Львів: журнальне видавництво Львів, 1957, листопад, 11 (F).

364. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1958, січень, 1 (F).

365. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1958, лютий, 2 (F).

366. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1958, березень, 3 (F).

367. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1958, квітень, 4 (F).

368. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1958, травень, 5 (F).

369. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1958, липень, 7 (F).

370. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1958, вересень, 9 (F).

371. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1958, серпень, 8 (F).

372. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1958, жовтень, 10 (F).

373. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1958, листопад, 11 (F).

374. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1958, грудень, 12 (F).

375. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1959, січень, 1 (F).

376. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1959, лютий, 2 (F).

377. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1959, березень, 3 (F).

378. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1959, квітень, 4 (F).

379. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1959, травень, 5 (F).

380. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1959, червень, 6 (F).

381. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1959, липень, 7 (D).

382. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1959, серпень, 8 (F).

383. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1959, вересень, 9 (F).

384. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1959, жовтень, 10 (F).

385. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1959, листопад, 11 (F).

386. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1959, грудень, 12 (F).

387. Жовтень. 1959, липень 7.

388. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1960, січень, 1 (F).

389. Жовтень. Літературно-художній та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: журнальне видавництво Львів, 1960, лютий, 2 (F).

390. Жовтень. Щомісячний літературно-мистецький та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: Каменяр, 1985, вересень, 1 (491), (F).

391. Жовтень. Щомісячний літературно-мистецький та гормадсько-політичний журнал Спілки письменників України, Львів: Каменяр, 1986, січень, 1 (495), (F).

392. Зерна. Літературно-мистецький альманах українців Європи, 1994 число 1. (F, D)

393. Зерна. Літературно-мистецький альманах українців Європи, 1995, число 2. (D)

394. Зерна. Літературно-мистецький альманах українців Європи, 1996, число 3. (F,D)

395. Зерна. Літературно-мистецький альманах українців Європи, 1998, число 4-5. (F)

396. Ї. Незалежний культурологічний часопис. Україна. Юдеї. Гебреї. Євреї. 1996, 8. (F)

397. Ї. Незалежний культурологічний часопис. 10 років «проекту Україна», 2001, 22.

398. Ї. Незалежний культурологічний часопис.10 years of „Project Ukraine“, 2001, 22.

399. Ї. Незалежний культурологічний часопис. Франко Станиславів.2009, 55.

400. Київ. Щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Засновник: Спілка письменників України та Київська письменницька організація. Київ: Видавництво «Радянський письменник», 1989/8. (F)

401. Київ. Щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Засновник: Спілка письменників України та Київська письменницька організація. Київ: Видавництво «Радянський письменник», 1991/2. (F)

402. Київ. Щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Засновник: Спілка письменників України та Київська письменницька організація. Київ: Видавництво «Радянський письменник», 1991/11. (F)

403. Київ. Журнал письменників України. 3-4, 2016. (K)

404. Критика. квітень 2008, рік ХІІ, числ 4 (126)

405. Критика. травень 2008, рік ХІІ, число 5 (127)

406. Кур´єр Кривбасу, червень 1998, № 102. (D)

407. Кур´єр Кривбасу, липень 1998, № 103.

408. Кур´єр Кривбасу, серпень 1999, № 116. (D)

409. Кур´єр Кривбасу, січень 2002, № 146.

410. Кур´єр Кривбасу, січень 2003, № 158. (D)

411. Кур´єр Кривбасу, лютий 2003, № 159. (D)

412. Кур´єр Кривбасу, квітень 2003, № 161.

413. Кур´єр Кривбасу, травень 2003, № 162. (D)

414. Кур´єр Кривбасу, лютий 2005, № 183.

415. Кур´єр Кривбасу, березень 2005, № 184. (D)

416. Кур´єр Кривбасу, квітень 2005, № 185. (D)

417. Кур´єр Кривбасу, серпень 2005, № 189. (D)

418. Кур´єр Кривбасу, листопад 2005, № 192. (D)

419. Кур´єр Кривбасу, березень-квітень 2007, № 208-209.

420. Кур´єр Кривбасу, липень-серпень 2007, № 212-213.

421. Кур´єр Кривбасу, вересень-жовтень 2007, № 214-215. (D)

422. Кур´єр Кривбасу, листопад-грудень 2007, № 216-217.

423. Кур´єр Кривбасу, березень-квітень 2008, № 220-221.(D)

424. Кур´єр Кривбасу, вересень-жовтень 2008, № 226-227.

425. Кур´єр Кривбасу, вересень-жовтень 2009, № 238-239.

426. Кур´єр Кривбасу, листопад-грудень 2009, № 240-241.

427. Кур´єр Кривбасу, січень-лютий, 2010, № 242/243. 2x (D, F)

428. Кур´єр Кривбасу, березень-квітень, 2010, № 244/245. 2x (D, F)

429. Кур´єр Кривбасу, липень-серпень, 2010, № 248/249.

430. Кур´єр Кривбасу, вересень-жовтень, 2010, № 250/251. D)

431. Кур´єр Кривбасу, листопад-грудень, 2010, № 252/253. (F)

432. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1957, січень-лютий, сьомий рік видання. (F)

433. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1957, березень-квітень, сьомий рік видання. (F)

434. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1957, травень-червень, сьомий рік видання. (F)

435. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1957, липень-серпень, сьомий рік видання. (F)

436. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1957, вересень-жовтень, сьомий рік видання. (F)

437. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1957, листопад-грудень, сьомий рік видання. (F)

438. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1958, січень-лютий, восьмий рік видання. (F)

439. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1958, березень-квітень, восьмий рік видання. (F)

440. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1958, травень-червень, восьмий рік видання. (F)

441. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1958, липень-серпень, восьмий рік видання. (F)

442. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1958, вересень-жовтень, восьмий рік видання. (F)

443. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1958, листопад-грудень, восьмий рік видання. (F)

444. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1959, січень-лютий, дев´ятий рік видання. (F)

445. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1959, березень-квітень, дев´ятий рік видання. (F)

446. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1959, травень-червень, дев´ятий рік видання. (F)

447. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1959, липень-серпень, дев´ятий рік видання. (F)

448. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1959, вересень-жовтень, дев´ятий рік видання. (F)

449. Література в школі. Київ: Видавництво «Радянська школа», 1959, листопад-грудень, дев´ятий рік видання. (F)

450. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1971, № 6. (F)

451. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1971, № 7. (F)

452. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1971, № 8. (F)

453. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1971, № 23. (F)

454. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1971, № 24. (F)

455. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1972, № 1. (F)

456. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1972, № 2. (F)

457. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1972, № 3. (F)

458. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1972, № 4. (F)

459. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1972, № 5. (F)

460. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1972, № 6. (F)

461. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1979, № 12. (F)

462. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1979, № 13. (F)

463. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1979, № 14. (F)

464. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1979, № 16. (F)

465. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1979, № 17. (F)

466. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1979, № 18. (F)

467. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1979, № 19. (F)

468. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1979, № 20. (F)

469. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1979, № 21. (F)

470. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1979, № 22. (F)

471. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1979, № 23. (F)

472. Літопис журнальних статей / Летопись журнальных статей. 1979, № 24. (F)

473. Літопис журнальних статей. Державний бібліографічний покажчик УРСР. Харків 1988, 22. (F)

474. Літопис журнальних статей. Державний бібліографічний покажчик УРСР. Харків 1990, 1. (F)

475. Літопис журнальних статей. Державний бібліографічний покажчик УРСР. Харків 1990, 11. (F)

476. Літопис журнальних статей. Державний бібліографічний покажчик УРСР. Харків 1990, 12. (F)

477. Літопис журнальних статей. Державний бібліографічний покажчик УРСР. Харків 1990, 15. (F)

478. Літопис книг / Летопись книг. Державний бібліографічний покажчик / Государственный библиографический указатель. 1979, № 7. (F)

479. Літопис книг / Летопись книг. Державний бібліографічний покажчик / Государственный библиографический указатель. 1979, № 9. (F)

480. Літопис книг / Летопись книг. Державний бібліографічний покажчик / Государственный библиографический указатель. 1979, № 10. (F)

481. Літопис книг / Летопись книг. Державний бібліографічний покажчик / Государственный библиографический указатель. 1979, № 11. (F)

482. Літопис книг / Летопись книг. Державний бібліографічний покажчик / Государственный библиографический указатель. 1980, № 4. (F)

483. Літопис книг / Летопись книг. Державний бібліографічний покажчик / Государственный библиографический указатель. 1980, № 5. (F)

484. Літопис книг. Державний бібліографічний покажчик УРСР. 1990, 14 (F)

485. Літопис червоної калинни. Історико-літературний часопи. Скрипторій історичної прози. Том VIII. 1998, № 13-15 (79-81), Львів. (F).

486. Між Карпатами і Татрами. Цикл «Постаті». Проза Дмитра Кешелі у словацькому перекладі Валерії Юричкової. Випуск 14, Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. (D, T)

487. Між Карпатами і Татрами. Цикл «Постаті». Поезія Василя Густі у словацькому перекладі Валерії Юричкової. Випуск 15, Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2011. (D, T)

488. Між Карпатами і Татрами. Цикл «Постаті». Поезія Василя Густі у словацькому перекладі Валерії Юричкової. Випуск 15, Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2011. (D, T)

489. Народна творчість та етнографія. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, січень-березень, книга перша, рік видання третій, 1959. (F)

490. Народна творчість та етнографія. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, квітень-червень, книга перша, рік видання третій, 1959. (F)

491. Народна творчість та етнографія. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, липень-вересень, книга перша, рік видання третій, 1959. (F)

492. Народна творчість та етнографія. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, жовтень-грудень, книга четверта, рік видання третій, 1959. (F)

493. Народне мистецтво, 1998, 1-2.

494. Наш рідний край. Річник I (XVIII), No 5, січень, 1999. (F)

495. Нова Україна. Місячник письменства, мистецтва, науки і гормадського життя. Під редакцією В. Винниченка й М. Шаповала. Рік видання другий. Прага. Вересень 1923 (F).

496. Нова Україна. Місячник письменства, мистецтва, науки і гормадського життя. Під редакцією В. Винниченка й М. Шаповала. Рік видання другий. Прага. Травень 1923 (F).

497. Нові видання УРСР. Щодекадний бібліографічний бюлетень. 1980, 1.

498. Нові видання УРСР. Щодекадний бібліографічний бюлетень. 1980, 2.

499. Нові видання УРСР. Щодекадний бібліографічний бюлетень. 1980, 3.

500. Нові видання УРСР. Щодекадний бібліографічний бюлетень. 1980, 5.

501. Нові видання УРСР. Щодекадний бібліографічний бюлетень. 1980, 9.

502. Нові видання УРСР. Щодекадний бібліографічний бюлетень. 1980, 10.

503. Нові видання УРСР. Щодекадний бібліографічний бюлетень. 1980, 11.

504. Нові видання УРСР. Щодекадний бібліографічний бюлетень. 1980, 10.

505. Нові видання УРСР. Щодекадний бібліографічний бюлетень. 1980, 12.

506. Нові видання УРСР. Щодекадний бібліографічний бюлетень. 1980, 13. (F)

507. Нові шляхи. Літературно-науковий, мистецький і громадський журнал. Львів: Видає видавнича спілка «Нові шляхи», 1929, травень-червень. (F)

508. Нові шляхи. 1929. Літературно-науковий, мистецький і громадський журнал. Львів: Видає видавнича спілка «Нові шляхи». Том другий, липень-серпень, 1929. (D)

509. Нові шляхи. 1929. Літературно-науковий, мистецький і громадський журнал. Львів: Видає видавнича спілка «Нові шляхи». Том третій, вересен-жовтень, 1929. (D)

510. Нові шляхи. Літературно-науковий, мистецький і громадський журнал. Львів: Видає видавнича спілка «Нові шляхи», 1929, листопад-грудень. (D)

511. Нові шляхи. Літературно-науковий, мистецький і громадський журнал. Львів: Видає видавнича спілка «Нові шляхи», 1930. (D)

512. Нотатки з мистецтва. Ukrainian Art Digest. Накладом відділу ОМУА у Філяделфії, червень 2, 1964 (F)

513. Нотатки з мистецтва. Ukrainian Art Digest. Накладом відділу ОМУА у Філяделфії, травень 4, 1966 (F)

514. Нотатки з мистецтва. Ukrainian Art Digest. Накладом відділу ОМУА у Філяделфії, лютий 3, 1965 (F)

515. Нотатки з мистецтва. Ukrainian Art Digest. Накладом відділу ОМУА у Філяделфії, листопад 5, 1966 (F)

516. Прапор. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. Харківське обласне видавництво, 1958, 1, січень. (F)

517. Прапор. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. Харківське обласне видавництво, 1958, 2, лютий. (F)

518. Прапор. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. Харківське обласне видавництво, 1958, 3, березень. (F)

519. Прапор. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. Харківське обласне видавництво, 1958, 4, квітень. (F)

520. Прапор. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. Харківське обласне видавництво, 1958, 5, травень. (F)

521. Прапор. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. Харківське обласне видавництво, 1958, 6, червень. (F)

522. Прапор. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. Харківське обласне видавництво, 1958, 7, липень. (F)

523. Прапор. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. Харківське обласне видавництво, 1958, 8, серпень. (F)

524. Прапор. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. Харківське обласне видавництво, 1958, вересень. (F)

525. Прапор. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. Харківське обласне видавництво, 1958, 10, жовень. (F)

526. Прапор. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. Харківське обласне видавництво, 1958, 11, листопад. (F)

527. Прапор. Літературно-художній та громадсько-політичний журнал спілки письменників України. Харківське обласне видавництво, 1958, 12, грудень. (F)

528. Світовид. Літературно-мистецький журнал. Київ – Нью-Йорк, 1994, число ІІІ (16), липень-вересень. (D)

529. Світовид. Літературно-мистецький журнал. Київ – Нью-Йорк, 1995, число ІІІ (20), липень-вересень. (D)

530. Світовид. Літературно-мистецький журнал. Київ – Нью-Йорк,1996, число ІV (25), жовтень-грудень. (D)

531. Скрипторій історичної прози. Літопис Червоної калини. Історико-літературний часопис. № 16-18 (82-84), 1998. Львів. (F)

532. Слово і час. 1995, № 2. (D)

533. Слово і час. 1996, № 2. (D)

534. Слово і час. 1996, № 7. (D)

535. Слово і час, 1996, № 10. (D)

536. Сучасність, червень 1968, ч. 6 (90).

537. Сучасність, жовтень 1968, ч. 10 (94). (F)

538. Сучасність, січень 1969, ч. 1 (97).

539. Сучасність, лютий 1969, ч. 2 (98).

540. Сучасність, березень 1969, ч. 3 (99).

541. Сучасність, квітень 1969, ч. 4 (100).

542. Сучасність, липень 1969, ч. 7 (103).

543. Сучасність, серпень 1969, ч. 8 (104).

544. Сучасність, жовтень 1969, ч. 10 (106).

545. Сучасність, грудень 1969, ч. 12 (108).

546. Сучасність, липень-серпень 1990, ч. 7-8 (351-352).

547. Сучасність. травень 1994, 5. (D)

548. Сучасність. жовтень 1994, 10. (D)

549. Тиса. Видання «полички Карпатського краю», Голова редакційно-видавничої ради Василь Кухта, 1992, № 1-2. (F)

550. Українська ластівка. Літературно-мистецький, педагогічно-просвітницький часопис, Чернівці, 2009, № 3. (F)

551. Український засів. Часопис національної інтелігенції, Харків, 1996, № 10-12. (D)

552. Український історичний журнал. Рік видання другий. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, 1958, № 1, січень-лютий. (F)

553. Український історичний журнал. Рік видання другий. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, 1958, № 2, березень-квітень. (F)

554. Український історичний журнал. Рік видання другий. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, 1958, № 3, травень-червень. (F)

555. Український історичний журнал. Рік видання другий. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, 1958, № 4, липень-серпень. (F)

556. Український історичний журнал. Рік видання другий. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, 1958, № 5, вересень-жовтень. (F)

557. Український історичний журнал. Рік видання другий. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, 1958, № 6, листопад-грудень. (F)

558. Українська ластівка. Літературно-мистецький, педагогічно-просвітницький часопис. 2009, № 3.

559. Український засів : часопис національної інтелігенції. 1996, ч. 10-12.

560. Український тиждень. № 33 (198), серпень – вересень, 2011 (F).

561. Четвер: часопис текстів та візії. 2000, № 9, проект «wherever».

562. Четвер: часопис текстів і візії. 2008, № 30, проект «ґотика».

563. Чорноморська безпека. Засновник і видавець: Центр сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «НОМОС». 2008, № 3 (9). (D)

564. Radar. Magazyn literacki/literaturmagazin/літературний журнал. 2010/1/marzec/märz/березень (F).

565. Radar. Magazyn literacki/literaturmagazin/літературний журнал. 2011/2 (4)/sierpień/august/серпень (F).

566. Revue Svetovej literatúry. Časopis pre prekladovú literatúru. 2009, 1, ročník XLV (obsahuje slovenské překlady ukrajinských autorů). (D, T).

567. The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs. Fall-Winter 2003, Volume LIX, Number 3-4. (D)

568. The Ukrainian Quarterly. A journal of Ukrainian and international affairs. Fall 2005, Volume LXI, Number 3. (D)

569. The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs. Summer 2006, Volume LXII, Number 2. (D)

570. The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs. Fall-Winter 2006, Volume LXII, Numbers 3-4. (D)

571. The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs. Spring 2007. Volume LXIII, Number 1.

572. The Ukrainian Quarterly. A journal of Ukrainian and international affairs. Fall-Winter 2007, Volume LXIII, Numbers 3-4. (D)

573. The Ukrainian Quarterly. A journal of Ukrainian and international affairs. Summer, Volume LXIII, Number 2.

574. The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs. Spring-Summer 2008, Volume LXIV, Numbers 1-2. (D)

575. The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs. Fall-Winter 2008, Volume LXIV, Numbers 3-4. (D)

576. The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs. Spring-Summer 2009, Volume LXV, Numbers 1-2. (D)

577. The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs. Fall 2009, Volume LXV, Number 3. (D)

Krásná literatura, esejistika

578. Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том ІІІ. Драми. У Львові, 1938. (F)

579. Андієвська, Емма. Вілли над морем. Сонети. Львів 2000. (F)

580. Андієвська, Емма. Межиріччя. Сонети. Київ: Видавничий дім Всесвіт, 1998. (F)

581. Андрухович, Юрій. Диявол ховається в сирі: Вибрані спроби 1999-2005 років, Видання друге, виправлене, Київ: Критика, 2007. (D)

582. Андрухович, Юрій. Mоя остання територія. Львів: ЛА Піраміда, 2009. (D)

583. Андрухович, Юрій. Пісні для мертвого півня, Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004.

584. Андрухович, Юрій. Таємниця. Замість роману. Харків: Фоліо, 2007. (F)

585. Aнтипович, Тарас. Хронос. Історія одного винаходу. Роман. Київ: Видавництво «A-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га», 2011 (D).

586. Антоненко-Давидович, Борис. На шляхах і роздоріжжях. Спогади. Невідомі твори. Київ: Смолоскип, 1999. (D)

587. Багряний, Іван. Публіцистика. Київ: Видавництво Смолоскип. Фундація ім. Івана Багряного, 1996.

588. Багряний, Іван. Тигролови. Морітурі. Київ: Наукова думка, 2001. (D)

589. Бажан, Микола. Твори в двох томах. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1954.

590. Баранов, Віктор. Заплава. Роман. Київ: Експресполіграф, 2011 (F).

591. Бірчак, Володимир. На нових землях. Повість. Львів: Бібліотека «Діла», 1938 (F).

592. Блакитний Василь Eллан. Пoeзiї. Kиїв: Видавництвo худoжньoї лiтeратури Днiпрo, 1983. (D)

593. Бойко, Богдан. Липовий цвіт сорок першого…. Київ: Радянський письменник, 1974. (F)

594. Бойчук, Богдан. Дві драми. Обкладинка Юрія Соловія. Нью-Йорк 1968 (F).

595. Васильченко, В´ячеслав. Дворушники або Євангеліє вів вовкулаки. Луцьк: Твердиня, 2012 (dar nakladatelství) F

596. Васильченко, Степан. Незібрані твори. Київ: Державне літературне видавництво, 1941.

597. Васильченко, Степан. Вибрані оповідання. Київ – Харків: Українське державне видавництво, 1944.

598. Васильченко, Степан. Вибрані твори. Передмова В. Курашова. Видвництво ЦК ЛКСМУ Молодь, 1950.

599. Васильченко, Степан. Твори. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ Молодь, 1973. (F,V)

600. Винничук, Юрій. Весняні ігри в осінніх садах. Львів: Піраміда, 2005. (2krát, F, F, dar Dagmar Ostřanské – 1 krát)

601. Винничук, Юрій. Груші в тісті. Львів: Літературна агенція Піраміда, 2010. (F)

602. Винничук, Юрій. Ги-ги-ги. Львів: літературна агенція Піраміда, 2007. (D, F)

603. Винничук, Юрій. Діви ночі. Львів: Піраміда, 2007.

604. Винничук, Юрій. Житіє гаремноє. Художнє оформлення Юрія Коха. Львів: Піраміда, 1996.

605. Винничук, Юрій. Легенди Львова. Книга перша. Львів: Літературна Aгенція «Піраміда», 2010 (D).

606. Вовк, Віра. Каравела. Львів: „БаК“, 2006. 93 с.

607. Вовк, Віра. Коляда на щедрий вечір. Ріо-де-жанейро – Львів: Видвництво БаК, 2008.

608. Воронько, Платон. Твори в чотирьох томах. Том перший. Поезії 1943-63. Твори для дітей. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1983 (F).

609. Воронько, Платон. Твори в чотирьох томах. Том другий. Поезії 1964-1980. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1983 (F).

610. Воронько, Платон. Твори в чотирьох томах. Том третій. Поеми. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1983 (F).

611. Воронько, Платон. Твори в чотирьох томах. Том четвертий. Твори для дітей. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1983 (F).

612. Врублевська, Валерія. Шарітка з Рунгу. Автографи часу. Біографічний роман про Ольгу Кобилянську. Київ: Видавничий центр «Академія», 2007. (D)

613. Галан, Ярослав. Твори. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ Молодь, 1970. (F,V)

614. Глібов, Леонід. Вибрані твори. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1954. (F)

615. Голобородько, Василь. Калина об різдві. Вірші. Київ: Український письменник, 1992 (F).

616. Головко, Андрій. Вибрані твори. Київ: Видавництво художньої літератури Дніпро, 1971. (F,V)

617. Головко, Андрій. Мати. Київ: Видавництво художньої літератури Дніпро, 1973.

618. Головко, Андрій. Твори в трьох томах. Том перший. Київ: Радянський письменник, 1962. (F)

619. Головко, Андрій. Твори в трьох томах. Том другий. Київ: Радянський письменник, 1962. (F)

620. Головко, Андрій. Твори в трьох томах. Том третій. Київ: Радянський письменник, 1962. (F)

621. Гончар, Олесь. Людина і зброя. Роман. Київ: Радянський письминник, 1960. (F)

622. Гончар, Олесь. Прапороносці. Трилогія. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1949. (F)

623. Гончар, Олесь. Твори. Том другий. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1954. (F,Ž)

624. Горліс-Горський, Юрій. Холодний яр. Київ-Львів-Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2006. (F, K)

625. Горобчук, Богдан-Олег. – Коробчук, Павло. – Коцарев, Олег. Цілодобово! Київ: Факт, 2007. (D)

626. Горовий, Руслан. Buenos, días, chica. Харків: ПЛ, 2011 (F)

627. Горовий, Руслан. Гагарін і Барселона. Львів: Кальварія, 2013 (F)

628. Горовий, Руслан. Таран. Харків: Фоліо, 2002 (F)

629. Гриневичева, Катря. Шестикрилець. Шоломи в сонці. Історичні повісті. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1990. (D)

630. Грушевський, Михайло. Із літературної спадщини. Редактор Любомир Винар. Упорядники Галина Бурлака і Альбіна Шацька. Нью-Йорк-Київ, 2000. (F)

631. Даниленко, Володимир. Газелі бідного Ремзі. Любовні послання мудрого й правовірного кримського хана Хаджи Сєліма Гєрая І. Львів: літературна агенція Піраміда, 2008. (D)

632. Даниленко, Володимир. Кохання в стилі бароко. Львів: Літературна агенція Піраміда, 2009. (D)

633. Даниленко, Володимир. Місто Тіровиван. Львів: Кальварія, 2001 (F).

634. Даниленко, Володимир. Сон із дзьоба стрижа. Львів: Літературна агенція Піраміда, 2006.

635. Дашкієв, Микола. Страчена пісня. Роман. Київ: Радянський письменник, 1985. (D)

636. Дереш, Любко. Голова Якова. Ахімічна комедія. Харків: Видавництво Клуб сімейного дозвілля, 2012. (F)

637. Дереш, Любко. Культ. Львів: «Кальварія», Київ: «Книжник», 2002 (F).

638. Дмитерко, Любомир. Твори в чотирьох томах. Том 1. Поезії. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1981. (F)

639. Дмитерко, Любомир. Твори в чотирьох томах. Том 2. Драматичні твори. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1981. (F)

640. Дмитерко, Любомир. Твори в чотирьох томах. Том 3. Міст через прірву. Роман хроніка. Драматичні твори. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1981. (F)

641. Дмитерко, Любомир. Твори в чотирьох томах. Том 4. Новели. Останні кілометри. Крізь дні і ночі. Розлука. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1981. (F)

642. Довган, Ярослав. Спостережник. Івано-Франківськ: Видавництво Лілея-НВ, 2004.

643. Донченко, Олесь.Золота медаль. Роман. Київ: Видавництво дитячої літератури «Веселка», 1971 (F).

644. Донченко, Олесь. Школа над морем. Київ: Видавництво дитючої літератури Веселка, 1967. (F,V)

645. Драч, Іван. Лист до калини. Київ: Веселка, 1994.

646. Дуфанець, Марія. Моє дзеркало. Упорядкування, підготовка текстів та вступна стаття Михайла Мольнара. Пряшів: Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі. Відділ української літературі в Пряшеві, 1972 (F)

647. Дяченки, Марина і Сергій. Дика енергія Лана. Вінниця: ПП Видавництво Теза, 2006.

648. Єшкілєв. Пафос. Львів: Кальварія, 2002.

649. Жадан, Сергій. Ворошиловград. Роман. Харків: «Фоліо», 2010 (F).

650. Житник, Володимир. Пам´ять дерев. Вибране. Київ: НаУКМА, 2013 (F)

651. Жовна, Олескандр. Її тіло пахло зимовими яблуками. Оповідання та повісті. Лювів: Літературна агенція Піраміда, 2008. (F)

652. Жолдак Богдан. Гальманах. Київ: Видавництво Факт, 2007, 247 с.

653. Жолдак Богдан. Яловичина (Mакабреска). / Жовна Олександр. Партитура на могильнопму камені. МКБВ «Рось», 1991.

654. Забужко, Оксана. З мапи книг і людей. Meridian Czernowitz 2012. (F)

655. Забужко, Оксана. Казка про калинову сопілку. Київ: Факт, 2000. (F)

656. Забужко, Оксана. Польові дослідження з українського сексу. Київ: Факт, 1998. (F)

657. Забужко, Оксана. Польові дослідження з українського сексу. Київ: Факт, 2003. 176 с. (D)

658. Зарівна, Теодозія. З попелу і металу. Вибране. Тернопіль: Джура, 2011 (F).

659. Івакін, Ю.О. Сатира Шевченка. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, 1959 (F)

660. Іваничук, Роман. Орда. Київ: Український центр духовної культури, 1994 (F).

661. Іващенко, Віталій. Мозаїка життя. Краплинки поезії. Київ: КИТ, 2002. (F)

662. Іздрик. Флешка-2gb. Київ: Видавництво Грані-Т, 2009.

663. Іздрик. Подвійний Леон. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2000 (F).

664. Ільченко, Олександр. Петербурзька осінь. Повість. Доповнене видання. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1952 (F).

665. Ірванець, Олександр. Очамиря. Повістю та оповідання. Київ: Видавництво Факт, 2003.

666. Кіяновськa, Маріанна – Савка, Мар´яна. Кохання і війна. Львів: Видавництво Старого Лева, 2002. (D)

667. Клен, Юрій. Твори. Том 3. Ед. Євген Маланюк. Торонто, Канада Фундація імені Юрія Клена, 1960.

668. Корнійчук, Олександр. Драматичні твори в двох томах. Драматичні твори. Том перший. Київ: «Мистецтво», 1955 (F).

669. Корнійчук, Олександр. Драматичні твори в двох томах. Драматичні твори. Том другий. Київ: «Мистецтво», 1955 (F).

670. Коробчук, Петро. Архівотека або Книжечка для себе. Луцьк: Твердиня, 2012. (F)

671. Косинка, Григорій. Серце. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1967. (F)

672. Костенко, Ліна. Пейзажі пам´яті. Вибрані поезії (1977-1989)/ Landscapes of Memory. The Selected Later Poetry of Lina Kostenko. Переклад англійською мовою Михайла М. Найдана.

Редакція англомовних перекладів Ольги Лучук / Translated from Ukrainian by Michael M. Naydan. Translations Edited by olha Luchuk. Львів: Літопис, 2002. (D)

673. Котляревський, Іван. Енеїда. Київ: Видавництво «Україна», 1994 (F 2 exempláře).

674. Котляревський, Іван. Твори. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1948 (F).

675. Коцюбинський, Михайло. Вибрані твори. Київ Видавництво Молодь, 1964.

676. Коцюбинський, Михайло. Повісті та оповідання. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1948 (F).

677. Коцюбинський, Михайло. Твори в шести томах. Том п´ятий. Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962 (F).

678. Коцюбинський, Михайло. Твори в шести томах. Том шостий. Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1962 (F).

679. Крат, Анатолій. Брама у небо. Поезії. Київ „ Факт, 2009 (F)

680. Кулеба, Григорій. Терпка роса. Повісті та оповідання. Київ: «Радянський письменник», 1979. (F)

681. Куліш, Пантелеймон. Твори в двох томах. Київ: Наукова думка, 1998. (F), dar od Dagmar Ostřanské.

682. Ле, Іван. Вибране. Радянський письменник, 1948. (F)

683. Лемко, Ілько. Легенди старого Львова. Львів: «Апріорі», 2008 (F, Т).

684. Лепкий, Богдан. До зарваниці (З Казки мого життя). Львів 1938.

685. Лис, Володимир. Камінь посеред саду. Луцьк: ПВД Твердиня, 2005.

686. Ліхтей, Тетяна / Teťana Lichtejová. Розмаринові сни. / Rozmarínové sny. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2008. / Užhorod: Poligrafcentr „Lira“, 2008. (D)

687. Логвиненко, Віталій. Ятрань. Повісті та оповідання. Київ: «Радянський письменник», 1978. (F,k)

688. Лупій, Олесь. Падіння давньої столиці. Київ: Український центр духовної культури, 1996 (F)

689. Майданська, Софія. Діти Ніоби. Видавництво Родовід, 1998.

690. Малик, Володимир. Князь Кий. Романи. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1989. (F)

691. Малярчук, Таня. Ендшпіль Aдольфо або Троянда для Лізи. Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2004, (D,T)

692. Матіос, Марія. Вибрані сторінки з біографії. Видання друге. Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. (D,T)

693. Микитенко, Іван. Брати. Вуркагани. Ранок. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1962. (F)

694. Микитенко, Іван. Прозові твори. Том 1. 1923-1930. Київ: Видавництво «Наукова думка», 1964. (F)

695. Микитенко, Іван. Прозові твори. Том 2. 1927-1933. Київ: Видавництво «Наукова думка», 1964. (F)

696. Микитенко, Іван. Критика. Публіцистика. Листи. Том 2. 1923-1937. Київ: Видавництво «Наукова думка», 1965. (F)

697. Мирний Панас. Повісті. Київ: СДержавне видавництво художньої літератури, 1955.

698. Мідянка, Петро. Луйтра в небо. Поезія. Есеї. Київ: «Темпора», 2010. (F)

699. Мідянка, Петро. Срібний Прімаш. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. (F)

700. Міщенко, Дмитро. Синьоока Тивєр. Київ: Український центр духовної культури, 1996 (F)

701. Мозолевський, Борис. Поезії. Ред. Ірина Давидко. Київ: Темпора, 2007. (D)

702. Мольнар, Василь. Запискы старого вандролюба. Ужгород 2010 (F).

703. Мольнар, Василь. Потятка гнізда голубиного. Ужгород: Закарпатськоє научно-културолоґичноє общество им. А. Духновича. Серія «Бібліотека русина», 2011 (F).

704. Мольнар, Василь. Цукрикы з материнськов наповнянков. Повідкы, юморескы, долорескы, образкы. Ужгород 2009 (F).

705. Мольнар, Л. Вода в морі очищається. Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, відділ української літератури в Пряшеві 1969 (D).

706. Мурашко, Тарас. Поезії та інтерпретації. Париж-Львів-Цвікау: Зерна, 1998. (D)

707. Неборак, Віктор. Епос про тридцять п´яту хату. Книга віршів. Львів: Аз-Арт, 1999. (F, dar Dagmar Ostřanské)

708. Немет, Мирослав. Полюси серця. Пряшів: Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі. Відділ української літератури в Пряшеві, 1968 (F).

709. Опільський, Юліан. Ідоли падуть. Історична повість із часів Володимира Великого у двох томах. Том перший. Львів: Бібліотека «Діла», ч. 25, 1938 (F).

710. Опільський, Юліан. Іду на вас. Ідоли падуть. Київ: Український центр духовної культури, 1993. (F)

711. Павличко, Дмитро. Твори. Том 1. Поезія 1950-1988. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2010. (F)

712. Павличко, Дмитро. Твори. Том 2. Поезія 1989-2000. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2010. (F)

713. Павличко, Дмитро. Твори. Том 3. Поезія 2001-2009. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2010. (F)

714. Павличко, Дмитро. Твори. Том 4. Поезія 2001-2011. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2010. (F)

715. Павличко, Дмитро. Твори. Том 5. Переклади. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2010. (F)

716. Павличко, Дмитро. Твори. Том 6. Переклади. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2010. (F)

717. Павличко, Дмитро. Твори. Том 7. Переклади. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2010. (F)

718. Павличко, Дмитро. Твори. Том 8. Переклади. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2010. (F)

719. Павличко, Дмитро. Твори. Том 9. Переклади. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2010. (F)

720. Павличко, Дмитро. Твори. Том 10. Переклади. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2010. (F)

721. Павлюк, Антін. Твори у двох томах. Tом І. Поезії. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012 (F)

722. Панч, Петро. Гомоніла Україна. Київ: Радянський письменник, 1954 (F).

723. Перебійніс, Петро. Княжа лука. Київ: Український письменник, 1999. (F)

724. Петренко, Микола. Самозапалення свічі. Новели-притчі. Львів: Ліга-Прес, 2010. (D)

725. Петросаняк, Галина. Спокуса говорити. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008 (F)

726. Підмогильний, Валер´ян. Історія пані Ївги. Київ: Веселка, 1991.

727. Підмогильний, Валер´ян. Місто. Харків: Видавництво Ранок, 2003.

728. Покальчук, Юрій. Ритм. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. (D)

729. Покальчук, Юрко. Oзерний вітер. Iвано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. (F)

730. Положій, Євген. По той бік пагорба. Київ: Нора-друк, 2010 (F, dar od autora)

731. Положій, Євген. Юрій Юрійович, улюбленець жінок. Харків: Фоліо, 2011 (F)

732. Пoпадинeць, Пeтрo. Mи (Вiршi та думи). Kнига видана за пiдтримки Ради старiйшин рoдiв Xустщини. Xуст: Слoвo, 2006. (D, HK) Dar Petra Popadynce.

733. Пoпадинeць, Пeтрo. Tака любoв… (Пoeзiї). Слoвo, 2007. (D, HK) Dar Petra Popadynce.

734. Пoпадинeць, Пeтрo. Рoзiп´ята пiсня. (Вiршi та пoeма). Слoвo, 2006. (D, HK). Dar Petra Popadynce.

735. Прохасько, Тарас. Ботакє. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. (D)

736. Прохасько, Тарас. З цього можна зробити кілька оповідань. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. (F)

737. Прохасько, Тарас. Лексикон таємних знань. Львів: Кальварія, 2003.

738. Прохасько, Тарас. НепрОсті. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002.

739. Рибак, Натан. Твори в п´яти томах. Том 3, Переяславська рада. Роман. Частина перша. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1964. (F)

740. Рибак, Натан. Час сподівань і звершень. Роман у двох книгах. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1977 (F).

741. Рильський, Максим. Вибране. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1954 (F).

742. Риндик, Степан. Дідова романтика. Оповідання. Повісті. Спогади. Городок: Бердихів край, 2011 (M, F)

743. Роздобудько, Ірен. Дванадцать, або Виховання жінки в умовах, не придатних до життя. Харків: Фоліо, 2006, 285 с.

744. Роздобудько, Ірен. Зів´ялі квіти викидають. Київ: Нора-Друк, 2006.

745. Роздобудько, Ірен. Оленіум. Комедія абсурду. Харків: Фоліо, 2007.

746. Руданський, Степан. Добре торгувалось. Київ: Видавництво дитячої літератури «Веселка», 1967 (F).

747. Рябчук, Микола. Деінде, тільки не тут та інші оповідання. Львів: ВНТЛ-Класика, 2002.

748. Санченко, Антон. Нариси бурси. Київ: Темпора, 2011 (F).

749. Сеник, Любомир. На червоному полі. Новели та повість. Львів: Академічний експрес, 1998.

750. Сеник, Любомир. Парабола. Львів: НВФ Українські техмології, 2005.

751. Сеник, Любомир. Таїна. Поезії. Ужгород: Видавництво Ражда, 2009.

752. Сердюк, Зиновій. Життя для боротьби. Тернопіль Видaвництвo Пiдручники і посібники, 2008.

753. Сердюк, Зиновій. Найгероїчніша і найнароднішa. Тернопіль: Видaвництвo Пiдручники і посібники, 2007.

754. Сердюк, Зиновій. Яворівський фотоархів УПА. Поетичний варіант. Тенропіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2010. (D)

755. Скляренко, Семен. Карпати. Роман. Книга перша. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1956. (F)

756. Скляренко, Семен. Карпати. Роман. Книга друга. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1956. (F)

757. Скляренко, Семен. Шлях на Київ. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1955 (F).

758. Смолич, Юрій. Вибрані твори. Том ІІ. Вісімнадцятилітні. Роман. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1947 (F).

759. Сняданко, Наталка. Чебрець в молоці. Харків: Фоліо, 2008.

760. Собко, Вадим. Біле помум´я. Роман. Київ: Радянський письменник, 1952.

761. Собко, Вадим. Зоряні крила. Пригодницький роман. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1953 (F).

762. Собко, Вадим. Шлях зорі. Київ: Державне видавництво художнь´ої літератури, 1956.

763. Содомора, Андрій. Сльози речей. Новели, образки, медитації. Львів: ЛА «Піраміда», 2010. (D)

764. Старицький, Михайло. Руїна. Облога Буші. Київ: Український Центр духовної культури, 1996. (F)

765. Старицький, Михайло. Твори у восьми томах. Том перший. Поетичні твори. Київ: Видавництво художньої літератури, 1964. (F)

766. Старицький, Михайло. Твори у восьми томах. Том восьмий. Оповідання, статті, листи. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1965. (F)

767. Стефаник, Василь. Вечірня година. Оповідання. Київ: Веселка, 1991.

768. Стефаник, Василь. Земля. Нариси й оповідання. З передмовою Д. Лукіяновича. Львів: Заходом і накладом Видавництва Кооп. Громада, 1926.

769. Тендюк, Леонід. Голова Дракона. Повість. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1986. (D)

770. Тичина, Павло. Вибрані поезії. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1951. (F)

771. Тичина, Павло. Вибрані поезії. Радянський письменник, 1945. (F)

772. Трач, Ігор. Поезії. Львів: Українські технології, 1999 (F).

773. Тудор, Степан. День отця Сойки. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1956 (F).

774. Українка, Леся. Лісова пісня. Драма феєрія в 3-х діях. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011 / Ukrainka, Lesya. Forest song. Fairy Drama in Three Acts. Lutsk: Lesya Ukrainka Volyn National University, 2011 (F).

775. Українка, Леся. Вибрані твори. Поезії. Поеми. Драматичні твори. Київ: Видавництво художньої літwератуи Дніпро, 1974.

776. Ульяненко, Олесь. Жінка його мрії. Харків: Треант, 2010. (D, dar M. Slabošpyckého).

777. Ульяненко, Олесь. Знак Саваофа. Київ: Нора-друк, 2006. (D, dar M. Slabošpyckého).

778. Ульяненко, Олесь. Богемна рапсодія. Львів: Літературна агенція Піраміда, 2006. (F, dar M. Slabošpyckého).

779. Ульяненко, Олесь. Серафима. Роман. Київ: Нора-Друк, 2007. (D, dar M. Slabošpyckého).

780. Ульяненко, Олесь. Син тіні. Тернопіль: Дружба, 2006. (F, dar M. Slabošpyckého).

781. Ульяненко, Олесь. Сталінка. Львів: Кальварія, 2000.

782. Ульяненко, Олесь. Сталінка. Дофін сатани. Харків: Фоліо, 2003. (F, dar M. Slabošpyckého).

783. Ульяненко, Олесь. Там, де південь. Харьков: Треант, Aргумент принт, 2010. (D, dar M. Slabošpyckého).

784. Чендей, Іван. Терен цвіте. Ужгород: Закарпатське обласне видавництво, 1958 (F).

785. Чубинський, Володимир. Вічний бій. Радосинь 1996. (D, HK)

786. Шевченко, Тарас. Вірші. Київ: Видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1950 (F).

787. Шевченко, Тарас. «Заповіт» мовами народів світу. Упорядник, автор вступної статті і приміток Б. В. Хоменко. Київ: Наукова думка, 1989. (F)

788. Шевченко, Тарас. ЄРЕТИК. Поема слов´янськими мовами. Упорядник та автор передмови В. К. Житник. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1991 (F)

789. Шевченко, Тарас. Кобзар (вибір поезій). Випуск другий. Львів: Друкарня Артистично-просвітного товариства, 1914 (F).

790. Шевченко, Тарас. Кобзар. Київ: Радянська школа, 1987 (F)

791. Шевченко, Тарас. Кобзар. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1988 (F).

792. Шевченко, Тарас. Кобзар. Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2003 (F, 2 exempláře)

793. Шевченко, Тарас. Кобзар. Передмова Павла Мовчана. Упорядник текстів Сергій Гальченко. Редактор Василь Клічак. Автор приміток Євген Нахлік. Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2011 (F).

794. Шевченко, Тарас. Малий Кобзар. Київ: Веселка, 1979. (F)

795. Шевченко, Тарас. Повна збірка творів в трьох томах. Том ІІ. Повісті. Редактор тома О. І. Білецький. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1949 (F).

796. Шевченко, Тарас. Повна збірка творів в трьох томах. Том ІІI. Драматичні твори. Журнал. Листування. Редактор тома О. Є. Корнійчук. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1949 (F).

797. Шевченко, Тарас. Твори в трьох томах. Том перший. Поезії. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1955 (F).

798. Шевченко, Тарас. Твори в трьох томах. Том перший. Поезії. Київ: Видавництво Академії Наук УРСР, 1961 (F)

799. Шкляр, Василь. Залишенець. Чорний ворон. Харків: Видавництво «Клуб сімейного дозвіл»я“, 2010. (D,T)

800. Шпак, Микола. Твори. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1979 (F).

801. Штонь, Григорій. Візії. Київ: Котигорошко, 1995.

802. Штонь, Григорій. Тернова мушля. Книга прози. Київ 1997.

803. Шульська, Наталія. Веснянофілка. Поезії. Луцьк: ПВД Твердиня, 2008.

804. Хмелюк, Василь. Гін. Осіннє сонце. 1926,1928,1923. Факсимільне видання. Льювів – Прага: НК – Лювівський Інститут освіти, культури тата зв´язків з діаспорою, 2009. (F)

805. Федорак, Назар. Сад божественних комах. Івано-Франківськ: Видавництво Лілея-НВ, 2004. (F)

806. Федькович, Юрій. Вибрані твори. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1949 (F).

807. Франко, Іван. Захар Беркут – Микола Костомаров. Чернігівка. Київ: Український центр духовної культури, 1994 (F).

808. Франко, Іван. Зібрання творів у п´ятдесяти томах. Художні твори. Томи 1-25. Том 2. Поезія. Київ: Видавництво «Наукова думка», 1976. (F).

809. Яворівський, Володимир. Вовча ферма. Київ: Видавництво Криниця, 2000.

810. Яновський, Юрій. Вибрані твори. Київ: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1970 (F).

Rozhovory

811. Інший формат. Юрій Андрухович. Упорядник Тарас Прохась´ко. Івано-Франківськ: Видавництво Ліля-НВ, 2003.

812. Інший формат. Юрій Іздрик. Івано-Франківськ: Видавництво Лілея-НВ, 2003.

813. Інший формат. Оксана Забужко. Івано-Франківськ: Видавництво Лілея-НВ, 2003.

814. Ульяненко, Олесь. Без цензури. Київ: «Махаон-Україна», 2011. (D, dar M. Slabošpyckého)

Кorespondence, vzpomínky

815. Кривицька, А. Повість про моє життя (Спогади артистки). Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УСРС, 1958 (F).

816. Mосквич, Юрій – Копчак, Віктор. В обіймах смерті й життя. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel´stvo Bratislava, 1970.

817. Наталя Наріжна. Дитячими очима (Спомини). Прага: Vydalo Sdružení Ukrajinek v České republice, 2010. (D, F)

818. Кореспонденція Якова Головацького в лїтах 1850-62. Видав Др. Кирило Студинський. Львів: Накладом Наукового товариства ім. Шевченка, 1905. (D)

819. Листування Михайла Грушевського. Упорядник Галина Бурлака. Редактор Любомир Винар. Київ – Нью-йорк – Париж – Львів – Торонто: Українське історичне товариство. Національна Академія Наук України. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. Серія: Епістолярні джерела грушевськознавство. Том 1. /

820. У півстолітніх змаганнях. Вибрані листи до Кирила Студинського (1891-1941). Київ: Наукова думка, 1993.

Literatura pro děti

821. Драгун, Юлія. Ужгород: Всеукраїнське державне видавництво «Карпати», 2014 (F)

822. Лотоцький, Антін. Історія України для дітей. Івано-Франківськ: Просвіта, 1993.

823. Маценко, Ірина. Наш закон – наша сила. Розповідь про конституцію СРСР. Київ: Веселка, 1979. (F)

824. Шевченко, Тарас. Зоре моя вечірняя. Вірші для дошкільного віку. Київ: Веселка, 1985. (F)

825. Вовк і семеро козенят. За братами Ґрімм переказав Іван Малкович. Київ: Видавництво А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2002.

826. Казки зелених гір. Ужгород: Видвництво «Карпати», 1965 (F).

827. Ой веселі гуси. Збірка віршів для малят. ПП Якубенко, 2002 (F).

828. Перепеличка мала невеличка. Українські народні скоромовки. Малюнки Вячеслава Легкобита. Київ: Видавництво дитячої літератури «Веселка»,1975 (F).

Mapy

829. Закарпатье. Туристская карта. Москва: Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР, 1988 (F).

830. Закарпатська область. Загальногеографічна карта. Mасштаб 1:200 000. Головне управління геодезії, картографії та кадастру при кабінеті міністрів України. Київ 1993. (F,T)

831. Киев. Туристская схема. Москва: Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР, 1972 (F).

832. Крым. Туристская карта. Москва: Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР, 1988 (F).

833. Ленинград – Киев – Одесса. Туристская автомобильная схема. Москва: Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР, 1974. (F)

834. Львовская область. Туристская карта. Москва: Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР, 1988 (F).

835. Москва – Киев – Закарпатье. Автомобильная туристская схема. Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР, 1964 (F).

836. Украинская ССР. Молдавская ССР. Туристская карта. Москва: Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР, 1988 (F).

837. Україна. Голодомор 1932-1933. Масштаб 1: 1 500 000. Картографія. 2010 (F)

838. Україна: Aдміністративний устрій. Мірило 1: 2 000 000. Kиїв: Мапа ЛТД, 1994. (F)

839. Лебединський, Владимир Иванович. По вулканическим местам Крыма. Крымиздат, 1961 (F).

Slovníky

840. Словник мови творів Г. Квітки-Основ´яненка у трьох томах. Том перший. Прикладати-я. Харків: Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР – Харківський ордена Трудового Червоного Прапора державний університет імені О.М.Горького, 1979 (F)

Ukrajinistické publikace v češtině a slovenštině, ukrajinská literatura v českých a slovenských překladech (včetně dvojjazyčných vydání)

Krásná literatura

841. Andruchovyč, Jurij. Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha. Překlad Tomáš Vašut. Olomouc : Burian a Tichák, 2006. (D,T)

842. Antonyč, Bohdan Ihor. Zelené evangelium. Výbor z díla. Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2009.

843. Dold-Mychajlyk, Jurij. Velká hra. Špionážní román. Praha: Naše vojsko, 1961. (F)

844. Dovženko, Oleksandr. Básník filmového plátna. Výbor z díla. Výbor uspořádal René Mucha. Přeložila Věra Bezděková. Praha: Československý filmový ústav, 1976 (F)

845. Dovženko, Oleksandr. Začarovaná Desna. Přeložila Hvozděna Zachová. Kresbami vyzdobil Zdeněk Majzner. Praha: Svět sovětů, 1958 (F)

846. Franko, Ivan. Rubač. Praha: Svoboda, 1951 (F).

847. Franko, Ivan. Uvadlé listí. Lyrické drama. Přeložil Jan Vladislav. Praha: BB/art, 2006. (F, D, T)

848. Hořec, Jaromír. Chléb na stole. Praha 1998.

849. Janovskyj, Jurij. Země otců. Z ukrajinského originálu přeložil A.A. Lebeda, závěrečnou stať o autorovi a jeho knížce napsal O. Zilynskyj. Praha: Svět sovětů, 1949 (F).

850. Kaščenko, A. Bojovníci za pravdu. Z ukrajinštiny volně upravil Dr. Jiří Hajveský. Ilustruje ukrajinský malíř Jiří Vovk. Nákladem Františka Reb ce, Praha, rok vydání neuveden.

851. Kobyljanská, Olha. V zelených horách. Povídky a črty. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954.

852. Kocjubynskyj, Mychajlo. Dárek k svátku a jiné povídky. Přeložila Ludmila Zilynská. Praha: Mladá fronta, 1964 (D,T).

853. Kocjubynskyj, Mychajlo. Stíny zapomenutých předků. Překlad Alena Morávková, Praha: Vyšehrad, 1988.

854. Kocjubynskyj, Mychajlo. Fata Morgana. Praha: Svoboda, 1949. Přeložil Rudolf Hůlka. (F)

855. Korotyč, Vitalij. Možnosti. Přeložil Jaroslav Kabíček. Praha: Lidové nakladatelství, 1976 (F).

856. Ljaturynská, Oksana. Cesty. Výbor z díla. Vybrala, uspořádala a úvodní stať napsala Alena Morávková. Verše na podkladě pracovních překladů A. Morávkové přebásnili Václav Daněk a Jiří Honzík, povídky a esej přeložila Alena Morávková. Praha: Vydalo Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny za podpory Magistártu hlavního města Prahy, 2008. (D,F)

857. Malanjuk, Jevhen. Pod cizím nebem. Sestavila, vybrané citáty přeložila, úvodní slovo a doslov napsala Alena Morávková. Z ukrajinských originálů přeložili Václav Daněk (na podkladě prac. překladů M. Ňachajové) a Tomáš Vašut. Praha: Ukrajinská iniciativa v ČR, 2004 (D,T, F)

858. Mazurenko, Halja. Akvarely. Výbor z díla. Vybrala, uspořádala a úvodní stať napsala Alena Morávková. Přeložil Václav Daněk na podkladě pracovních překladů Aleny Morávkové, dále Tomáš Vašut a Petr Borkovec. Vydalo Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny v Čechách za podpory Magistrátu hlavního města prahy. Praha 2005. (D,T)

859. Miďanka, Petro. Užhorodské kavárny / Ужгородські кав´ярні. Praha: Ukrajinská iniciativa v ČR, 2004. (D)

860. Olžyč, Oleh. Ikarův pád. Výbor z díla. Vybrala, uspořádala a úvodní stať napsala Alena Morávková. Praha: Vydalo Sdružení Ukrajinek v České republice, 2011. (D,T)

861. Růže pro Olenu Telihu. Sestavila, úvod napsala, úryvky z korespondence a vzpomínku J. Malanjuka přeložila a publikaci redakčně připravila Alena Morávková. Verše přeložil Tomáš Vašut. Praha : Sdružení ukrajinek v České republice, 2006. (D,T)

862. Rybak, Natan. Po Perejaslavské radě. Smrt železného hetmana. Přeložila Ludmila Zilynská. Praha: Svět sovětů, 1958. (F)

863. Ryl´skyj, Maksym. Babie leto. Preložil Juraj Andričík. Doslov napísal Miron Sisák. Košice: Východoslovenské vydavatel´stvo, 1979. (F)

864. Stefanyk, Vasyl. Ona – země. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1945.

865. Ševčenko, Taras. Bílé mraky – černá mračna. Výbor z veršů. Praha: Klub přátel poezie. Československý spisovatel, 1977. (D)

866. Ševčenko, Taras. Bylo kdysi v Ukrajině… Praha: Nakladatelství Svoboda, 1946.

867. Ševčenko, Taras. Hajdamáci. Praha: Svět sovětů, 1961. (D)

868. Ševčenko, Taras. Kacíř. Přeložila Zdenka Bergrová, Doslov Tereza Chlaňová, Závěrem jaroslav Balvín. Praha: Sdružení Ukrajinek České republiky, 2005. (F, 2)

869. Ševčenko, Taras. Sny moje a touhy. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1961.

870. Ševčenko, Taras. Výbor z díla největšího básníka a buditele Ukrajiny. Výbor uspořádala Naděžda Slabihoudová. Verše z ukrajinského originálu přeložili Marie Bieblová, Ladislav Fikar, Milan Jariš, Petr Křička, Marie Marčanová, Jaroslav-Tureček-Jizerský, Jan Vladislav a Zdenka Vovsová. Prózu z ruských originálů přeložil Vladislav Stanovský. Úvod k českému vydání napsal Milan Jariš. Doslov k ukrajinskému vydání napsal Alexander Dejč. Z ukrajinštiny přeložili Vladimír Dubský, František Soukup a Blažena Vágnerová. Kniha je vyzdobena osmi autorovými kresbami a grafikami. Obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Václav Bláha. Praha: Svět sovětů, 1951. (F)

871. Ševčuk, Valerij. Příbytek pokory aneb Nový synaxář kyjevský sepsaný hříšným Simeonem mnichem svatého klášterá Pečerského. Přeložila Zina Genyk-Berezovská. Praha: Vyšehrad, 1985. (F)

872. Ukrajinka, Lesja. Světla před úsvitem. Výbor z díla. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. (D)

873. Vovčok, Marko. Maruška. Přeložila Ludmila Zilynská. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1960. (F)

874. Vovčok, Marko. Slečinka z pensionátu a jiné prózy. Přeložil Rudolf Hůlka. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.

875. Vynnyčenko, Volodymyr. Anarchisté (Poctivost k sobě). Román. Přeložil Jaroslav Řehák. Vydalo komunistic ké knihkupectví a nakladatelství R. Rejman, Praha I., Perštýn 6, 1922 (F,T).

876. Zabužko, Oksana. Polní výzkum ukrajinského sexu. Z ukrajinštiny přeložila Rita Kindlerová. One Woman Press, 2001.

877. Zabužko, Oksana. Sestro, sestro. Z ukrajinštiny přeložila Rita Kindlerová. Praha: Argo, 2006. (D,T)

878. Zahrebelnyj, Pavlo. Zázrak. Z ukrajinštiny přeložila Alena Morávková. Praha: Odeon, 1980.

879. Zatloukal, Jaroslav. Vítr z polonin. Praha: Společnost přátel Podkarpatské Rusi, 2000.

880. Zvěřina, L.N. Samarský hlad. Edice „Sever a východ“, 1927 (F)

881. Žadan, Serhij. Big Mac. Přeložili Miroslav Tomek a Alexej Sevruk. Praha: Fra, 2011. (F)

882. Žadan, Serhij. Dějiny kultury začátku století. Přeložil Alexej Sevruk. Praha: Petr Štengl, 2013 (D)

883. Legendy ukrajinské. Uspořádal a přeložil Otto F. Babler. Svatý kopeček u Olomouce 1932.

884. Pověsti ze Zakarpatské Ukrajiny. Jan Dušánek, Dr. František Gabriel. Nakladatelství Nová osvěta v Praze, 1946 (F).

885. Ráno pod Karpatami. Výbor z poezie a prózy ukrajinských spisovatelů východního Slovenska od roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1983. Editor, preface Michal Roman, Přeložili Jaroslav Kabíček (poezie) a Václav Židlický (próza). (F)

886. Ukrajinské povídky. Praha: Svět sovětů, 1956. (F)

Literatura pro děti

887. Bez práce nejsou koláče. Ukrajinská pohádka. Nakladatelství Veselka 1980, překlad Hana Vrbová.

888. Kalyn, Andrij. Zakarpatské pohádky. Uspořádal Petr Vasyljovyč Lintur. Přeložil Josef Spilka. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.

Historie, kultura

889. Auská, Nonna. Hladomorna. Paměti milionů zmařených lidských životů. Vydala Ukrajinská iniciativa v ČR, 2003. (D)

890. Bednářová, Taťjana. Fedir Steško. Pedagog a hudební teoretik Ukrajinské vysoké školy pedagogické M. Drahomanova v Praze. Praha: Vydal Spolek Ukrajinek v České republice, 1999. (D)

891. Bednářová, Tetjana. 80. výročí založení Sdružení ukrajinských žen v Československu (České republice). Přeložil Nikolaj Savický. Praha 2002. (F)

892. Olexandr Bojko – Vladimír Goněc. Nejnovější dějiny Ukrajiny. Brno: Jota, 1997.

893. Fiala, Jan. Zpráva o akci B. Praha: Vyšehrad, 1994.

894. Hanak, Walter K., Podkarpatsko-rusínská otázka: 1918-1945. Praha 1998.

895. Havel, Ondřej. Ukrajinské gymnázium a Ukrajinci v Řevnicích v letech 1918-1938. Praha: Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, 2004 (F)

896. Hruševskij, Michael. Ukrajina a Ukrajinci. Přeložil F. S. Frabša. Nakladatelství Fr. Švejda v Praze VIII, 1918 (F)

897. Kasalický. Z Užhorodu pěšky na Hoverlu. Rok vydání neuveden. Napsáno 1927 (F).

898. Mlynárik, Ján. Osud Banderovců a tragédie řeckokatolické církve. Praha: Nakladatelství Libri, 2005.

899. Mušinka, Mykola. Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze a osudy jeho fondů. Praha: Ukrajinská iniciativa v České republice, 2005. (F).

900. Pilátová, Agáta. Pod Karpaty svítá. Praha 1993.

901. Zilynskyj, Bohdan. Ukrajinci v Čechách a na Moravě. (1894( 1917 – 1945 (1994). Praha: nakladatelství X-egem, 1995. (F)

902. Zilynskyj, Bohdan. Ukrajinci v Čechách a na Moravě. Stručný nástin dějin. Vydalo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2002.

903. Dějiny Čechů na Ukrajině. Історія чехів в Україні. Vedoucí projektu: Ludmila Muchina. Kyjev: Česká národní rada Ukrajiny, 2013 (F, dar Alexandra Drbala).

904. Podkarpatsko včera a dnes. Edice statí, reportáží, vzpomínek a dokumentů. 4. svazek. Praha 1994.

905. Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: Prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“. Ed. Tereza Chlańová, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. (D, F) – ke koupi (ÚVES)

906. Pravda o Podkarpatsku. Edice statí, reportáží, vzpomínek a dokumentů. 5. svazek. Praha 1994.

907. Ruská a ukrajinská emigrácia na východním Slovensku v rokoch 1919-1945. Eds Hrabul´ová, L´. – Ňachajová, M. – Babotová, L´. Prešov 2006.

908. Ukrajina a Ukrajinci. Napsal Michael Hruševskij. Přeložil F. S. Frabša. Nakladatelství Fr. Švejda v Praze VIII. (D)

909. Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu. K 80. výročí založení Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Ukrajinské umění v meziválečném Československu, pořádané Slovanskou knihovnou, Českou asociací ukrajinistů, Ukrajinskou iniciativou v České republice a Velvyslanectvím Ukrajiny v České republice 12.-14. Listopadu 2003 v Praze. Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2005. (D)

Vzpomínky

910. Andrš, Bohuslav. Česká Alexandrovka. Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi. Praha: Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 2009 (F)

911. Brtníková-Petříková, Anna. Mezi Huculy. Zápisky z let 1929-33. Praha: Vydala Společnost přátel Podkarpatské Rusi v nakladatelství Česká expedice, 1997.

Sborníky

912. Muzeum osvobozeneského boje Ukrajiny. K 80. výročí založení. Sborník příspěvků z konference (Praha, 12.-14. října 2005). Sestavila Dagmar Petišková. Praha 2006 (F)

913. Sborník ševčenkovský venovaný z príležitosti 150. Výročia narodenia T. H. Ševčenka problémom medzislovanských literárnych vzťahov. Hlavný redaktor: Univ. Doc. PhDr. Pavol Petrus, CSc., Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel´stvo Bratislava, 1965. (F)

914. Sto padesát let česko-ukrajinských literárních styků 1814-1964 Vědecko-bibliografický sborník. Praha: Svět sovětů, 1968. Ed. O. Zilynskyj. (F)

915. Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí. Problémy jazyka, literatury a kultury. 1. Olomoucké sympozium ukrajinistů. sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2001.

916. Ukrajinská svobodná univerzita (1921-1996). Vědecký sborník z konference, věnované 75. výročí založení univerzity. Praha, 29.-30. listopadu 1996. Praha 1998 (F)

Antologie

917. Děti stepní Hellady. Pražská škola ukrajinských emigrantských básníků. Sestavila, předmluvu, literární medailonya studie napsala Alena Morávková. Praha: Vydala Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu za přispění Ministerstva zahraničních věcí ČR, 2001.

918. Expres Ukrajina. Antologie současné ukrajinské povídky. Ed. Rita Kindlerová. Kniha Zlín, 2008.

919. Mladá sovětská poezie. Ukrajinští básníci. Praha: Svět sovětů, 1965. (F)

Literární věda apod.

920. Taras Ševčenko. 1814-1861. Sborník příspěvků z vernisáže výstavy k 190. Narození ukrajinského spisovatele a malíře. Praha: Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 2004. (F)

921. Putování současnou ukrajinskou literární krajinou. Prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“. Tereza Chlaňová a kolektiv. Pavel Mervart 2010. (F,D) – možnost zakoupit – seminář ukrajnistiky.

922. Bača, Juraj. Podmienky rozvoja ukrajinskej literatúry v Československu po roku 1945. Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 1990. (F)

923. Bašmak, M. Taras Ševčenko. Praha: Orbis, 1947 (F)

924. Daniš, Miroslav, Nevrlý, Mikuláš. Ivan Franko. Život a dielo. Prešov 2009. (D)

925. Máchal, Jan. Taras Ševčenko. Kyjiv-Praha: Nákladem ukrajinského vydavatelského družstva „Čas“, 1919. (F)

926. Novyčenko, Leonid. Úvahy a výhledy. Výbor statí. Praha: Československý spisovatel, 1977. (F)

Knihy v angličtině

Literatura

927. Landscapes of Memory. The Selected Later Poetry of Lina Kostenko. Translated from Ukrainian by Michael M. Naydan. Translations edited by Olha Luchuk/ Ліна Костенко. Пейзажі пам´яті. Вибрані поезії (1977-1989). Львів: Літопис, 2002. (F).

928. Taras Shevchenko. Selections. Poetry. Prose. Kiev: Dnipro Publishers, 1988 (F).

Historie

929. Russian Oppression in Ukraine. Reports and Documents. London: Ukrainian publishers Ltd, 1962.

Literární věda

930. D. Doroshenko. Taras Shevchenko. The national poet of the Ukraine. Winnipeg, Manitoba, Canada : Published by the Ukrainian publishing co. of Canada Ltd., publishers of „ukrainian vocie“, 1936.

931. Sydoruk, John P. Ideology of Cyrillo-methodians and its origin. Winnipeg – Chicago: Published by the Ukrainian Free Academy of Sciences, 1954. (F)

932. Tarnawsky, Maxim. Between Reason and Irrationality. The Prose of Valerijan Pidmohyl´nyj. Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press, 1994. (F)

Knihy v ruštině а běloruštině

933. Очерк истории Украинской советской литературы. Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1954 (F).

934. И. Волощук. Украинская литература в Чехословакии. Словацкое издательство художественной литературы. 1957. (F)

935. А.С. Орлов. Слово о полку Ігореве. Второе дополненое издание. Москва-Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1946. (F)

936. Повесть Тараса Шевченко «Художник». Илюстрации, документы. Альбом / The Artist. A story by Taras Shevchenko. Illustrations, Documents. Киев: «Мистецтво», 1989 (F).

937. Тарас Шаўчэнка і беларуская літаратура. Мінск: Выдавецтва «Навука і тэхніка», 1964 (F).

938. Марко Вовчок. Записки причетника. Киев: государственное издательство художественной литературы, 1955 (F).

939. Т. Г. Шевченко. Избранные сочинения. Перевод с украинского. Москва: «Художественная литература», 1987 (F).

Knihy v polštině

940. Tracz, Ihor. Do ciebie, Ukraino, pieśnią przyjdę. Wiersze. Tłumaczenie z ukraińskiego Olga Petyk. / Трач, Ігор. До тебе, Україно, піснею прийду. Поезії. Переклад з української Ольги Петик. NWF „Ukraińskie Technologie“, 2000. (F).

Česká literatura v ukrajinštině

941. Тучкова, Катержина. Житкйовські богині. Переклала з чеської Ганна Величко. Київ: Комора, 20