Východoevropská studia – navazující magisterské studium

Východoevropská studia (NMgr.)

Dvouleté magisterské samostatné a sdružené studium programu Východoevropská studia (VES) navazuje na tříleté bakalářské studium VES. Studijní program je profilován jako filologické studium v pojetí „Cizí jazyky, kultura jazyka v synchronní i diachronní perspektivě a areálová studia“ se zvoleným areálovým jazykem A (ruština, ukrajinština, litevština, lotyština) a s odborným zaměřením na geografický, geopolitický prostor východní Evropy a její kulturně-společenský vývoj. Studijní program je stejně jako bakalářský stupeň koncipován jako integrované studium, jehož přirozenými složkami jsou jazyk, literatura, historie a kulturně-společenský areálový kontext. Program se dělí na blok předmětů společného základu a na dva základní moduly (lingvistický modul – slavistika, literárněvědný a historický modul). Moduly mj. zahrnují předměty rozvíjející praktické jazykové kompetence studentů, cyklus přednášek o evropských a areálových kontextech literatur východní Evropy a lingvistické kurzy zaměřené na zkoumání příslušných jazyků v synchronní i diachronní perspektivě. Součástí samostatného navazujícího magisterského studijního programu VES je modul Další slovanský nebo baltský jazykjazyk B, který zahrnuje povinnou výuku dalšího areálového jazyka v rozsahu čtyř semestrů (výstupní jazyková kompetence studenta dalšího, resp. druhého areálového jazyka odpovídá úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky). Povinné předměty jsou doplněny nabídkou oborových volitelných předmětů. Navazující magisterské studium studijního programu VES je určeno nejen absolventům bakalářského studijního programu Východoevropská studia, ale mohou ho studovat i zájemci, kteří ukončili jiné příbuzné bakalářské studijní programy nejen na UK v Praze, ale i dalších univerzitách. Podmínkou je znalost vybraného areálového jazyka (vstupní jazyková kompetence na stupni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky) a prokázání podrobných znalostí společenských, politických, kulturních a historických reálií areálu východní Evropy.

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace k přijímacímu řízení na navazující magisterský program Východoevropská studia zde.

Úvod > Uchazeč > Charakteristika programu > Východoevropská studia – navazující magisterské studium