Ruský jazyk a literatura – navazující magisterské studium

Obor Ruský jazyk a literatura (RJL) je v navazujícím magisterském stupni profilován jako studium národní filologie se všemi jejími tradičními složkami: jazyk, literatura a kulturně-společenský kontext. Rozčlenění studia na teoretickou a praktickou část má za cíl poskytnout studentovi teoreticko-metodologické dovednosti ve všech složkách studia a motivovat studenta ve směru jeho budoucí profilace na jednu z dílčích oblastí jeho zájmu (profesní, vědecká) a připravit ho na případné další studium v doktorském programu, resp. pro jeho uplatnění v praxi. Obor se opírá o moderní pojetí jazykové průpravy v ruštině podle respektovaných standardů Evropského jazykového referenčního rámce (rozvoj komunikačních a písemných kompetencí, práce s náročnými odbornými a literárními texty, překladatelství). Navržený studijní plán poskytuje možnost komplexního osvojení teoretických i praktických poznatků o studovaném regionu a vede studenta k získání praktické komunikativní kompetence a odborné orientace na Rusko i ruskojazyčné země, což je klíčovým předpokladem pro jeho praktické uplatnění.

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace k přijímacímu řízení na navazující magisterský obor Ruský jazyk a literatura zde.

Úvod > Uchazeč > Charakteristika programu > Ruský jazyk a literatura – navazující magisterské studium