Významné aktivity pracoviště

Významné aktivity pracoviště mající vztah ke studijnímu programu – akademické roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013:

 • Členové, doktorandi, studenti vyšších ročníků Ústavu východoevropských studií FF UK a dalších slavistických pracovišť uspořádali osm ročníků Konference mladých slavistů (3.–4. května 2005, 11.–12. října 2006, 24.–25. října 2007, 22.–23. října 2008, 4.–5. listopadu 2009, 4.–5. listopadu 2010, 3.–4. listopadu 2011, 1.–2. listopadu 2012) s velkou mezinárodní účastí. Výstupem prvního ročníku konference se stal sborník příspěvků Slavistika dnes: trendy a perspektivy (květen 2006). Postupně byly vydány: v roce 2008 recenzované sborníky druhého a třetího konferenčního ročníku Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II – říjen 2006 a Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů III – říjen 2007; v roce 2009 recenzovaný sborník čtvrtého konferenčního ročníku Slovanské jazyky a literatury: hledání identity; v roce 2010 recenzovaný sborník pátého konferenčního ročníku Slovanský areál a Evropa; v roce 2011 recenzovaná kolektivní publikace šestého konferenčního ročníku Etnicita slovanského areálu; v roce 2012 recenzovaná kolektivní publikace sedmého konferenčního ročníku Prolínání slovanských prostředí. Hlavním cílem organizátorů je poskytnout mladé generaci badatelů prostor pro prezentaci výsledků odborné činnosti a výměnu názorů napříč jednotlivými slavistickými obory i různými slavistickými pracovišti. Konferenční jednání mají přispět k hledání nové tváře pražské slavistiky a jejímu zapojení do mezinárodního vědeckého kontextu. Konference patří mezi nejvýznamnější vědecké aktivity v rámci pracoviště se širokým zapojením studentů pregraduálního i doktorského studia. O úspěchu akce svědčí řada domácích i mezinárodních ohlasů. Podrobněji o projektu Konference mladých slavistů: www.slavkonf.com.

Akademický rok 2007/2008

 • Dne 23. října 2007 doc. Ludmyla Danylenko z Kyjevské státní univerzity T. Ševčenka přednesla na ÚVES FF UK přednášku Sémanticko-gramatické interpretace českých parémií.
 • Dne 22. listopadu 2007 význačný ukrajinský historik a spisovatel Roman Koval´ proslovil na půdě ÚVES FF UK přednášku Ukrajinský heroismus včera a dnes (zejména s ohledem na 20.–30. léta).
 • V listopadu 2007 na ÚVES FF UK hostoval V. Manzurenko (redaktor historického časopisu Odnostrij, Lvov, Ukrajina), který prezentoval svou knihu Рейд УПА в Румунію 1949 р. (Vpád Ukrajinské povstalecké armády do Rumunska v roce 1949). 
 • Profesor Sankt-Petěrburské státní univerzity a Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, čestný doktor Olomoucké univerzity, předseda frazeologické komise mezinárodního komitétu slavistů Valerij M. Mokijenko pronesl přednášku Социолекты в современном славянском пространстве.
 • Lotyšská Agentura pro státní jazyk zřídila na FF UK první zahraniční lektorát lotyštiny, lektorkou se stala Mgr. Viola Bīriņa. Agentura financovala také pobyty několika lotyšských osobností: s přednáškami o protokolu a etiketě vystoupila na FF UK bývalá lotyšská velvyslankyně v ČR Aija Odiņa, lotyšskou literaturu představili básníci Jānis Elsbergs a Kārlis Vērdiņš, spisovatel Juris Zvirgzdiņš a literární vědkyně Lūcija Bondare.
 • Absolventi a studenti oboru lotyština spolu s dalšími kolegy připravili speciální lotyšské číslo literárního měsíčníku Plav (2007/12) pod názvem Co jsou Lotyši?. Číslo obsahuje překlady ukázek lotyšské poezie a prózy, esejistiky, odborné články a rozhovor.
 • FF UK vydala sborník článků a statí, přeložených i vlastních básní zakladatele novodobé literárněvědné baltistiky profesora Radegasta Parolka pod názvem Zlatý fond baltických literatur; publikaci připravil k vydání a opatřil bibliografickými údaji Pavel Štoll.
 • Mgr. P. Štoll ve spolupráci s překladatelkou z litevštiny Mgr. Alenou Vlčkovou a z estonštiny Dr. Naděždou Slabihoudovou připravil druhé, opravené a doplněné vydání Slovníku pobaltských spisovatelů (Libri, 2008), který byl prezentován spolu s dalšími pobaltskými publikacemi na literárním festivalu a veletrhu Svět knihy v dubnu 2008.
 • Od roku 2008 svazkem Das litaunistische Erbe August Schleicher I, který připravili doc. I. Lemeškin a ředitelka Ústavu pro litevský jazyk doc. dr. Jolana Zabarskaitė, začala řada Lituanistisches Sprachwissenschaftliches Erbe.
 • Ústav pro litevskou literaturu a folklór vydal monografii I. Lemeškina Sovijaus sakmė ir 1262 metų chronografas. Pagal Archyvinį, Varšuvos, Vilniaus ir I. J. Zabelino nuorašus. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 334 s.
 • V rámci podpory běloruštiny na FF UK byly zahájeny kurzy běloruštiny pro začátečníky a pokročilé ve spolupráci s externím lektorem Juryem Bušljakovem, CSc.
 • V zimním i letním semestru akademického roku 2007/2008 byly realizovány hostující přednášky prof. J. P. Lochera z Bernu z oblasti baltoslovanské filologie.

Akademický rok 2008/2009

 • V listopadu a prosinci 2008 na pracovišti hostoval docent Moskevské státní univerzity Sergej Skorvid, který proslovil přednášky: K Jakobsonovu pojetí základu srovnávacího studia slovanských literatur (25. listopadu 2008); Středoevropský jazykový svaz: hranice a hlavní rysy v časové kontinuitě (26. listopadu 2008); Вопросы теории и практики перевода чешско-русском и русско-чешском аспекте (1. prosince 2008).
 • V listopadu roku 2008 se na půdě ÚVES FF UK odehrála diskuse s ukrajinskou spisovatelkou Kseňou Charčenko a prezentace její prozaické prvotiny Iсторія.
 • V listopadu 2008 proběhla na FF UK mezinárodní vědecká konference Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost v letech 1917-2009, pořádaná ve spolupráci s lotyšským velvyslanectvím; hlavním organizátorem akce byl P. Štoll.
 • Ve dnech 19.–21. listopadu 2008 Ministerstvo národních menšin a migrace Litvy uspořádalo konferenci Lietuvių kalbos dėstymo ir lituanistikos tyrimų naujovės pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį. Na konferenci vystoupili s příspěvky doc. I. Lemeškin, Mgr. Geda Sabaitienė a studenti lithuanistiky ÚVES FF UK.
 • V období od března do května 2009 se v prostorech NK ČR uskutečnila výstava Litva v Čechách, kterou připravil I. Lemeškin.
 • V roce 2009 byla vydána kolektivní monografie Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: portréty, zaštítěná spolupracovníky a členy ÚVES FF UK, jejímž cílem je představit formou portrétů pěti významných osobností klíčové momenty dějin Ruska od středověku do konce 19. století. Kniha vyšla s finanční podporou Grantové agentury České republiky v rámci ediční řady Russia Altera a navázala na publikace Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy (2005) a Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti (2006).
 • V roce 2009 byl v rámci ediční řady Acta Slavica et Baltica vydán sborník Donum Ucrainicum u příležitosti významného životního jubilea prof. Aleny Morávkové s účastí spolupracovníků a členů ÚVES FF UK.
 • Byla podepsána dohoda s vedením Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze o realizaci společného dvouoborového studijního oboru Východoevropská studia – Pravoslavná teologie; v rámci rozhovorů bylo dohodnuto rozšíření vzájemné pedagogické a odborné spolupráce.
 • V ediční řadě Acta Slavica et Baltica byl vydán recenzovaný sborník Balto–Slavicum Pragense, prezentující odbornou činnost studentů doktorského studia v oblasti lingvistiky i literární vědy.
 • V rámci návštěvy vedení moskevské Ruské státní humanitní univerzity (RGGU) na FF UK bylo dohodnuto rozšíření vzájemné spolupráce zahrnující zvýšení počtu stipendijních míst pro studenty.
 • Ve spolupráci s bulharskými kolegy a s účastí mladých odborníků z ÚVES FF UK bylo vydáno tematické číslo časopisu Homo bohemicus věnované mladé české bulharistice.
 • V květnu 2009 na pracovišti hostoval profesor Běloruské státní univerzity Boris J. Norman, který proslovil přednášku Синтаксические модели как инструмент познания.
 • V květnu 2009 na pracovišti hostoval profesor Sankt-Petěrburské státní univerzity a Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Valerij M. Mokijenko, který proslovil přednášku Интертекстуальность и интертекстемы в славянских языках.
 • V zimním i letním semestru akademického roku 2008/2009 pokračovaly hostující přednášky prof. J. P. Lochera z Bernu z oblasti baltoslovanské filologie.
 • V zimním i letním semestru akademického roku 2008/2009 pokračovaly kurzy běloruštiny pro začátečníky a pokročilé ve spolupráci s externím lektorem Juryem Bušljakovem, CSc.

Akademický rok 2009/2010

 • V listopadu 2009 byla podepsána smlouva o vědecké spolupráci s litevským akademickým Ústavem pro jazyk ve Vilniusu.
 • Dne 23. listopadu 2009 se uskutečnilo kolokvium Vilnius – Praha: multikulturní vztahy v prostoru střední a východní Evropy (Vilnius – Praha: daugiakulturiai rysiai Vidurio Rytu Europoje), které zorganizoval I. Lemeškin.
 • Dne 24. listopadu 2009 ve spolupráci se Slovanskou knihovnou NK ČR a s Velvyslanectvím Litvy v ČR se uskutečnilo symposium Mnohojazyčné dědictví staré Litvy, jehož součástí bylo i představení knihy I. Lemeškina Pověst o Sovijovi a Chronograf z r. 1262.
 • V zimním semestru akademického roku 2009/2010 pokračovaly hostující přednášky prof. J. P. Lochera z Bernu z oblasti baltoslovanské filologie.
 • Dne 14. října 2009 byl uskutečněn odborný seminář (určený především studentům oboru Východoevropská studia) pod názvem Překládání prozaické tvorby současného ukrajinského spisovatele Tarase Prochaska do češtiny; na jeho realizaci se podílela vyučující ÚVES FF UK V. Lendělová a studentky oboru Východoevropská studia se specializací ukrajinistika A. Stelibská a Je. Gazukina.
 • Ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů byla 29. října 2009 uspořádána odborná přednáška s názvem Překladem ke sbližování kultur (literární tvorba autorů stanislavského fenoménu v překladech českých a polských), kterou přednesla V. Lendělová, A. Stelibská a Je. Gazukina.
 • Ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů byla 4. března 2010 uspořádána přednáška Alžběty Chmelařové Ukrajinské prezidentské volby, srovnání let 2004 a 2010.
 • V dubnu 2010 přednášel na ÚVES FF UK významný lotyšský filozof a psycholog I. Šuvajevs.
 • V dubnu 2010 na pracovišti hostovala profesorka Záhřebské univerzity Željka Fink-Arsovski, která 12. dubna 2010 proslovila přednášku O poredbenim frazemima južnoslavenskih jezika. Kulturološki i povijesni pogled; dne 13. dubna 2010 profesorka Fink realizovala přednášku s tématem О способе выражения лексического значения слов в толковых словарях русского языка, опубликованных до 1990 и после 1990. Сопоставление с хорватскими словарями до 1990 и после 1990.
 • V květnu 2010 na pracovišti hostoval profesor Sankt-Petěrburské státní univerzity a Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Valerij M. Mokijenko, který proslovil přednášku Как правильно ругаться по-русски? К структурной типологии бранных формул.
 • V letním semestru akademického roku 2009/2010 na pracovišti hostoval profesor Běloruské státní univerzity Boris J. Norman, který proslovil přednášku Лексическое значение в его отношении к понятию и к предмету.
 • V květnu 2010 vyšel výbor z poezie lotyšské básnířky L. Langy Sešit antén v překladu P. Štolla a P. Borkovce.
 • Dne 6. května 2010 byla ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů uspořádána prezentace monografie profesora ukrajinistiky Jagellonské univerzity v Krakově Jaroslava Poliščuka І ката і героя він любив… Михайло Коцюбинський: Літературний портрет.
 • Na jaře 2010 v rámci ediční řady Acta Universitatis Carolinae byl vydán recenzovaný sborník Slavica Pragensia s názvem Jazykovědná rusistika na přelomu generací, věnovaný nedožitým osmdesátinám Vladimíra Baroneta; sborník editovali doc. Vladimír Blažek a Dr. Natálie Rajnochová.
 • Studenti ÚVES FF UK (studijní obor Východoevropská studia se specializací ukrajinistika) se úspěšně účastnili několika překladatelských soutěží (M. Tomek, A. Stelibská, Je. Gazukina získali čestná uznání v překladatelské soutěži vyhlášené Filozofickou fakultou Ostravské univerzity v r. 2009 za překlady z ruského a ukrajinského jazyka; M. Tomek získal 2. cenu v překladatelské soutěži Jiřího Levého 2009-2010 za překlad z ukrajinského jazyka; A. Stelibská a Je. Gazukina získaly čestné uznání v překladatelské soutěži Jiřího Levého 2009-2010 za překlad z ukrajinského jazyka; Je. Gazukina získala mimořádné čestné uznání v překladatelské soutěži Jiřího Levého 2009-2010 za překlad z ruského jazyka).
 • ·Vyučující ÚVES FF UK T. Chlaňová, studenti i absolventi ukrajinistiky se podíleli na realizaci literárního projektu Zahraniční spisovatelé Evropy, Ameriky, Asie a zemí Východu na Ukrajině (sekce „Ukrajinsko-české kulturní styky: čeští spisovatelé na Ukrajině“) organizovaném kyjevským literárním časopisem Dnipro v květnu roku 2010.
 • Vyučující ÚVES FF UK J. Marvan a T. Chlaňová se spolu se studentem ústavu M. Vašíčkem editorsky podíleli na knize Óndra Łysohorsky. Bard swojeho ludu / Euro-lašsky poeta. A Euro-Lachian poet/The bard of his people (Ostrava 2009).
 • V zimním i letním semestru akademického roku 2009/2010 pokračovaly kurzy běloruštiny pro začátečníky a pokročilé ve spolupráci s externím lektorem Juryem Bušljakovem, CSc.

Akademický rok 2010/2011

 • V říjnu 2010 na ÚVES FF UK hostoval člen-korespondent Ruské Akademie Věd, profesor Ústavu pro ruskou literaturu RAN Sergej I. Nikolajev, který 7. října 2010 proslovil přednášku na téma Оригинальность и плагиат в русской литературной эстетике XVIII века.
 • V roce 2010 vyšla v knižní podobě publikace Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: Prozaická tvorba představitelů tzv. “stanislavského fenoménu” (autoři: T. Chlaňová, V. Lendělová, A. Sevruk, P. Grycová, A. Stelibská, Je. Gazukina). Publikace vznikla jako výstup z grantového projektu “Konstituování postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře: prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“.
 • V zimním semestru akademického roku 2010/2011 se uskutečnila na pracovišti jazykovědná přednáška N. Šulské z Ústavu filologie a žurnalistiky Volyňské národní univerzity Lesji Ukrajinky v Lucku.
 • Dne 6. října 2010 byl ve spolupráci s Radou pro popularizaci vědy AV ČR uskutečněn seminář na téma Kolik tváří má Ukrajina?: Seznámení s problematickými momenty ukrajinské historie, politiky, kultury a jazyka (Literární kavárna knihkupectví Academia); své příspěvky zde přednesli pedagogové ÚVES FF UK V. Lendělová a T. Chlaňová.
 • V rámci tradičních Dnů ukrajinské kultury se uskutečnily dva literární večery, na jejichž přípravě se podíleli absolventi, studenti a pedagogové ÚVES FF UK (T. Sverdan, T. Chlaňová, V. Lendělová, P. Grycová, Je. Gazukina, A. Stelibská, A. Sevruk, M. Tomek, V. Jíchová). Dne 25. října 2010 proběhla prezentace antologie ukrajinských básníků v zahraničí АЗ, два, три… дванадцять – лист у пляшці : Антологія Авторського Зарубіжжя; dne 27. října 2010 se uskutečnil literární večer věnovaný třem významným současným ukrajinským spisovatelům – T. Prochaskovi, Ju. Izdrykovi a S. Žadanovi.
 • Dne 7. března 2011 se konal křest ukrajinského čísla časopisu Plav. Číslo vytvořili ve spolupráci s redakcí časopisu Plav studenti a pedagogové ÚVES FF UK (T. Chlaňová, V. Lendělová, Je. Gazukina, A. Stelibská, K. Kovbová, M. Tomek, M. Podobová, A. Sevruk).
 • Absolventi oboru Východoevropská studia se specializací ukrajinistika A. Sevruk a M. Tomek připravili k vydání překlad povídkové sbírky současného ukrajinského spisovatele Serhije Žadana Big Mac (Fra, 2011). Prezentace knihy se uskutečnila 30. května 2011 za účasti autora.
 • Začátkem roku 2011 Ústav pro litevskou literaturu a folklor vydal nově uspořádanou Historii starolitevské literatury (Senosios Lietuvos literatūra. 1253–1795). Období středověku zde nově otevírá kapitola vypracovaná doc. I. Lemeškinem věnovaná nejstarší dochované památce Chronografu z r. 1262.
 • Od r. 2011 se na Ústavu pro litevský jazyk doc. I. Lemeškin účastní projektu Friedrichui Wilhelmui Haackui priskiriamo rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno (XVIII a. pr.) tyrimas ir rengimas spaudai. Projekt je financován ze zdrojů Státní jazykové komise Litvy.
 • V roce 2011 byl vydán překlad knihy Syn člověka významného ruského teologa A. Meně, vyhotovený absolventkou ÚVES FF UK Klárou Kacetlovou s předmluvou Hanuše Nykla; překlad byl vydán v rámci grantového projektu GAČR v ediční řadě Russia Altera.
 •  V letním semestru akademického roku 2010/2011 na pracovišti hostoval ředitel Ústavu východoslovanské filologie Opolské univerzity prof. Dr.hab. Wojciech Chleba, který 5. dubna 2011 proslovil přednášku Новая русская фразеология в ресурсах Рунета.
 • V letním semestru akademického roku 2010/2011 na pracovišti hostoval profesor Běloruské státní univerzity Boris J. Norman, který 12. dubna 2011 proslovil přednášku Искусственное слово в естественном тексте.
 • V letním semestru akademického roku 2010/2011 na pracovišti hostoval profesor Sankt-Petěrburské státní univerzity a Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Valerij M. Mokijenko, který 12. dubna 2011 proslovil přednášku Проблемы славянского этногенеза.
 • V zimním i letním semestru akademického roku 2010/2011 pokračovaly kurzy běloruštiny pro začátečníky a pokročilé ve spolupráci s externím lektorem Juryem Bušljakovem, CSc.; díky zmíněným kurzům se podařilo konstituovat běloruštinu jako další (neprofilový) jazyk realizovaný ÚVES FF UK.

Akademický rok 2011/2012

 • Lettonistika na ÚVES FF UK byla oceněna čestným uznáním předsedy vlády Lotyšské republiky Valdise Dombrovskise.
 • V zimním semestru akademického roku 2011/2012 se členové pracoviště Marek Příhoda, Helena Ulbrechtová a Hanuš Nykl zúčastnili akce Slánské rozhovory, konané 4. října 2011 v budově městského muzea ve Slaném a věnované tématu Rusko, na níž proslovili přednášky věnované česko-ruským vztahům.
 • V zimním semestru akademického roku 2011/2012 na pracovišti hostoval profesor Ruské státní humanitní univerzity Vadim V. Polonskij, který 5. října 2011 realizoval přednášku В тоске по апокалипсису: русская литература рубежа XIX–XX веков между мифопоэтикой и эсхатологией.
 • V rámci tradičních Dnů ukrajinské kultury se uskutečnil literární večer (19. října 2011) věnovaný J. Andruchovyčovi (román Moskoviada) a T. Prochaskovi (román Jinací). Na přípravě tohoto večera se podíleli absolventi, studenti a pedagogové ÚVES FF UK (J. Gazukina, A. Stelibská, A. Sevruk, M. Tomek, T. Sverdan, V. Lendělová, T. Chlaňová).
 • V zimním semestru akademického roku 2011/2012 na pracovišti hostoval profesor Běloruské státní univerzity Boris J. Norman, který 1. listopadu 2011 proslovil dvě přednášky pod společným názvem Взаимодействие языковых уровней в процессах речевой деятельности, или Язык помогает человеку (Взаимодействие лексики и фонетики a Взаимодействие лексики и синтаксиса); dne 3. listopadu 2011 prof. Norman realizoval se studenty ústavu workshop Семантика русского падежа и его лексическая базa.
 • V zimním semestru akademického roku 2011/2012 na pracovišti hostoval prof. Bohdan Danylyšyn (Ukrajinská evropská perspektiva), který 2. listopadu 2011 proslovil přednášku Aктуальні проблеми економічного і політичного розвитку сучасної України.
 • Dne 11. listopadu 2011 se uskutečnilo setkání se Svitlanou Venik (režisérka ukrajinské televizní stanice UTR); proběhlo natáčení rozhovoru věnovaného představiteli pražské ukrajinské emigrace Oleksandru Olesovi.
 • Ve dnech 14.–16. listopadu 2011 hostoval na ÚVES FF UK prof. Igors Šuvajevs z Historické a filozofické fakulty Lotyšské univerzity, který vystoupil s cyklem přednášek na téma Filozofie v Lotyšsku.
 • V zimním semestru akademického roku 2011/2012 na pracovišti hostovala PhDr. Olga Martincová, CSc., která 1. prosince 2011 proslovila přednášku Neologické tendence v dnešní češtině.
 • V zimním semestru akademického roku 2011/2012 na pracovišti hostovala profesorka Severní arktické federální university M. V. Lomonosova Natalja Vasiljevna Drannikova. Během návštěvy se uskutečnilo jednodenní kolokvium Podíl A. D. Grigorjeva na studiu východoslovanského eposu, během kterého byl prezentován šestý svazek Souborného vydání ruského folkloru (řada Byliny, povodí řeky Kuloj), na jehož přípravě se podíleli prof. S. Mathauserová, doc. I. Lemeškin a doktorandka ÚVES FF UK M. Lemeškinová.
 • V letním semestru akademického roku 2011/2012 hostoval na ÚVES FF UK doc. Vladimir Korovin z Moskevské státní univerzity, který vystoupil s přednáškou Biblické motivy v ruské poezii 30.–40. let 19. století.
 • V roce 2011 byl vydán překlad knihy Byzantinismus a Slovanstvo významného ruského filosofa K. Leonťjeva, vyhotovený absolventkou ÚVES FF UK Klárou Kacetlovou s předmluvou Hanuše Nykla; překlad byl realizován v rámci grantového projektu GAČR v ediční řadě Russia Altera.
 • V březnu 2012 byla uzavřena smlouva o vědecko-pedagogické spolupráci mezi FF UK, Institutem filologie, Institutem historie a politologie Přikarpatské národní univerzity Vasyla Stefanyka.
 • V letním semestru akademického roku 2011/2012 na pracovišti hostovala profesorka Státního institutu ruského jazyka A. S. Puškina, děkanka fakulty dalšího vzdělávání učitelů profesorka N. V. Kulibina, která 13. března 2012 proslovila přednášku Десять парадоксов чтения.
 • Dne 3. dubna 2012 hostoval na ÚVES FF UK docent Filosofické fakulty Barcelonské univerzity Dr. Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate, který vystoupil s přednáškou История России через антропонимику.
 • V letním semestru akademického roku 2011/2012 na pracovišti hostoval profesor Sankt-Petěrburské státní univerzity a Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Valerij M. Mokijenko, který 3. května 2012 proslovil přednášku Славянские пословицы сегодня. Проблемы употребления и исследования.
 • V dubnu 2012 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi FF UK a Litevskou edukologickou univerzitou (Lietuvos edukologijos universitetas).
 • Dne 2. května 2012 se na půdě ÚVES FF UK konala diskuze s významnými ukrajinisty Ritou Kindlerovou a Alexandrem Kratochvilem na téma Recepce ukrajinské literatury v Německu a České republice.
 • Dne 16. května 2012 Julie Klymko-Overchenko na ÚVES FF UK (ve spolupráci s ČAU a UI ČR) proslovila přednášku Vztahy Ukrajina-EU: perspektivy, překonání rozdílností a větší integrace.
 • Dne 17. května 2012 na ÚVES FF UK (ve spolupráci s ČAU) hostoval ukrajinský spisovatel Anton Sančenko, který představil svou literární tvorbu a přednesl ukázky ze svých děl.

Akademický rok 2012/2013

 • Od září 2012 se Seminář baltistiky ve spolupráci s Litevskou edukologickou univerzitou účastní projektu financovaného EU Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra. Projekt zahrnuje organizaci konferencí, symposií, letních škol, přednáškovou činnost litevských badatelů a pedagogů na ústavu a českých lithuanistů na partnerských pracovištích v Litvě.
 • V zimním semestru akademického roku 2012/2013 na pracovišti vystoupil rektor Státního institutu ruského jazyka A. S. Puškina profesor J. J. Prochorov s přednáškou Русский язык в поликультурном мире.
 • V říjnu 2012 na ÚVES FF UK hostoval přední lotyšský filozof a kulturolog prof. Igors Šuvajevs, člen lotyšské Akademie věd.
 • Dne 7. listopadu 2012 se studenti a absolventi ukrajinistiky (Je. Gazukina, S. Stelibská, A. Sevruk, M. Tomek) spolu s Dr. T. Chlaňovou zúčastnili prezentace antologie ukrajinské prózy Ukrajina, davaj,Ukrajina! (Větrné mlýny, Brno). Do antologie přispěla svými překlady řada studentů a absolventů oboru Východoevropská studia se specializací ukrajinistika (Je. Gazukina, S. Stelibská, A. Sevruk, M. Tomek, P. Grycová, E. Widzová, T. Vašut, D. Orlová, L. Tyrpáková, P. Svobodová) a také vyučující oboru (T. Chlaňová, V. Lendělová), které se podílely i na odborné redakci knihy.
 • V listopadu 2012 vyšel překlad knihy NeprÓsti (Jinací), jednoho z nejvýznamnějších současných ukrajinských spisovatelů T. Prochaska. Překlad knihy realizovaly studentky ústavu Je. Gazukina a A. Stelibská.
 • Dne 10. prosince 2012 ÚVES FF UK ve spolupráci s ČAU a Knihovnou Václava Havla zorganizoval setkání s ukrajinským spisovatelem T. Prochaskem u příležitosti prezentace překladu jeho knihy do češtiny (na prezentaci se podílely V. Lendělová, Je. Gazukina, A. Stelibská).
 • V prosinci 2012 za přispění doktoranda ÚVES FF UK A. Sevruka vyšlo dvojčíslo časopisu Porohy, věnované české a ukrajinské beletrii, v jehož rámci byl publikován např. překlad dvou kapitol z knihy Voccek Ju. Izdryka, který pořídila studentka ústavu P. Grycová.
 • Od roku 2013 DAAD financuje strategickou spolupráci mezi UK a Univerzitou Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu. Spolupráci koordinuje prof. Jolana Gelumbeckaitė а člen ústavu doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
 • V lednu – únoru 2013 byla uzavřena smlouva o vědecko-pedagogické spolupráci mezi FF UK a Historickou fakultou Ternopilské národní pedagogické univerzity Volodymyra Hnaťuka.
 • Dne 25. března 2013 se na půdě ústavu (ve spolupráci s ČAU) uskutečnilo setkání a následná diskuze s význačnými hosty z Ukrajiny – ukrajinským básníkem a představitelem společensko-politického života Ivanem Dračem, ředitelem Institutu literatury T.Ševčenka UAV Mykolou Žulynským a polonistou, profesorem a členem-korespondentem UAV Rostyslavem Radyševským. Setkání se zúčastnil rovněž etnolog a folklorista prof. Mykola Mušinka z Prešovské univerzity.
 • Ve dnech 25.–28. března 2013 v rámci programu ERASMUS na pracovišti hostovaly ukrajinistky Dr. Anna Ursulenko a doktorandka Jadwiga Skowron z Wroclavské univerzity, které vystoupily s následujícími přednáškami a semináři: Současná ukrajinská literatura v Polsku – překlady a literární recepce, Etnografické ukrajinské regiony v Polsku (Lemkové v Polsku), Polsko-Ukrajina ve společných hudebních projektech.
 • Ve dnech 3.–6. dubna 2013 na ÚVES FF UK hostovala delegace Přikarpatské národní univerzity Volodymyra Hnaťuka v Ivano-Frankivsku (rektor univerzity prof. Ihor Cependa, prof. Mychajlo Nahorňak). Tématem jednání s vedením fakulty a ústavu se stalo rozšíření vědecko-pedagogické spolupráce, studentská výměna a projekt společného vědeckého periodika Oriens Aliter (Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy).
 • V letním semestru 2012/2013 na pracovišti vystoupila vedoucí katedry rusistiky Filozofické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. s přednáškou O neológii sprasného ruského jazyka.
 • Dne 9. května Seminář ukrajinistiky (V.Lendělová, T. Chlaňová) zorganizoval literární večer s významným současným ukrajinským básníkem-experimentátorem, literárním kritikem, překladatelem a žurnalistou Viktorem Mel´nykem.
 • Ve dnech 6.–12. května 2013 ústav pracovně navštívil děkan Filologické fakulty Klaipedské univerzity prof. Rimantas Balsys.
 • V květnu 2013 na pracovišti hostoval profesor Státní Univerzity v Sankt-Petěrburgu V.M. Mokijenko. V rámci svého pobytu prof. Mokijenko pronesl přednášku Германизмы в русском языке.
 • V květnu 2013 na pracovišti hostovala ukrajinistka Dr. Natalija Kosťak, která dne 7. května proslovila přednášku Современная языковая политика в Украине: работа над ошибками.
 • V zimním i letním semestru akademického roku 2012/2013 pokračovaly kurzy běloruštiny pro začátečníky a pokročilé ve spolupráci s externím lektorem Siarhejem Smatrychenkem.
Úvod > Věda a výzkum > Významné aktivity pracoviště