Východoevropská studia – bakalářské studium

Průběh přijímacího řízení (Bc.) – Východoevropská studia

 

Každý uchazeč dostane celkem tři otázky z oblasti 1) obecné jazykovědy, 2) dějin a současné společensko-politické situace východní Evropy, 3) literatur východní Evropy, ověřující základní orientaci v dané problematice. Okruhy všech otázek budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce předloží a kde vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede všechny další přečtené publikace (odborné i beletrii) vztahující se k regionu východní Evropy.

 

V rámci přijímací zkoušky každý uchazeč sdělí volbu profilového jazyka studia (jazyk A) z nabídky Ústavu východoevropských studií FF UK (litevština, lotyština, ruština, ukrajinština).

Příklady otázek k ústní zkoušce:

 

I. Obecná jazykověda:

 1. Fonetika a fonologie.
 2. Slovní přízvuk a kvantita samohlásek v češtině a vybraném jazyce.
 3. Znělost souhlásek, spodoba znělosti. Dvojhlásky.
 4. Základní principy pravopisu v češtině a ve vybraném jazyce.
 5. Morfologie. Slovní druhy.
 6. Lexém – morfém – flexe.
 7. Flektivní a neflektivní slovní druhy.
 8. Vymezení gramatiky.
 9. Gramatické kategorie jmen.
 10. Druhy přídavných jmen.
 11. Jmenné a složené tvary přídavných jmen a jejich užití.
 12. Stupňování přídavných jmen a příslovcí.
 13. Druhy zájmen.
 14. Druhy číslovek.
 15. Gramatické kategorie sloves.
 16. Kategorie způsobu.
 17. Slovesný rod a vid.
 18. Příčestí a přechodníky.
 19. Lexikologie. Způsoby tvoření slov.
 20. Rozdělení slovní zásoby.
 21. Způsoby obohacování slovní zásoby.
 22. Čeština spisovná, obecná a hovorová. Dialekty.
 23. Syntax. Větné členy.
 24. Podmět a přísudek; vztah mezi nimi.
 25. Druhy vět.
 26. Věta – výpověď.
 27. Stylistika. Funkční styly.
 28. Rozdělení jazyků. Zařazení vybraného jazyka.
 29. Rozdělení jazykovědy.

 

II. Dějiny a současná společensko-politická situace východní Evropy:

 1. Základní etapy historického vývoje východní Evropy ve středověku.
 2. Vláda dynastie Romanovců v ruských dějinách.
 3. Územní expanze Ruského impéria.
 4. Vnitřní život a proměny Ruska 19. století.
 5. Česko – ruské vztahy v 19. století.
 6. Okolnosti vzniku Sovětského svazu a jeho územní vývoj ve 20. století.
 7. Leninova vláda v dějinách východní Evropy.
 8. Období stalinismu v dějinách východní Evropy.
 9. Velká vlastenecká válka (1941-1945).
 10. Zahraniční politika Sovětského svazu po roce 1945.
 11. Sovětsko-americké soupeření ve 20. století.
 12. Vývoj československo-sovětských vztahů ve 20. století.
 13. Základní charakteristika vnitřního upořádání a politického systému Sovětského svazu.
 14. Proměny ukrajinské společnosti 20. století.
 15. Základní momenty historického vývoje Pobaltí 20. století.
 16. Postavení neruských národů v rámci Sovětského svazu.
 17. Sovětský vliv na dějiny střední Evropy po druhé světové válce.
 18. Příčiny a mezinárodní okolnosti rozpadu Sovětského svazu.
 19. Základní charakteristika politického a společenského vývoje Ukrajiny po roce 1991.
 20. Základní charakteristika politického a společenského vývoje Pobaltí po roce 1991.
 21. Ruské menšiny a postavení ruštiny v postsovětských republikách
 22. Národnostní menšiny a jejich postavení na postsovětském prostoru.
 23. Etnické konflikty ve východní Evropě po roce 1991.
 24. Hlavní politické osobnosti a strany v dnešním Rusku.
 25. Struktura orgánů státní moci dnešního Ruska (v komparaci s českým politickým systémem).
 26. Vnější politika a zahraničněpolitické priority současného Ruska.
 27. Základní charakteristika politického systému Ukrajiny (ve srovnání s českým).
 28. Charakteristika sociální a ekonomické situace současné Ukrajiny.
 29. Základní charakteristika politického systému Litvy a Lotyšska (ve srovnání s českým).
 30. Charakteristika sociální a ekonomické situace současné Litvy a Lotyšska.

 

III. Literatury východní Evropy:

 1. Ruský romantismus.
 2. Tvorba A. S. Puškina.
 3. Ruský román 19. století.
 4. Tvorba N. V. Gogola.
 5. Ruské drama 19. století.
 6. Tvorba F. M. Dostojevského.
 7. Tvorba L. N. Tolstého.
 8. Ruská poezie 19. století.
 9. Tvorba A. P. Čechova.
 10. Ruská moderna.
 11. Ruská avantgarda.
 12. Odraz revoluce r. 1917 v ruské literatuře.
 13. Ruská meziválečná emigrace.
 14. I. Bunin.
 15. Ruská a sovětská meziválečná literatura.
 16. Významné postavy ruské literatury po 2. světové válce.
 17. Odraz epochy tání v ruské literatuře.
 18. Tvorba A. I. Solženicyna.
 19. Ruští laureáti Nobelovy ceny.
 20. Ruská literatura po roce 1991.
 21. Ukrajinská tematika v dílech rusky píšících autorů.
 22. Osobnost T. Ševčenka a jeho básnické dílo.
 23. Česko-ukrajinské literární styky.
 24. Praha jako centrum ukrajinské emigrace v meziválečném období.
 25. Pražská škola ukrajinských básníků.
 26. Region Zakarpatí a jeho odraz v české literatuře.
 27. Ukrajinská feministická literatura.
 28. Ukrajinská literatura 19. století v českých překladech.
 29. Ukrajinská literatura 20. století v českých překladech.
 30. Současná ukrajinská literatura a její recepce v českém prostředí.

 

Seznam doporučené četby k přijímací zkoušce naleznete zde.

Úvod > Uchazeč > Průběh přijímacího řízení a doporučená literatura > Východoevropská studia – bakalářské studium