Slovanské literatury (postgraduální studium)

Absolvent má rozšířenou znalost konkrétní národní literatury v širším kontextu daného regionu (středoevropský, východoevropský, jihovýchodoevropský), ovládá základní skutečnosti z historie i kulturního vývoje příslušného regionu, může zařazovat do takto získaného obrazu další fakta a na základě vlastního kritického úsudku formulovat názory odpovídající současnému stupni vědeckého poznání. Má znalosti o vývoji názorů na stěžejní otázky dějin, jakož i kulturní a politické situace regionu, a rovněž znalost pracovišť, osobností, a významných děl ve světě i v České republice, která se danou problematikou zabývají.

Je informován o dění ve světové literární vědě a je si vědom tradic literární vědy české.

Dokonale ovládá jazyk konkrétní národní literatury, které se věnuje a jeden jazyk světový natolik, aby mohl sledovat sekundární literaturu svého oboru i mimo rámec slovanské jazykové oblasti, účastnit se mezinárodních konferencí a jiných jednání.

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa > Slovanské literatury (postgraduální studium)