Východoevropská studia – navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium – Východoevropská studia

 

Dvouleté magisterské jednooborové a dvouoborové studium oboru Východoevropská studia (VES) navazuje na tříleté bakalářské studium VES. Studijní obor je profilován jako filologické studium v pojetí „Cizí jazyky, kultura jazyka v synchronní i diachronní perspektivě a areálová studia“ se zvoleným areálovým jazykem A (litevština, lotyština, ruština, ukrajinština) a s odborným zaměřením na geografický, geopolitický prostor východní Evropy a její kulturně-společenský vývoj. Studijní obor je stejně jako bakalářský stupeň koncipován jako integrované studium, jehož přirozenými složkami jsou jazyk, literatura, historie a kulturně-společenský areálový kontext. Obor se dělí na blok předmětů společného základu a na tři základní moduly (lingvistický modul – slavistika, lingvistický modul – baltistika, literárněvědný a historický modul). Moduly mj. zahrnují předměty rozvíjející praktické jazykové kompetence studentů, cyklus přednášek o evropských a areálových kontextech literatur východní Evropy a lingvistické kurzy zaměřené na zkoumání příslušných jazyků v synchronní i diachronní perspektivě. Součástí jednooborového navazujícího magisterského studijního oboru VES je modul Další slovanský nebo baltský jazykjazyk B, který zahrnuje povinnou výuku dalšího areálového jazyka v rozsahu čtyř semestrů (výstupní jazyková kompetence studenta dalšího, resp. druhého areálového jazyka odpovídá úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky). Povinné předměty jsou doplněny nabídkou oborových volitelných předmětů. Navazující magisterské studium studijního oboru VES je určeno nejen absolventům bakalářského studijního oboru Východoevropská studia, ale mohou ho studovat i zájemci, kteří ukončili jiné příbuzné bakalářské studijní obory nejen na UK v Praze, ale i dalších univerzitách. Podmínkou je znalost vybraného areálového jazyka (vstupní jazyková kompetence na stupni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky) a prokázání podrobných znalostí společenských, politických, kulturních a historických reálií areálu východní Evropy.

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace k přijímacímu řízení na navazující magisterský obor Východoevropská studia zde.

Úvod > Uchazeč > Charakteristika oboru > Východoevropská studia – navazující magisterské studium