Navazující magisterské studium

Východoevropská studia (NMgr.)

Dvouleté magisterské samostatné a sdružené studium programu Východoevropská studia (VES) navazuje na tříleté bakalářské studium VES. Studijní program je profilován jako filologické studium v pojetí „Cizí jazyky, kultura jazyka v synchronní i diachronní perspektivě a areálová studia“ se zvoleným areálovým jazykem A (ruština, ukrajinština) a s odborným zaměřením na geografický, geopolitický prostor východní Evropy a její kulturně-společenský vývoj. Studijní program je stejně jako bakalářský stupeň koncipován jako integrované studium, jehož přirozenými složkami jsou jazyk, literatura, historie a kulturně-společenský areálový kontext. Program se dělí na blok předmětů společného základu a na tři základní moduly (lingvistický modul – slavistika, historicko-kulturní a literárněvědný modul). Moduly mj. zahrnují předměty rozvíjející praktické jazykové kompetence studentů, cyklus přednášek o evropských a areálových kontextech literatur východní Evropy, o jejich historii a lingvistické kurzy zaměřené na zkoumání příslušných jazyků v synchronní i diachronní perspektivě. Součástí samostatného navazujícího magisterského studijního programu VES je modul Další slovanský nebo baltský jazykjazyk B, který zahrnuje povinnou výuku dalšího areálového jazyka v rozsahu čtyř semestrů (výstupní jazyková kompetence studenta dalšího, resp. druhého areálového jazyka odpovídá úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky). Povinné předměty jsou doplněny nabídkou oborových volitelných předmětů. Navazující magisterské studium studijního programu VES je určeno nejen absolventům bakalářského studijního programu Východoevropská studia, ale mohou ho studovat i zájemci, kteří ukončili jiné příbuzné bakalářské studijní programy nejen na UK v Praze, ale i dalších univerzitách. Podmínkou je znalost vybraného areálového jazyka (vstupní jazyková kompetence na stupni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky) a prokázání podrobných znalostí společenských, politických, kulturních a historických reálií areálu východní Evropy.

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace k přijímacímu řízení na navazující magisterský program Východoevropská studia zde.

 

Ruský jazyk a literatura (NMgr.)

Obor Ruský jazyk a literatura (RJL) je v navazujícím magisterském stupni profilován jako studium národní filologie se všemi jejími tradičními složkami: jazyk, literatura a kulturně-společenský kontext. Rozčlenění studia na teoretickou a praktickou část má za cíl poskytnout studentovi teoreticko-metodologické dovednosti ve všech složkách studia a motivovat studenta ve směru jeho budoucí profilace na jednu z dílčích oblastí jeho zájmu (profesní, vědecká) a připravit ho na případné další studium v doktorském programu, resp. pro jeho uplatnění v praxi. Obor se opírá o moderní pojetí jazykové průpravy v ruštině podle respektovaných standardů Evropského jazykového referenčního rámce (rozvoj komunikačních a písemných kompetencí, práce s náročnými odbornými a literárními texty, překladatelství). Navržený studijní plán poskytuje možnost komplexního osvojení teoretických i praktických poznatků o studovaném regionu a vede studenta k získání praktické komunikativní kompetence a odborné orientace na Rusko i ruskojazyčné země, což je klíčovým předpokladem pro jeho praktické uplatnění.

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace k přijímacímu řízení na navazující magisterský obor Ruský jazyk a literatura zde.

 

Učitelství ruského jazyka a literatury – navazující magisterské studium

Navazující magisterský studijní program Učitelství ruského jazyka pro střední školy je profilován jako akademicky orientované sdružené studium se základním zaměřením na jazykovou složku, která je uvedena do širšího kulturně-společenského kontextu a didaktických souvislostí. Didakticky pojatá oborová komponenta je tak podpořená pedagogickou propedeutikou a velkým podílem pedagogických praxí. Koncepce strukturované učitelské přípravy vychází z modelu celoživotní přípravy učitele a školy jako učící se instituce, z tzv. kompetenčního pojetí přípravy učitele. Sdružené studium nejen poskytuje absolventům lepší možnost pozdějšího uplatnění ve školském prostředí, ale také rozšiřuje možnosti využití nabytého vzdělání mimo systém školství. Široká kombinovatelnost učitelských programů výrazně podporuje individuální rozvoj studenta.

Absolventi programu Učitelství ruského jazyka pro střední školy jsou připraveni vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto oboru blízkých; působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci; uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném oboru.

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace k přijímacímu řízení na bakalářský program Ruský jazyk a literatura zde.

Úvod > Uchazeč > Charakteristika programu > Navazující magisterské studium