Slovanské filologie (postgraduální studium)

Absolvent studia získá soustavnou průpravu ve vědecké práci v oboru slovanských filologií nebo slovanské jazykovědy. Je schopen identifikovat témata vědeckého výzkumu aktuální pro znalosti o struktuře, fungování a užívání slovanských jazyků v nezbytném srovnávacím pohledu v sychronii a diachronii. Je schopen na základě stavu výzkumu zvoleného problému a dosavadní odborné literatury stanovit cíle a metody zkoumání a svůj výzkum zařadit do struktury stávajících vědomostí. Dobře se orientuje v metodologii oboru, dokáže adekvátně zvolit metodu sběru materiálu vzhledem k vytyčenému cíli, jeho hodnocení a je schopen vyvodit přesné závěry. Osvědčil kompetenci ve vědecké komunikaci, a to jak písemné, tak ústní. Zpravidla získal též zkušenosti z pedagogického působení v akademickém prostředí.

Absolvent doktorského studia oboru Slovanské filologie se orientuje v aktuálních problémech vědeckého výzkumu v oboru především v zemi, na jejíž jazyk se specializoval, má představu o pěstování jazykovědné slavistiky kromě dané oblasti též v jiných slovanských zemích a v areálově souvisejících zemích (Německo, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Pobaltí atd.). Má obecný přehled v nejdůležitějších odborných časopisech a aktuální odborné knižní produkci. Je informován o profilu klíčových slavistických vysokoškolských a vědeckých institucích především v zemích, na jejichž jazyk či filologii se specializuje. Některá z nich navštívil v rámci studijních pobytů, s dalšími se seznámil prostřednictvím účasti na konferencích. Je zvyklý na týmovou práci ve vědeckém výzkumu (především v rámci výzkumných záměrů či dílčích projektů) a má zkušenosti z organizace vědeckého života (konference, publikace, výzkumné projekty, organizace stáží).

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa > Slovanské filologie (postgraduální studium)