Postgraduální studium

Slovanské filologie

Studium doktorského oboru Slovanské filologie se zaměřuje jednak konkrétně na jednotlivé slovanské filologie a jednak obecně na srovnávací slovanskou jazykovědu v synchronním či diachronním pohledu. Zahrnuje širší slavistický a obecně lingvistický (metodologický) základ. Vyžaduje zaměření doktorských projektů primárně na jeden z národních slovanských jazyků – bulharštinu, chorvatštinu, lužickou srbštinu, makedonštinu, polštinu, ruštinu, slovenštinu, slovinštinu, srbštinu, ukrajinštinu – nebo na paleoslavistiku či srovnávací nebo porovnávací slovanskou jazykovědu. Doktorandské projekty staví na výrazném areálovém, komparativním či typologickém pojetí se širším záběrem kulturně-historickým a sociálně-politickým. Srovnávací pohled je metodologickým základem všech doktorských projektů, za klíčový je považován kontext český. Stěžejním profilem oboru je sociolingvistika, a to v souladu se zaměřením vědeckého bádání učitelů, již se podílejí na studijním oboru slovanské filologie. Obor je akreditován v češtině, ačkoli se ve výuce uplatňují všechny slovanské jazyky.

Cílem doktorského studia v oboru Slovanské filologie je výchova mladých slavistů jako nezbytný předpoklad především pro vědecký rozvoj slavistiky jako vědního oboru v jeho jazykovědné a filologické části a jako studijních programů terciárního vzdělávání. Vzhledem k Univerzitě Karlově je pak cílem doktorského studia i podpora pevného personálního základu pro vývoj kvalitního centra pro studium slavistiky a baltistiky v České republice.

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace k přijímacímu řízení zde (prezenční studium) a zde (kombinované studium).

Slovanské literatury

Doktorský studijní obor Slovanské literatury se realizuje v rámci dvou specializací: a) srovnávací studium slovanských literatur jakožto určitého celku, nebo b) studium slovanských literatur určitého areálu v evropském kontextu.

Studium slovanských literatur mělo vždy interdisciplinární charakter a bylo chápáno jako komplexní zkoumání historického a kulturního stavu hluboce rozrůzněných slovanských etnik. Zasahovalo tudíž do řady oborů (filozofie, estetiky, teorie literatury, historické poetiky, literárněvědných metodologií, literární komparatistiky, dějin evropských i orientálních literatur, dějin slavistiky, kulturologie, religionistiky, obecných dějin aj.). Vzhledem k této šíři možných aspektů studia vyvstala zejména po rozpadu SSSR a jeho mocenské soustavy naléhavá potřeba formulovat poslání tradiční slavistiky novým způsobem. Tomuto cíli vycházejí vstříc tzv. areálová studia, jež směřují k postižení kulturní diferencovanosti slovanských etnik v rámci širších regionů, na jejichž vývoji a profilu se podílejí jak etnika slovanská, tak kultury neslovanských národů, jež jsou navzájem spjaty společnou historickou a kulturní zkušeností. Je tudíž třeba, aby byla překročena původní uzavřenost slavistiky v úzce filologickém pojetí. Vzájemnou komunikaci kultur uvnitř jednotlivých areálů je nutno otevírat širším kontextům, nejen slovanským, ale i baltským, balkánským, asijským a zvláště středoevropským, a zároveň uplatňovat zřetel k literaturám evropsko americké kulturní oblasti. Zkoumání literárních textů zůstává východiskem badatelského zájmu, výzkum jednotlivých slovanských literatur musí však probíhat na pozadí obecné literárně teoretické a kulturologické problematiky. Analytické i syntetizující zpracování tohoto materiálu přispívá k rozvoji nejen tradičních slavistických oborů, nýbrž i ke komparativnímu studiu literatur, k teorii literatury a přináší podněty tzv. kulturním studiím.

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace k přijímacímu řízení zde (prezenční studium) a zde (kombinované studium).

Germanoslavistika

Informace na webu přijímacího řízení – zde

Další informace o programu – zde

Ústavy české literatury a komparatistiky, Ústav germánských studií a slavistické ústavy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy otevřely v září 2019 nový mezinárodní doktorský program GERMANOSLAVISTIKA (STUDI GERMANICI E SLAVI) v režimu double degree, a to ve spolupráci se Sapienza Università di Roma. Tento program je založen jako integrované společné studium se zahraničními partnery podle § 47a a popř. § 81 zákona č. 111/1998 Sb. Zákona o vysokých školách v platném znění.

Program je určen pro zájemce o doktorské studium ve slavistických, bohemistických, germanistických oborech, dále v komparativní literatuře a v příslušných areálových a kulturních studiích. Základem tohoto integrovaného studia je spolupráce s odborníky na univerzitě Sapienza Università di Roma, proto je součástí kurikula pobyt v Římě a účast na společných workshopech. Kromě svého školitele doktorand získá konzultanta na partnerské univerzitě. Tento program se otevírá v českém jazyce a také v němčině a ruštině. Italština není jazykem obligatorním, neboť na partnerské univerzitě podle své orientace student využívá své jazykové kompetence spojené s oborem. Program je principiálně směřován ke srovnávacím studiím, proto je součástí studijního kurikula povinnost základních znalostí některého z jazyků germánských, a vice versa slovanských (čeština není v tomto programu privilegována – je chápána na stejné úrovni s ostatními slovanskými jazyky). Komunikační jazyk pro úřední styk může být angličtina.

Témata přijímaných studentů jsou různorodá (od lingvistických tabu po srovnávání obrazů Prahy v romantismu) a stejně tak perspektivy těchto prací (od feministické po kriminologickou). Na Sapienza Università di Roma a stejně tak na Univerzitě Karlově je široké spektrum odborníků, kteří jsou schopni projekty zaštítit a být doktorandům oporou.

Úvod > Uchazeč > Charakteristika programu > Postgraduální studium