Průběh přijímacího řízení a doporučená literatura

Bakalářské studium:

Východoevropská studia (Bc.)

Každý uchazeč dostane celkem tři otázky z oblasti 1) obecné jazykovědy, 2) dějin a současné společensko-politické situace východní Evropy, 3) literatur východní Evropy, ověřující základní orientaci v dané problematice.

V rámci přijímací zkoušky každý uchazeč sdělí volbu profilového jazyka studia (jazyk A) z nabídky Ústavu východoevropských studií FF UK (ruština, ukrajinština).

Otázky ze tří zmíněných oblastí budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce předloží. Vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uchazeč uvede všechny další přečtené  publikace (odborné i beletrii) vztahující se k regionu východní Evropy. Příklady otázek a seznam dodatečné literatury naleznete níže:

Seznam doporučené literatury ZDE

Příklady otázek k ústní zkoušce ZDE

 

Ruský jazyk a literatura (Bc.)

Každý uchazeč dostane celkem tři otázky: 1) otázku ověřující znalost ruštiny (minimálně na úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky), 2) otázku ověřující orientaci v ruské literatuře, 3) otázku ověřující orientaci v dějinách Ruska. Okruhy všech otázek budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce povinně předkládá a kde vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede další přečtené publikace (odborné i beletrii) vztahující se k jednotlivým tematickým blokům.

Seznam doporučené literatury ZDE

Příklady otázek k ústní zkoušce ZDE

 

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Každý uchazeč dostane celkem tři otázky: 1) otázku ověřující motivaci ke studiu, zájem o obor, a také osobnostní a pedagogické předpoklady, 2) otázku prokazující znalosti ruštiny (minimálně na úrovni B1 SERR pro jazyky), 3) otázku ověřující základní orientaci v ruské literatuře, kultuře a dějinách na základě seznamu přečtené literatury. Okruhy otázek budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce povinně předkládá (min. 20 položek) a kde vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede další přečtené publikace (odborné i beletrii) vztahující se k jednotlivým tematickým blokům.

Otázka z literatury, kultury a dějin vychází ze seznamu přečtených beletristických děl ruskojazyčných autorů a prací věnovaných kultuře a dějinám. V případě literatury se zaměří na život a dílo autorů zahrnutých do seznamu četby, dále by měl uchazeč umět zařadit díla ze seznamu četby do literárního směru či proudu, do určité historické epochy a umět je žánrově určit. V případě kultury a dějin se pohovor zaměří na určitou historickou či kulturní epochu, historickou postavu či osobnost kultury, uchazeč by měl být schopen správného časového zařazení, charakteristiky epochy či činnosti dané osobnosti.

Seznam doporučené literatury ZDE

 

Navazující magisterské studium:

 

Východoevropská studia (NMgr.)

Každý uchazeč dostane celkem tři otázky ověřující znalost 1) jednoho areálového (profilového) jazyka nejméně na stupni B2 (podle standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky), 2) dějin východní Evropy, 3) literárního a kulturního vývoje východní Evropy. Okruhy všech otázek budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce předloží a kde vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede všechny další přečtené publikace (odborné i beletrii) vztahující se k regionu východní Evropy.

V rámci přijímací zkoušky každý uchazeč sdělí volbu jednoho ze dvou nabízených profilových modulů studia (lingvistický – slavistika, literárně-historickovědný).

Seznam doporučené literatury ZDE

Příklady otázek k ústní zkoušce ZDE

Ruský jazyk a literatura (NMgr.)

Každý uchazeč dostane celkem tři otázky: 1) otázku ověřující znalost ruštiny (minimálně na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky), 2) otázku ověřující znalost jazykového systému současné ruštiny, 3) otázku ověřující znalost literatury a kultury Ruska. Okruhy všech otázek budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce povinně předkládá a kde vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede další přečtené publikace (odborné i beletrii) vztahující se k jednotlivým tematickým blokům.

Seznam doporučené literatury ZDE

Příklady otázek k ústní zkoušce ZDE

 

Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy (NMgr.)

Každý uchazeč dostane celkem čtyři otázky: 1) otázku ověřující orientaci v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání, 2) otázku ověřující motivace ke studiu a zájem o obor, 3) otázku ověřující znalosti ruštiny nejméně na stupni C1 podle SERR – uchazeči bude zadána otázka z jazykového systému současné ruštiny (jehož znalost při pohovoru vedeném v ruštině uchazeč také prokáže), 4) otázku ověřující znalosti z oblasti historického, kulturního a literárního vývoje Ruska. Okruhy všech otázek budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce povinně předkládá (30 položek) a kde vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede další přečtené publikace (odborné i beletrii) vztahující se k jednotlivým tematickým blokům.

V prvním okruhu zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů.

Otázka z literatury vychází ze seznamu přečtené literatury (beletrie a odborné literatury) z oblasti ruskojazyčného kulturního prostoru. Uchazeč by měl prokázat orientaci v ruských dějinách, dějinách ruské literatury a kultury. Měl by znát základní historické a kulturní epochy, orientovat se v literárních směrech a žánrech i literárněvědné terminologii.

Seznam doporučené literatury ZDE

 

Russian Studies (Boris Nemtsov Educational Program)

Admission requirements and information about the entrance exam

Bachelor’s degree from a recognized university in any disciplineRussian language at C1–C2 level.

English language at least B2 level. Will be tested in the form of a motivation to study (maximum 20 points).

The entrance exam will be held EXCLUSIVELY in an oral, present format.

Basic knowledge of Russian history (maximum 40 points). Knowledge of political and social realities after the collapse of the USSR (maximum 40 points).

The maximum score on the entrance exam is 100 points. The minimum passing score for participation in the competition is 50 points.

At the entrance exam, it is necessary to present a list detailing literature you have read.

 

Oral exam:

1) demonstration of knowledge of English language not lower than level B2 (according to CEFR for languages) in the form of a story about motivation to study in this program (max. 20 points)

2) demonstration of basic knowledge of Russian history (max. 40 points)

3) Demonstration of knowledge of political and social realities of modern Russia (max. 40 points).

additional requirements for the exam: list of readings (to be presented at the entrance exam)

List of recommended literature for oral exam

Tentative list of questions for the exam is available here.

Úvod > Uchazeč > Průběh přijímacího řízení a doporučená literatura