O ústavu

Ústav východoevropských studií FF UK (ÚVES FF UK) se věnuje zkoumání areálu východní Evropy s důrazem na oblasti Ruska, Ukrajiny a Pobaltí, které jsou studovány samostatně i ve vazbách na širší areálový a mezinárodní kontext. Východiskem je filologický a historicko-kulturologický přístup. Pracoviště se organizačně a tematicky člení na Seminář rusistiky, Seminář baltistiky a Seminář ukrajinistiky a slavistiky.

Ústav východoevropských studií odborně a pedagogicky garantuje studijní program Východoevropská studia v bakalářském i navazujícím magisterském stupni (sdružená a samostatná forma studia s profilovými jazyky litevština, lotyština, ruština, ukrajinština) a program/obor Ruský jazyk a literatura v bakalářském i navazujícím magisterském stupni (bakalářské studium – sdružená a samostatná forma studia, navazující magisterské studium – jednooborová forma studia), podílí se na realizaci postgraduálního studia doktorských oborů Slovanské filologie a Slovanské literatury.

Ústav východoevropských studií disponuje širokou sítí mezinárodních kontaktů (meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy, smlouvy ERASMUS) ‒ smlouvami o pedagogicko-vědecké spolupráci jsou v současnosti pokryty všechny studované areálové oblasti (Rusko, Ukrajina, Pobaltí).

Dlouhodobým profilujícím projektem Ústavu se od roku 2005 stala každoroční Konference mladých slavistů a s ní spojená publikační řada recenzovaných konferenčních sborníků. Od roku 2014 se členové Ústavu rozhodující měrou podílejí na vydávání odborného periodika Oriens Aliter, jehož cílem je poskytovat platformu pro prezentaci výsledků z oblasti kulturologických a historických výzkumů o střední a východní Evropě.

Významnou součást činnosti Ústavu představuje popularizace kulturního dědictví východní Evropy i výsledků vlastní odborné činnosti formou otevřených přednášek, překladů beletrie, pořádáním veřejných diskuzí a výstav i spoluprací s médii.

Úvod > O ústavu