Rigorózní zkoušky

Studijní program: Filologie

Studijní obor: Východoevropská studia se specializací lettonistika, lithuanistika, rusistika, ukrajinistika; Východoevropská studia

 

Obecná ustanovení

Rigorózní řízení v oborech realizovaných na FF UK  se řídí pokyny obsaženými v Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 10. října 2009.

 

Přihláška k rigoróznímu řízení

Student se přihlašuje k rigoróznímu řízení na studijním oddělení FF UK. Zároveň student musí oznámit příslušnému ústavu (katedře), že podal přihlášku k rigoróznímu řízení. Předseda rigorózní komise určí (dohodne) složení komise pro dané řízení a datum konání obhajoby rigorózní práce a rigorózní zkoušky.

 

Státní rigorózní zkouška (SRZK)

Uchazeč přijatý k rigoróznímu řízení doručí přihlášku k SRZK spolu s rigorózní prací. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu konání státní rigorózní zkoušky.

Státní rigorózní zkoušky (SRZK) se konají ve dvou obdobích, a to v dubnu a v listopadu. Termíny SRZK musí být zveřejněny 30 dnů před konáním na úřední desce fakulty a na webových stránkách Ústavu východoevropských studií. Nejpozději ve stejném termínu musí být o datu konání zkoušky informován uchazeč.

SRZK se skládá jednak z obhajoby rigorózní práce, jednak z ústní zkoušky. (Obsah ústní zkoušky je vymezen níže.) Výsledek zkoušky je klasifikován stupněm prospěl/prospěla nebo neprospěl/neprospěla. V případě, že uchazeč při zkoušce neprospěl nebo neobhájil rigorózní práci, stanoví zkušební komise, jakým způsobem mají být nedostatky napraveny. Zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí šesti měsíců od prvé zkoušky.

 

Rigorózní práce

Rigorózní práce se předkládá v jazyce akreditace, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti a předsedy komise pro rigorózní řízení. Odevzdává se ve dvou tištěných exemplářích vázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě. Musí mít příslušné formální náležitosti: obsah, soupis použité literatury, resumé v češtině a v angličtině a, pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy.

Titulní list práce musí obsahovat následující údaje:

 1. název vysoké školy, fakulty a základní součásti, kde je práce předkládána k obhajobě,
 2. označení: rigorózní práce,
 3. jméno autora práce,
 4. název práce,
 5. jméno případného školitele či konzultanta práce,
 6. rok předložení práce.

Na samostatném listě za titulním listem musí být následující prohlášení autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem rigorózní práci vypracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité prameny a literaturu.“

Vedoucí základní součásti jmenuje dva posuzovatele rigorózní práce, kteří vypracují posudky předložené rigorózní práce.

 

Povinné předměty – společné:

 1.  jazyk v synchronním a diachronním pohledu (příslušného oboru)
 2. dějiny a teorie literatury (v příslušném oboru)

 

Volitelná disciplína (uchazeč volí v souladu se zaměřením své rigorózní práce):

 1. metodologie literární vědy
 2. literární komparatistika (mimo jiné vztahy slovanských a baltských literatur k literaturám a kultuře jiných národů)
 3. dějiny kultury a myšlení východní Evropy
 4. dějiny a reálie východní Evropy
 5. paleoslavistika a diachronní srovnávací slovanská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)
 6. synchronní srovnávací slovanská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)
 7. sociolingvistika na materiále slovanských jazyků (s přihlédnutím ke studijní specializaci)
 8. paleobaltistika a diachronní srovnávací baltská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)
 9. synchronní srovnávací baltská jazykověda (s přihlédnutím ke studijní specializaci)
 10. sociolingvistika na materiále baltských jazyků (s přihlédnutím ke studijní specializaci)
Úvod > Studium > Rigorózní zkoušky