Hlavní oblasti výzkumu

Ústav východoevropských studií FF UK (ÚVES FF UK) se věnuje zkoumání areálu východní Evropy s důrazem na oblasti Ruska, Ukrajiny a Pobaltí, které jsou studovány samostatně i ve vazbách na širší areálový a mezinárodní kontext. Seminář rusistiky se v jazykové oblasti zaměřuje především na sociolingvistiku, synchronní a korpusovou lingvistiku. V oblasti dějin a kultury Ruska je výzkum zaměřen na filozofické a politické myšlení s akcentem na období Moskevské Rusi, petrovského Ruska, dále také na kulturu a historii Ruska ve 20. století i na studium ruských náboženských reálií a současné náboženské situace. Výzkumnou základnou Semináře baltistiky zůstává tradiční problematika baltoslovanských vztahů, která zahrnuje jak rovinu diachronní lingvistiky s přesahem do baltoslovanské etnogeneze, tak oblast pozdějších vědeckých a kulturních, zejména literárních vztahů. Seminář ukrajinistiky a slavistiky se orientuje na výzkum ukrajinské literatury 19. a 20. století, na oblast česko-ukrajinských vztahů související s působením početné ukrajinské emigrace v meziválečném Československu a dále na studium synchronní ukrajinštiny ve srovnávacím ukrajinsko-českém (případně i ruském) kontextu. Členové ústavu se také dlouhodobě věnují překladům literatury z ruštiny, ukrajinštiny, litevštiny a lotyštiny.

Úvod > Věda a výzkum > Hlavní oblasti výzkumu