Proč si vybrat studium na našem ústavu?

Proč si vybrat Východoevropská studia?

Zkušenosti našich absolventů se studiem a dalším pracovním uplatněním

Obor Východoevropská studia zájemcům nabízí

 • možnost zvolit si jeden ze čtyř profilových jazyků – ruština, ukrajinština s výstupní znalostí B2 (bakalářské studium) a C2 (navazující magisterské studium)
 • všestranné studium kultury a dějin východní Evropy
 • moderní studijní program poskytující široký prostor pro vlastní specializaci, volbu části předmětů zcela podle individuálního zájmu spolu s šancí učit se další z areálových jazyků včetně běloruštiny a kavkazských jazyků (arménštiny, gruzínštiny, ázerbájdžánštiny)

Program Východoevropských studií zahrnuje především:

 • rozvoj praktických jazykových dovedností doplněných o teoretickou znalost gramatické struktury
 • studium politického, sociálního a duchovního vývoje východní Evropy od středověku po současnost
 • poznávání litevské, lotyšské, ruské, ukrajinské literatury v jejich proměnách a vzájemných souvislostech

… a dále:

 • pestrou škálu specializačních kurzů s individuálním přístupem ke studentům a prostorem pro diskuzi o zajímavých dílčích otázkách
 • širokou nabídku zahraničních stáží, přinášejících nejen jazykovou praxi, ale i inspirativní přímý kontakt se studovanou zemí a také neopakovatelnou životní zkušenost

Obor Východoevropská studia má akreditovaný bakalářský i navazující magisterský stupeň.

Obor můžete studovat jednooborově i dvouoborově v kombinaci s dalšími obory na Filozofické fakultě UK i s oborem Pravoslavná teologie na Husitské teologické fakultě UK.

Absolvent oboru získává zejména v praxi využitelné jazykové znalosti a široký kulturně-společenský rozhled v minulosti i aktuálních problémech Litvy, Lotyšska, Ruska a Ukrajiny.

Při rozhodování mějte na paměti, že pro přijetí do bakalářského studia není nutná znalost areálových jazyků. Pro zájemce o studium ruštiny v rámci bakalářského studia se vstupní jazykovou znalostí realizujeme paralelní skupinu pro pokročilé.

Proč si vybrat program/obor Ruský jazyk a literatura?

Zkušenosti našich absolventů se studiem a dalším pracovním uplatněním

Obor Ruský jazyk a literatura zájemcům nabízí

 • praktické i teoretické studium ruštiny s výstupní znalostí C1 (bakalářské studium) a C2 (navazující magisterské studium)
 • studium ruské literatury od počátků po současnost
 • studium ruské kultury, myšlení a rusko-českých kulturních a politických vztahů
 • moderní studijní program poskytující široký prostor pro vlastní specializaci, volbu části předmětů podle individuálního zájmu studenta

Program oboru Ruský jazyk a literatura zahrnuje především:

 • rozvoj praktických jazykových dovedností doplněných o teoretickou znalost jazykového systému ruštiny
 • poznávání ruské literatury v jejích proměnách a kontextech
 • studium kulturního a politického vývoje Ruska od středověku po současnost

… a dále:

 • pestrou škálu specializačních kurzů s individuálním přístupem ke studentům a prostorem pro diskuzi o zajímavých dílčích otázkách
 • širokou nabídku zahraničních stáží v Rusku a dalších zemích, přinášejících nejen jazykovou praxi, ale i inspirativní přímý kontakt se studovanou zemí a také neopakovatelnou životní zkušenost

Obor Ruský jazyk a literatura má akreditovaný bakalářský a navazující magisterský stupeň v jednooborové formě.

Absolvent oboru získává zejména v praxi využitelné jazykové znalosti a široký kulturně-společenský rozhled v minulosti i aktuálních problémech Ruska

Podrobnější informace o přijímacím řízení a nabízeném oboru získáte na našich stránkách:

Průběh přijímacího řízení a doporučená literatura“, „Charakteristika oboru

 

Při rozhodování mějte na paměti, že pro přijetí do bakalářského studia je nutná vstupní znalost ruštiny minimálně na stupni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, pro přijetí do navazujícího magisterského studia je nutná vstupní znalost ruštiny minimálně na stupni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Proč si vybrat program Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání?

Bakalářský program Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání nabízí:

 • sdružené studium (bakalářské studium);
 • úzké propojení obecné učitelské přípravy, oborové přípravy, didaktiky oboru a mentorovaných praxí;
 • příprava učitelského portfolia během celého studia;
 • možnost pedagogických praxí na různých typech škol;
 • aplikace aktuálních vyučovacích trendů, moderních informačních technologií a vytváření interaktivních učebnic;
 • možnost absolvovat studijní pobyty a praktické stáže vzahraničí (Erasmus+).

Absolventi programu Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání jsou připraveni:

 1. uplatnit se v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích; a dále v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem;
 2. pokračovat v navazujícím magisterském programu – buď učitelském (a získat tak plnou učitelskou kvalifikaci), nebo jiném, oborově příbuzném.

Koncepce strukturované učitelské přípravy vychází z modelu celoživotní přípravy učitele a školy jako učící se instituce, z tzv. kompetenčho pojetí přípravy itele.

Jde o celkové pojetí profesionality učitele, který:

 1. prohlubuje a rozšiřuje svoje kompetence především teoretickým zhodnocováním své praktické zkušenosti (učitel jako reflektující praktik);
 2. je vnímavý k potřebám a problémům společnosti, studentů i vlastní profese;
 3. reaguje na společenské změny a změny edukačního systému;
 4. svoji profesní činnost rozvíjí prostřednictvím dalšího vzdělávání během profesní kariéry, vzdělává se v kontaktu s nejnovějšími poznatky a teoriemi týkajícími se účinnosti vyučování, vzdělávání a výchovy v současné době;
 5. je v profesní součinnosti se svými kolegy na škole, je partnerem vedení školy při realizaci a evaluaci školských programů.

Předností sdružené varianty studia je především to, že dovoluje absolventům zvýšit šance na úspěšný přechod do praxe. Při tomto typu studia jsou předměty obecně učitelského modulu společné pro oba učitelské obory, díky čemuž dochází k výrazné faktické úspoře času studenta. Student také získává větší rozhled a poznává více oblastí, což zásadně zlepšuje jeho flexibilitu. Sdružené studium tak nejen poskytuje absolventům lepší možnost pozdějšího uplatnění ve školském prostředí, ale také rozšiřuje možnosti využití nabytého vzdělání mimo systém školství. Široká kombinovatelnost učitelských programů výrazně podporuje individuální rozvoj studenta.

Proč si vybrat program Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy?

Navazující magisterský program Učitelství ruského jazyka pro střední školy nabízí:

 • sdružené studium (navazující magisterské studium);
 • úzké propojení obecné učitelské přípravy, oborové přípravy, didaktiky oboru a mentorovaných praxí;
 • příprava učitelského portfolia během celého studia;
 • možnost pedagogických praxí na různých typech škol;
 • aplikace aktuálních vyučovacích trendů, moderních informačních technologií a vytváření interaktivních učebnic;
 • možnost absolvovat studijní pobyty a praktické stáže vzahraničí (Erasmus+);
 • možnost zapojení do vědeckých projektů a grantů.

Absolventi programu Učitelství ruského jazyka pro střední školy jsou připraveni:

 1. vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto oboru blízkých,
 2. působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci,
 3. uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném oboru.

V navazujícím magisterském studiu učitelství student absolvuje:

 • předměty oborově-učitelské přípravy, ve studijním programu Učitelství ruského jazyka pro střední školy tohoto bloku je oborová didaktika a vícestupňový komplex pedagogických praxí, zahrnující i zahraniční stáž;
 • předměty, vázané k pedagogickým oborovým praxím a rozvíjející ve vazbě k praxím obecné učitelské vzdělání získané na úrovni bakalářského studia;
 • předměty přípravy obecně oborové v oblasti Učitelství ruského jazyka pro střední školy, které prohlubují a upevňují vědomosti a dovednosti získané a osvojené v průběhu bakalářského studia, a umožňují tím rozvoj profesionálních kompetencí budoucího učitele v oboru.

Koncepce strukturované učitelské přípravy vychází z modelu celoživotní přípravy učitele a školy jako učící se instituce, z tzv. kompetenčho pojetí přípravy itele.

Jde o celkové pojetí profesionality učitele, který:

 1. prohlubuje a rozšiřuje svoje kompetence především teoretickým zhodnocováním své praktické zkušenosti (učitel jako reflektující praktik);
 2. je vnímavý k potřebám a problémům společnosti, studentů i vlastní profese;
 3. reaguje na společenské změny a změny edukačního systému;
 4. svoji profesní činnost rozvíjí prostřednictvím dalšího vzdělávání během profesní kariéry, vzdělává se v kontaktu s nejnovějšími poznatky a teoriemi týkajícími se účinnosti vyučování, vzdělávání a výchovy v současné době;
 5. je v profesní součinnosti se svými kolegy na škole, je partnerem vedení školy při realizaci a evaluaci školských programů.

Předností sdružené varianty studia je především to, že dovoluje absolventům zvýšit šance na úspěšný přechod do praxe. Při tomto typu studia jsou předměty obecně učitelského modulu společné pro oba učitelské obory, díky čemuž dochází k výrazné faktické úspoře času studenta. Student také získává větší rozhled a poznává více oblastí, což zásadně zlepšuje jeho flexibilitu. Sdružené studium tak nejen poskytuje absolventům lepší možnost pozdějšího uplatnění ve školském prostředí, ale také rozšiřuje možnosti využití nabytého vzdělání mimo systém školství. Široká kombinovatelnost učitelských programů výrazně podporuje individuální rozvoj studenta.

Why choose Russian Studies (Boris Nemtsov Educational Program)?

 • the program is aimed at studying Russia with a focus on the post-Soviet period
 • the aim is to train qualified specialists capable of working in the commercial sphere focused on Russia and the post-Soviet period.
  • in the commercial sphere oriented towards Russia and the post-Soviet space
  • in international organizations, state bodies of democratic countries at different levels, non-governmental organizations and mass media focused on the Russian-speaking environment, post-Soviet space or Russian-speaking communities outside Russia
 • opportunity to attend lectures and seminars of other institutes and departments of the KU FF within the framework of studies
 • opportunity to attend free courses in Czech and other languages
 • opportunity to take internships in Czech and foreign media and non-profit organizations
 • the opportunity to participate in an additional cultural and educational program (excursions, public lectures and discussions to get acquainted with the Czech and European environment).
 • opportunity to use student exchange programs
  • detailed information on current student exchange programs at Faculty of Arts, Charles University (in Czech):

(https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/)

 • detailed information about the Erasmus+ program at Faculty of Arts, Charles University (in Czech):

(https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/

http://erasmus.ff.cuni.cz/Home/Outgoing)

Úvod > Uchazeč > Proč si vybrat studium na našem ústavu?