Bakalářský program Východoevropská studia

Bakalářský program Východoevropská studia (VES)

Informace o programu na webu přijímacího řízení – zde.

Program Východoevropská studia (VES) je v bakalářském stupni koncipován jako tříleté samostatné a sdružené studium se zvoleným areálovým jazykem A (ruštinaukrajinština) a s odborným zaměřením na geografický a geopolitický prostor, kulturní i společenský vývoj východní Evropy. Program je profilován jako filologické studium v pojetí „Cizí jazyky, kultura živého jazyka a areálová studia“, tedy jako integrované studium, jehož přirozenými složkami jsou jazyk, literatura, historie a kulturně-společenský areálový kontext. Student si na začátku studia volí jeden jazyk z nabídky čtyř areálových jazyků. Povinný studijní základ je rozvíjen doporučenými volitelnými předměty, které rozšiřují vybranou specializaci (jazykovou a areálovou) v rámci studovaného programu, a zároveň poskytují studentům možnost komparativního studia. Souhrn získaných vědomostí ve spojení s jazykovou kompetencí se studentům stává informační základnou pro snadnou orientaci v civilizačním dědictví areálu východní Evropy. Cílem studijního programu je připravit odborníky s takovou jazykovou kompetencí, která jim umožní porozumět a analyzovat průběh a význam historického i současného kulturního a společensko-politického vývoje regionu východní Evropy.

V rámci přijímací zkoušky každý uchazeč sdělí volbu jedné z nabízených specializací (jazyk A) z nabídky Ústavu východoevropských studií FF UK (ruština, ukrajinština).

Informace o přijímacím řízení na bakalářský program Východoevropská studia (ruština, ukrajinština) – samostatné i sdružené studium

Jedná se o prezenční formu studia (tříletá standardní doba studia).

Struktura ústní zkoušky

Každý uchazeč dostane celkem tři otázky z oblasti 1) obecné jazykovědy, 2) dějin a současné společensko-politické situace východní Evropy, 3) literatur východní Evropy, ověřující základní orientaci v dané problematice. Okruhy všech otázek budou vycházet ze seznamu četby, který uchazeč při ústní přijímací zkoušce předloží (min. 15 položek) a kde vedle vybraných položek ze seznamu doporučené studijní literatury uvede všechny další přečtené publikace (odborné i beletrii) vztahující se k regionu východní Evropy.

Doporučená studijní literatura pro ústní zkoušku

Seznam doporučené studijní literatury je pouze orientační. Uchazeč má možnost si vybrat publikace podle svého odborného zájmu a předpokládané volby profilového jazyka (ruština, ukrajinština).

 

OBECNÁ JAZYKOVĚDA

BACHMANNOVÁ, J. a kol.: Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002.

ČERNÝ, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998.

ČERMÁK, F.: Jazyk a jazykověda (Přehled a slovníky). Praha 1997.

HRBÁČEK, J.: Úvod do studia jazyka. Praha 1999.

LOTKO, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2000.

 

LITERATURY VÝCHODNÍ EVROPY

HONZÍK, J. – PAROLEK, R.: Ruská klasická literatura (1789–1917). Praha 1977.

HRALA, M.: Ruská moderní literatura 1890–2000. Praha 2007.

KASACK, W.: Slovník ruské literatury 20. století. Praha 2000.

PAROLEK, R.: Litevská literatura: vývoj a tvůrčí osobnosti. Praha 1996.

PAROLEK, R.: Lotyšská literatura: vývoj a tvůrčí osobnosti. Praha 2000.

POSPÍŠIL, I. a kol.: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha 2001.

PUTNA, M. C.: Rusko mimo Rusko. 1. díl, Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991. Brno 1993.

PUTNA, M. C. – ZADRAŽILOVÁ, M.: Rusko mimo Rusko. 2. díl, Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991. Brno 1994.

Ruská středověká literatura. Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského. Výbor textů 11.–14. století. Červený Kostelec 2013. (Případně starší vydání: Písemnictví ruského středověku: od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského: výbor textů 11.–14. stol. Praha 1989.)

ŘEHOŘÍKOVÁ, L. – STECH, R. M.: Ukrajina, davaj, Ukrajina! Antologie současných ukrajinských povídek. Brno, 2012.

SLABIHOUDOVÁ, N. – VLČKOVÁ, A. – ŠTOLL, P.: Slovník pobaltských spisovatelů: estonská, litevská a lotyšská literatura. Praha 2008.

Slovník ruskej literatúry 11.–20. storočia. Bratislava 2007.

 

DĚJINY A SOUČASNÁ SPOLEČENSKO-POLITICKÁ SITUACE VÝCHODNÍ EVROPY

BOJKO, O. – GONĚC, V.: Nejnovější dějiny Ukrajiny. Brno 1997.

FIGES, O.: Natašin tanec: kulturní dějiny Ruska. Praha – Plzeň 2004.

FOZIKOŠ, A. – REITEROVÁ, T.: Reálie rusky mluvících zemí. Plzeň 1998.

HLOUŠKOVÁ, K. – KOMENDOVÁ, J. – ŘOUTIL, M. – TÉRA, M. – VYDRA, Z.: Dějiny Ruska. Praha 2017.

MASARYK, T. G.: Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. I.–III. díl. Praha 1996.

PIPES, R.: Rusko za starého režimu. Praha 2004.

SAHANOVIČ, H. – ŠYBIEKA Z.: Dějiny Běloruska. Praha 2006.

SKOKAN, L.: Reálie Ruska. Ústí nad Labem 2004.

ŠPIDLÍK, T.: Ruská idea: jiný pohled na člověka. Velehrad – Roma 1996.

ŠVANKMAJER, M. a kol.: Dějiny Ruska: přehled politického vývoje společnosti. Díl 1. Praha 1967.

ŠVANKMAJER, M. a kol.: Dějiny Ruska. Praha 2004.

ŠVEC, L. – MACURA, V. – ŠTOLL, P.: Dějiny pobaltských zemí. Praha 1996.

VEBER, V.: Komunistický experiment v Rusku 1917–1991 aneb Malé dějiny SSSR. Praha 2001.

VEBER, V.: Stalin. Stručný životopis. Praha 1996.

VYKOUKAL, J. – LITERA, B. – TEJCHMAN, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Praha 2000.

ZUBOV, A. (ed.): Dějiny Ruska 20. století. 1.–2. díl. Praha 2014–2015.

 

Úvod > Uchazeč > Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025 > Bakalářský program Východoevropská studia