Bakalářské studium

Program Východoevropská studia (Bc.)

Program Východoevropská studia (VES) je v bakalářském stupni koncipován jako tříleté samostatné a sdružené studium se zvoleným areálovým jazykem A (ruština, ukrajinština) a s odborným zaměřením na geografický a geopolitický prostor, kulturní i společenský vývoj východní Evropy. Program je profilován jako filologické studium v pojetí „Cizí jazyky, kultura živého jazyka a areálová studia“, tedy jako integrované studium, jehož přirozenými složkami jsou jazyk, literatura, historie a kulturně-společenský areálový kontext. Student si na začátku studia volí jeden jazyk z nabídky dvou areálových jazyků A: ruština, ukrajinština. Povinný studijní oborový základ je rozvíjen doporučenými oborovými volitelnými předměty, které rozšiřují vybranou specializaci (jazykovou a areálovou) v rámci studovaného programu, a zároveň poskytují studentům možnost komparativního studia. Souhrn získaných vědomostí ve spojení s jazykovou kompetencí se studentům stává informační základnou pro snadnou orientaci v civilizačním dědictví areálu východní Evropy. Cílem studijního programu je připravit odborníky s takovou jazykovou kompetencí, která jim umožní porozumět a analyzovat průběh a význam historického i současného kulturního a společensko-politického vývoje regionu východní Evropy.

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace k přijímacímu řízení na bakalářský program Východoevropská studia zde.

 

Ruský jazyk a literatura (Bc.)

Program Ruský jazyk a literatura (RJL) je v bakalářském stupni koncipován jako tříleté studium národní filologie se všemi jejími tradičními složkami: jazyk, literatura, historie a kulturně-společenský kontext. Rozčlenění studia na teoretickou a praktickou část má za cíl poskytnout studentovi základní teoreticko-metodologické dovednosti ve všech složkách studia a motivovat studenta ve směru jeho budoucí profilace na jednu z dílčích oblastí jeho zájmu (profesní, vědecká) a připravit ho na další studium v navazujícím magisterském programu, resp. pro jeho uplatnění v praxi. Uchazeč při vstupu do studia prokazuje výchozí jazykovou kompetenci v ruštině odpovídající minimálně úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Program se opírá o moderní pojetí jazykové průpravy v ruštině podle respektovaných standardů Evropského jazykového referenčního rámce (porozumění textu, zvládnutí písemného projevu, bezprostřední komunikační kompetence). Navržený studijní plán poskytuje možnost komplexního osvojení teoretických i praktických poznatků o studovaném regionu a vede studenta k získání praktické komunikativní kompetence a odborné orientace v podmínkách Ruska i ruskojazyčných zemí, což je klíčovým předpokladem pro jeho odborné uplatnění v praxi.

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace k přijímacímu řízení na bakalářský program Ruský jazyk a literatura zde.

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Bakalářský studijní program Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium) připravuje studenty v oboru jazykovědně orientované rusistiky, který je pojat především s ohledem na jejich budoucí působení ve školství. Akademické studium zaměřené na vzdělávání se proto zakládá na propojení tří základních složek: přípravy oborové, obecně a oborově učitelské a úvodní pedagogické přípravy. Koncepce strukturované učitelské přípravy vychází z modelu celoživotní přípravy učitele a školy jako učící se instituce, z tzv. kompetenčního pojetí přípravy učitele. Sdružené studium nejen poskytuje absolventům lepší možnost pozdějšího uplatnění ve školském prostředí, ale také rozšiřuje možnosti využití nabytého vzdělání mimo systém školství. Široká kombinovatelnost učitelských programů výrazně podporuje individuální rozvoj studenta.

Absolventi programu Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání jsou připraveni se uplatnit v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích; a dále v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem; pokračovat v navazujícím magisterském programu – buď učitelském (a získat tak plnou učitelskou kvalifikaci), nebo jiném, oborově příbuzném.

Studijní plán lze zhlédnout zde.

Informace k přijímacímu řízení na bakalářský program Ruský jazyk a literatura zde.

 

 

 

Úvod > Uchazeč > Charakteristika programu > Bakalářské studium