PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor UK

PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy

Funkce
 • ředitel (vedoucí) - Ústav východoevropských studií
Konzultační hodiny
 • středa, 13-14 hod., 312 (3.-7. 6. konzultace nebudou, posunuté: 11. 6. ve 13 hod., 19. 6. v 9 hod.)
Adresa

Ústav východoevropských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 314

Životopis, kompletní přehled publikační a další odborné činnosti ke stažení v pdf zde.

Publikace

 • Giger M., Kocková J.: Grenzüberschreitungen an der Peripherie: Aspektuelle Funktionen von Aktivpartizipien und Verbalsubstantiven im Tschechischen. Zeitschrift fur Slawistik, 2024, č. • no. 69, s. • p. 1-26. ISSN 0044-3506.
 • Giger M., Giger M.: Zur Frage der Deklination nicht movierter Zunamen von Frauen auf -a im Tschechischen. Wiener Slavistisches Jahrbuch, 2023, č. • no. 11, s. • p. 58-74. ISSN 0084-0041.
 • Giger M.: [recenze:] Patrick Sériot (ed.): Le nom des langues en Europe centrale, orientale et balkanique. Limoges: Lambert-Lucas, 2019. 312 s. Slovo a slovesnost, 2022, č. • no. 83, s. • p. 146-152. ISSN 0037-7031.
 • Giger M.: Rezultativa se jmenným a složeným tvarem n-/t-ového příčestí. Výsledky z ČNK po zavedení nového morfologického značkování. Naše řeč, 2022, č. • no. 105, s. • p. 78-87. ISSN 0027-8203.
 • Giger M.: C. Participia a predikativa. In Šticha F.: Velká akademická gramatika spisovné češtiny. II. Morfologie: Morfologické kategorie / Flexe Část 1. Praha, Academia, 2021, s. • p. 331-352. ISBN 978-80-200-3185-3.
 • Bakardzhieva G., Giger M., Lah K.: Slovanské a slavistické reflexe : Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany Gladkové. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2021. 167 s. • p. ISBN 978-80-7465-466-4.
 • Příhoda M., Giger M., Kosáková H.: Rusko a slovanský svět: staletí soužití a střetů. Praha, Pavel Mervart, 2021. 267 s. • p. ISBN 978-80-7465-491-6.
 • Giger M.: Aspektuelle Funktionen tschechischer Aktivpartizipien (am Beispiel des imperfektiven Partizips Präteritum aktiv). In Brehmer B., Gattnar A., Pevevozchikova T.: Von A wie Aspekt bis Z wie zdvořilost. Ein Kaleidoskop der Slavistik für Tilman Berger zum 65. Geburtstag. Tübingen, Tübingen Library Publishing, 2021, s. • p. 53-64. ISBN 978-3-946552-49-9.
 • Wiemer B., Giger M.: Verb particles. In Greenberg M.: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Leiden, Brill, 2020 ISBN 0-000-00000-0.
 • Ďurovič Ľ., Giger M.: Paradigmatika spisovné ruštiny : Hláskosloví a tvarosloví. Praha, Karolinum, 2020. 350 s. • p. ISBN 978-80-246-3915-4.
 • Giger M.: Několik poznámek k příčestí přítomnému činnému v ruštině a češtině. In Bílková J., Kolářová I., Vondráček M.: Lingvistika - Korpus - Empirie. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2020, s. • p. 9-16. ISBN 978-80-88211-13-6.
 • Giger M.: Recipient passive. In Greenberg M.: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Leiden, Brill, 2020 ISBN 0-000-00000-0.
 • Giger M.: Sklonjaemye pričastija v novoj "Bolšoj akademičeskoj grammatike češskogo literaturnogo jazyka". In Anan'eva N., Ostapčuk O., Jakuškina E.: Slavjanskij sbornik. Jazyk, literatura, kul'tura. Moskva, MAKS Press, 2019, s. • p. 258-264. ISBN 978-5-317-06117-3.
 • Příhoda M., Kosáková H., Giger M.: Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918: společenské a mezinárodní souvislosti. Praha, Pavel Mervart, 2019. 167 s. • p. ISBN 978-80-7465-398-8.
 • Bláha O., Gajda S., Giger M., Glovňa J., Gladkova H., Ivanova D., Mozer M., Šmejkalová M., Šolčina J., Тантуровска L., Trysinska M., Tkač L.: Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi : Formování jazykového vědomí a postojů k jazyku. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. 275 s. • p. ISBN 978-80-7308-867-5.
 • Příhoda M., Kosáková H., Giger M.: Proměny kulturní paměti ve slovanském areálu. Praha, Pavel Mervart, 2018. 178 s. • p. ISBN 978-80-7465-352-0.
 • Giger M.: "Attitudes matter": Einstellungen zur Sprache als Faktor in den (Re )Standardisierungsprozessen slavischer Sprachen im 19. Jhdt. In Gladkova H., Giger M., Bláha O.: Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového vědomí a postojů k jazyku. Tematický blok na XVI. Mezinárodním sjezdu slavistů Bělehrad 20.–27. 8. 2018. Praha, Filozofická fakulta Univerzity karlovy, 2018, s. • p. 41-58. ISBN 978-80-7308-867-5.
 • Příhoda M., Kosáková H., Giger M.: Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. Praha, Pavel Mervart, 2017. 214 s. • p. ISBN 978-80-7465-279-0.
 • Giger M.: Rusismy v češtině. In Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 1574-1575. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Giger M.: Kongruenzbrüche in slovakischen possessiven Resultativa (Evidenz aus dem Slovakischen Nationalkorpus). Jazykovedný časopis, 2016, č. • no. 67, s. • p. 283-295. ISSN 1337-6853.
 • Giger M.: Standard Average European, SAE, standardní průměrná evropština. In Karlík P., Nekula M., Pleskalová J.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 1752-1753. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Giger M.: Rusismy v češtině. In Karlík P., Nekula M., Pleskalová J.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 1574-1575. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Příhoda M., Giger M., Kosáková H.: Slované: souznění a konflikty. Praha, Pavel Mervart, 2016. 189 s. • p. ISBN 978-80-7465-228-8.
 • Giger M.: Slované - souznění a konflikty (z perspektivy slovanských spisovných jazyků). In Giger M., Příhoda M., Kosáková H.: Slované - souznění a konflikty. Praha, Pavel Mervart, 2016, s. • p. 9-17. ISBN 978-80-7465-228-8.
 • Giger M.: Nová "Paradigmatika spisovné ruštiny" - ciele a stav príprav. In Ondrejovič S., Behýlová J.: Fenomén Ďurovič. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. • p. 39-50. ISBN 978-80-223-4183-7.
 • Příhoda M., Giger M., Kosáková H.: Křižovatky Slovanů. Praha, Pavel Mervart, 2015. 249 s. • p. ISBN 978-80-7465-135-9.
 • Giger M.: Subjektová rezultativa v češtině ve srovnání s ruštinou. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 146-156. ISSN 0008-7386.
 • Giger M.: Jazyk sredstv massovoj informacii kak faktor standartizacii slavjanskich jazykov v XIX v. In Šołćina J., Ćorić B.: Mjezynarodna konferenca Komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow. Słowjanske spisowne rěče a medije / Slawische Schriftsprachen und Medien / Славянские языки и срeдства мaссовой информaции. Bautzen / Budyšin, Domowina, 2015, s. • p. 54-67. ISBN 978-3-9816961-2-7.
 • Chlaňová T., Giger M.: Prolínání slovanských prostředí. Slavia, 2014, č. • no. 83, s. • p. 82-96. ISSN 0037-6736.
 • Příhoda M., Kosáková H., Giger M., Květina J., Svatoň V.: Slované mezi tradicí a modernitou. Praha, Pavel Mervart, 2014. 191 s. • p. ISBN 978-80-7465-106-9.
 • Giger M., Sutter-Voutova K.: Transparency of morphological structures as a feature of language contact among closely related languages: Examples from Bulgarian and Czech contact with Russian. In Besters-Dilger J., Pfänder S., Rabus A., Dermarkar C.: Congruence in contact-induced language change. Boston, De Gruyter, 2014, s. • p. 352-367. ISBN 978-3-11-033834-8.
 • Giger M.: Polnisch und Russisch als standardsprachliche Muster für das Tschechische im 19. Jahrhundert. In Velmezeova E.: Contributions suisses au XVe congrès mondial des slavistes à Minsk, août 2013. Bern, Lang, 2013, s. • p. 63-79. ISBN 978-3-0343-1406-0.
 • Giger M.: Participiální systém češtiny a pozice příčestí minulého činného na -(v)š- v něm. In Čmejrková S.: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha, Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2012, s. • p. 567-574. ISBN 978-80-246-2121-0.
 • Giger M.: The "recipient passive" in West Slavic: A calque from German and its grammaticalization. In Wiemer B.: Grammatical replication and borrowability in language contact. Boston, De Gruyter Mouton, 2012, s. • p. 559-588. ISBN 978-3-11-027009-9.
 • Giger M.: Die Entstehung des Partizips Präteritum aktiv im Tschechischen und Slovakischen des 19. Jhdt. In Kusse H.: Tschechisch und Slovakisch: Nähe und Distanz. Mnichov, Sagner, 2012, s. • p. 135-146. ISBN 978-3-86688-136-5.
 • Giger M.: Weiteres von den slavischen Partizipien im 19. Jhdt. oder Was für ein Russismus ist das tschechische Partizip Präteritum aktiv? Wiener slawistischer Almanach, 2012, č. • no. 65, s. • p. 7-21. ISSN 0258-6819.
 • Giger M.: Zwei frühe tschechische Übersetzungen aus N. M. Karamzins "Istorija Gosudarstva Rossijskago". Zeitschrift für Slavische Philologie, 2011, č. • no. 67, s. • p. 279-312. ISSN 0044-3492.
 • Giger M.: Grammatikalisierung, Sprachtypologie und intentionaler Sprachkontakt. In Boček V.: Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Brno, Tribun EU, 2011, s. • p. 9-13. ISBN 978-80-7399-156-2.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

 

Úvod > PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor UK