Преподавание русского языка — магистратура

Рекомендуемая учебная литература для устного экзамена

 

 

Русский язык (не ниже уровня C1 Общеевропейских компетенций владения иностранным языком)

 

  1. Педагогика

KALHOUS, Z.; OBST, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP.

KASÍKOVÁ, H.; VALIŠOVÁ, A. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing.

PETTY, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál.

STROUHAL, M. (2013). Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing.

 

  1. Психология

ČÁP, J.; MAREŠ, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha, Portál (1. část).

KREJČOVÁ, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál.

ŘÍČAN, P. (2016). Psychologie osobnosti (obor v pohybu). Praha: Grada Publishing.

VÁGNEROVÁ, M. (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

 

III. Русский язык

BALCAR, M.: Ruská gramatika v kostce. Praha 2002.

BALCAR, M.: Sbírka cvičení k ruské gramatice. Praha 2009.

BRANDNER, A.:  Seminární cvičení z morfologie ruštiny. Plzeň 2006.

CSIRIKOVÁ, M. – VYSLOUŽILOVÁ, E.: Ruština v praxi. Praha 2002.

Kolektiv autorů: Příruční mluvnice ruštiny ve dvou dílech. Praha 1978.

MISTROVÁ, V. – OGANESJANOVÁ, D. – TREGUBOVÁ, J.: Cvičebnice ruské gramatiky. Praha 2004.

RAJNOCHOVÁ, N.: Domluvíte se rusky? Praha 2009.

ŽAŽA, S.: Paradigmatika a akcentace ruského slovesa. Brno 1991.

ГЛАЗУНОВА, О. И.: Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Санкт-Петербург 2005

 

  1. Дидактика русского языка

HRUŠKOVÁ, D. Nové formy a metody práce ve výuce jazyků. 2010.

CHODĚRA R. Didaktika cizích jazyků. Praha: Academia 2013.

JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Triton, 2006.

Klacc! 1, 2, 3 – Ruština pro SŠ. Klett. 2016.

PURM, R., JELÍNEK, S. a VESELÝ, J. Didaktika ruského jazyka: vybrané kapitoly. 3. vyd., rozš. a upr. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003.

Raduga po-novomu 1, 2, 3, 4. Fraus. 2011.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia // http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia

Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání // http://www.nuv.cz/t/rvp-os

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání // http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani

Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Univerzita Palackého, Olomouc 2002.

 

  1. Русская литература, история и культурное развитие России

HLOUŠKOVÁ, K. – KOMENDOVÁ, J. – ŘOUTIL, M. – TÉRA, M. – VYDRA, Z.: Dějiny Ruska. Praha 2017.

HOLZER, J.: Politické strany Ruska. Hledání identity. Brno 2004.

HOLZER, J.: Politický systém Ruska. Hledání státu. Brno 2001.

HONZÍK, J. – PAROLEK, R.: Ruská klasická literatura (1789–1917). Praha 1977.

HORÁK, S.: Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Praha 2008.

HRALA, M.: Ruská moderní literatura 1890–2000. Praha 2007.

KARAMZIN, N. M.: Obrazy z dějin Říše ruské I-II. Praha 1984.

KASACK, W.: Slovník ruské literatury 20. století. Praha 2000.

MASARYK, T. G.: Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. I.–III. díl. Praha 1996.

MOULIS, V.: Neobyčejný život Nikity Sergejeviče. N. S. Chruščov a jeho doba. Praha 2006.

NYKL, H.: Náboženství v ruské kultuře. Praha 2013.

PIPES, R.: Dějiny ruské revoluce. Praha 1998.

PIPES, R.: Rusko za starého režimu. Praha 2004.

PUTNA, M. C. – ZADRAŽILOVÁ, M.: Rusko mimo Rusko. 2. díl, Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991. Brno 1994.

PUTNA, M. C.: Rusko mimo Rusko. 1. díl, Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991. Brno 1993.

Ruská středověká literatura. Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského. Výbor textů 11.–14. století. Červený Kostelec 2013. (Případně starší vydání: Písemnictví ruského středověku: od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského: výbor textů 11.–14. stol. Praha 1989.)

ŠVANKMAJER, M. a kol.: Dějiny Ruska. Praha 2004.

ŠVANKMAJER, M. a kol.: Dějiny Ruska: přehled politického vývoje společnosti. Díl 1. Praha 1967.

ZUBOV, A. (ed.): Dějiny Ruska 20. století. 1.–2. díl. Praha 2014–2015.

 

Примечание:

Список рекомендуемой учебной литературы является ориентировочным. Абитуриент может выбирать публикации в соответствии со своими профессиональными интересами и предполагаемым выбором языка профиля (литовский, латышский, русский, украинский).

 

Список литературы можно скачать здесь.

Úvod > Преподавание русского языка — магистратура