Publikace

Již vydané monografie

KOHOUTKOVÁ Petra. Písně země Nairi (lidové a trubadúrské písně středověké Arménie). Praha: Dharmagaia, 2006.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Šimon Polský, Putování 1608-1618. Cestopis a kroniky arménského poutníka. Praha: Argo, 2016.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Stereotypní obrazy a etnické mýty: kulturní identita Arménie. Praha: nakladatelství SLON 2011.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Arménské kroniky od jezera Van. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011.

ŘOUTIL, Michal; KOŠŤÁLOVÁ, Petra; NOVÁK, Petr. Katastrofa křesťanů: likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914-1923. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2016.

UTIDJIAN, Haig. The Art of Armenian Book Through the Ages, 2016. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2016.

UTIDJIAN, Haig. Treasures of the earliest Christian nation: Spirituality, Art and Music in Medieval Armenian Manuscripts/Z pokladu nejstarších křesťanů: spiritualita, umění a hudba v rukopisech středověké Arménie. Royal Canonry of the Premonstratensians at Strahov in Prague 2018

UTIDJIAN, Haig. Tntesean and the Music of the Armenian Hymnai. Pavel Mervart 2018.

Připravujeme

Dějiny Arménie v edici Dějiny států (P. Košťálová, L. Pecha, M. Řoutil, A. Sochová, nakladatelství Lidové noviny)

Džvarismus (Václav A. Černý, I. Větvička, nakl. Pavel Mervart)

Čerkeská gramatika (Václav A. Černý)

Světec básník: svatý Řehoř z Nareku (H. Utidjian, KLP)

„Sweet in Melody and Voice“: Neumes and words in the odes of St. Gregory of Narek (H. Utidjian)

Antologie arménské poezie

Antologie gruzínské poezie

Vydané články

KOŠŤÁLOVÁ, Petra. Arménská diaspora a její identitární strategie: chodžové, amirové, cechy. Národopisná revue 4/2008, s. 259-271.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Jeruzalém očima arménského poutníka: fenomén arménského poutnictví a Arméni v Jeruzalémě, Slovanský přehled 104/2 2018, s. 303-326.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Známá poutní místa arménské apoštolské církve, Nový Orient 2017, 3 s. 38-47.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Arménský písař ze Lvova Šimon Polský (1585-asi 1639) jako cestovatel a historik. Parrésia 9/10 – 2015/2016, s. 277-301.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Dějinné prokletí a země zaslíbená: stereotypní vidění arménského národa v literatuře 16. a 17. století (na příkladě díla arménského cestovatele ze Lvova Šimona Polského). Český Lid 2017, 3, s. 317-337.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Simeon Lehatsi and the Ideal of Karg – Image of Armenia and Jerusalem in Travel Accounts of the 17th Century Armenian Traveler of Lvov. Journal of Armenian Studies: International Review of Armenian Studies Yerevan 2016, 3, s. 86-113.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Osmanjan Tirapetuthjan tak gtnvogh Hajastani jev Jerusaghemi artacolum Lvovi haj čanaparhord Simeon Lehacu Ughegruthjun. Edžmiacin /Revue of Religious Studies and Armenology, Yerevan 2017, 1, s. 135-166.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Aghet – genocida Arménů v roce 1915, Dějiny a současnost 2015, 4, s. 38-42.

KOŠŤÁLOVÁ, Petra. Arméni v Polsku – šest století existence Lehahajer. Nový Orient 69/4 2014, s. 21-26

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Exile and Lamentation in the Armenian Historiographical Tradition of the 16th and 17th Centuries, Archiv Orientální 2014, 82, s. 459-482

KOŠŤÁLOVÁ, Petra. Simeon Polský a jeho Putování: postavení arménských křesťanů v Polsku a v Osmanské říši. Slovanský přehled 101/1 2015, s. 39-67.

KOŠŤÁLOVÁ, Petra. Vyhnanství a exil jako jeden z ústředních motivů arménské etnicity: koncept ghaributhjun. Český Lid 101/4 2014, s. 403-419.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Situation administrative et économique dans les zones frontalières de l’Empire Ottoman: le cas des dhimmis arméniens des provinces de Van et de Bitlis. Archiv orientální (Oriental Archive), 82/2014, s. 21-58 ISSN: 0044-8699.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Aux confins de l’Empire ottoman au XVIe-XVIIe siecle : les Arméniens et les autres communautés religieuses en Anatolie orientale . Archiv orientální (Oriental Archive), 2011, roč. 79, č. 1, s. 1 – 25.

KOHOUTKOVÁ, Petra. La Perception de l’Autre dans les textes arméniens de la région d’Anatolie orientale (XVIe au XVIIe s.). Archiv orientální (Oriental Archive), 2010, roč. 78/2010, č. 2, s. 105 – 126. ISSN: 0044-8699.

KOŠŤÁLOVÁ, Petra. Námluvy, zásnuby a svatba: průběh svatebního rituálu v tradiční arménské rodině. Nový Orient 68/2013/1, s. 30-36

KOŠŤÁLOVÁ, Petra. Verše afghánských žen: paštunské landaje, zpěvy o lásce a válce. Nový Orient, 2011, roč. 3, č. 1, s. 1 – 5. ISSN: 0029-5302.

KOHOUTKOVÁ Petra. Šílení vztekem – bojovníci ze Sasunu – arménský hrdinský epos. Nový Orient, 2010, roč. 0, č. 4, s. 46 – 49. ISSN: 0029-5302.

KOHOUTKOVÁ Petra. Nartský epos – mýty severního Kavkazu. Nový Orient, 2010, roč. 65, č. 4, s. 43 – Host 48. ISSN: 0029-5302.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Arméni v Osmanské říši do konce 19. století. Parrésia (Revue pro východní křesťanství 11/111 2008-2009). ISBN 978-80-87378-20-5. str. 141-173.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Aghet. První genocida 20. století. Parrésia, 11/111 2008-2009. ISBN 978-80-87378-20-5. str. 175-196.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. Dědictví genocidy a problematika současných arménsko-turecko-kurdsko-ázerbájdžánských vztahů. Parrésia, 11/111 2008-2009. ISBN 978-80-87378-20-5. str. 197-211.

KOŠŤÁLOVÁ Petra, ŘOUTIL, Michal. Aghet. Sajfó. Xerismos v současném vědeckém diskurzu aneb zamyšlení nad milníky z oblasti genocide studies posledních let. Parrésia, 11/111 2008-2009. ISBN 978-80-87378-20-5. str. 323-332.

KOHOUTKOVÁ, Petra. Arméni a Kurdové ve východní Anatolii – balada o Hovhannesovi a Ajše, Nový Orient 63, 2008/3, str. 38-40

KOHOUTKOVÁ Petra. Džvarismus: pohanství na Kavkaze, Nový Orient 63, 2008/1, str. 29-32

KOHOUTKOVÁ, Petra. Arménské lidové písně a písně středověkých kavkazských trubadúrů, Nový Orient 61, 2006/3, str. 44-48

KOHOUTKOVÁ, Petra. Sajath-Nova, Nový Orient 2003/10, str. 458-459

KOHOUTKOVÁ, Petra. Arménští lidoví pěvci a trubadúři – gusani a ašughové, Český lid č.2 94/2007, str. 157-176

KOHOUTKOVÁ, Petra. Obrazy Jiných v arménských historických pramenech 16.-18. století, Český lid č. 2 96/2009, str. 113-130

KOHOUTKOVÁ Petra. Tebe volám, přelude – země Nairi (Arménská literatura od národního obrození do současnosti), Host, 2006, 10, str. 64-78.

KOHOUTKOVÁ Petra. Srdce jako bych měl hluboko pod zemí – verše Charlese Aznavoura, Host, 2010, 2, str. 107-113.

KOHOUTKOVÁ Petra. Trvalá přítomnost konce – život a dílo arménského klasika Vahana Terjana, Host 2010, 3, s. 107-111.

KOHOUTKOVÁ Petra. Utrpení a národní identita Dějiny a současnost 2008, 30, s. 24-27.

KOHOUTKOVÁ Petra. Stříbrný věk gruzínských dějin. Dějiny a současnost, 2007 29, s. 20-23.

UTIDJIAN, H., KINDLER, E., „Svatý Řehoř z Nareku. Teologie, motivy a obrazy v díle“, in: Parrésia 4 (2010), p. 135-182.

UTIDJIAN, H., KINDLER, E., „Ukázky z díla sv. Řehoře z Nareku“, in: Parrésia 4 (2010), p. 255-273.

UTIDJIAN, H., „Ésprit d’Arménie“, Early Music Review 150, Oct. 2012, p. 21-24.

UTIDJIAN, H., „Tntesean and the Music of the Armenian Hymnal“, Part I, in: Parrésia 5 (2011), p. 47-175.

UTIDJIAN, H., „Ukázky z Hymnáře arménské apoštolské církve“, in: Parrésia 5 (2011), p. 227-244.

UTIDJIAN, H., „The Repatriation of an Armenian Cultural Treasure“, in: Parrésia 5 (2011), p. 367-368.

UTIDJIAN, H., „12. kongres Mezinárodní asociace arménských studií Budapešťi. Osobní pohled“, in: Parrésia 5 (2011), p. 385-394.

UTIDJIAN, H., „Tntesean and the Music of the Armenian Hymnal“, Part II, in: Parrésia 6 (2012), p. 79-129.

UTIDJIAN, H., 2014. „Arménské neumy a jejich využívání v hymnářích 19. století“, in: Muzikologické forum, III, 1-2/2014, p. 189-202.

UTIDJIAN, H., „On the printed sources of the ,Ode of the Little Cart‘, in: Parrésia 7 (2013), p. 185-203.

UTIDJIAN, H., „On the early Venetian manuscripts of the ,Ode of the Little Cart‘ “, in: Parrésia 7 (2013), p. 205-228.

UTIDJIAN, H., „On the emergence of new volumes of chants of the Armenian Orthodox Church: some issues of notation, performance practice and musical genealogy“, in: Parrésia 7 (2013), p. 485-514.

UTIDJIAN, H., „Textual observations on St. Gregory of Narek’s ‚Ode of the Little Cart‘ “, in: Banber Matenadarani 21 (2014), p. 487-502.

UTIDJIAN, H., PIČMANOVÁ, M., LIŠKA, L. „Písni podivuhodná“, in: Plav, 4/2015, p. 21-23.

KILIANOVA, M., UTIDJIAN H., „Západoarménští mistři“, in: Plav, 4/2015, p. 17-20.

UTIDJIAN, H., „Poezie a hudba sv. Řehoře z Nareku jako zrcadlo arménské historie v druhém tisíciletí“, in: Parrésia 8 (2014), p. 331-370.

UTIDJIAN H., PIČMANOVÁ, M., „Óda na sv. Bohorodičku Řehoře z Nareku“, in: Parrésia 8 (2014), p. 523-530.

UTIDJIAN, H., „Arménské církevní obřady: křest a požehníní obydlí a domu“, in: Parrésia 8 (2014), p. 471-521.

UTIDJIAN, H., „Informal and personal reflections on the 13th General Congress of the Association Intérnationale des Études Arméniennes, held at the Matenadaran in Yerevan 9-11 October, 2014“, in: Parrésia 8 (2014), p. 615-623.

UTIDJIAN, H., „On the legacy of Archbishop Zareh Aznaworean of Blessed Memory“, Parrésia 9-10 (2015-2016), p. 519-528.

UTIDJIAN, H., „Evžen Kindler – Theologian, Musicologist and Armenologist“, Parrésia 9-10 (2015-2016), p. 483-490.

UTIDJIAN, H., „On the Armenian Typicon and two new publications“, Parrésia 9-10 (2015-2016), p. 515-518.

UTIDJIAN, H., „The Dvořák Mass in D (‚Lužanská‘) for chorus, organ, violoncello and double-bass, in: Musicalia 1-2/2017, p. 81-92.

UTIDJIAN, H., „Dvořákova Mše D dur (‚Luzanská‘) pro sbor, varhany, violoncella a kontrabasy“, in: Musicalia 1-2/2017, p. 93-104.

UTIDJIAN, H., „Towards a new edition of Dvořák’s Mass in D“, in: Clavibus unitis 5(2016), p. 1-22.

UTIDJIAN, H., „Towards a stemma of the MS sources of Dvořák’s Mass in D“, in: Czech and Slovák Music 26(2017), p. 7-18.

UTIDJIAN, H., „G. D. Pachtikos on Archimandrite Komitas“, in: Clavibus unitis 6(2017), p. 1-8.

UTIDJIAN, H., «Դէպի Ս. Գրիգոր Նարեկացւոյ տաղից նոր հրատարակութիւն [Towards a new edition of the odes of St. Gregory of Narek]», in: Banber Matenadarani 24(2018), p. 30-82.

UTIDJIAN, H., “The Tntesean Hymnal in Context”, in: Revue des Études Arméniennes, 38(2018-2019), p. 357-386.

UTIDJIAN, H., «‘Ահա՛ ազգային կենաց ճշմարիտ պատկերը’. Յոյն Օսմանեան երաժշտագէտի մը տպաւորութիւնները Կոմիտաս Վարդապետի Պոլսոյ համերգի մասին [“Here lies the true picture of national life”: The impressions of a Greek Ottoman musicologist from Archimandrite Komitas’ concert in Constantinople]», in: Komitas Museum-Institute Yearbook, 3(2018), p. 59-80.

UTIDJIAN, H., “Dvořák’s Mass in D: the composer’s extant skteches”, in: Clavibus unitis 7/2(2018), p. 53-75.

UTIDJIAN, H., «Թռուցիկ ակնարկ մը Վենետկոյ Մխիթարեան Ս. Հարց երաժշտական վաստակին վրայ [A fleeting glance at the musical legacy of the Mekhitarist Fathers in Venice]», in Bazmavēp (The journal of the San Lazzaro Academy), 3-4(2017).

LEZHAVA, G.: Periods of Czech-Georgian Literary and Cultural Relations, Vybrané kapitoly z gruzínsko – českých literárních vztahů (Světová literárněvědná bohemistika, materiály kongresu), Selected chapters from Georgian-Czech literary relations. (World Bohemian Studies in Literary Science, papers from the congress, Praha 1995.

LEZHAVA, G.: Česko-gruzínské literární vztahy. (Czech – Georgian Literary Relations.), in: Česká literatura 1989 – vol. 37(1), pp. 74 – 80. Kavkaz a Gruzie v některých českých pramenech (Caucasus and Georgia in some Czech sources), in proceedings of AVG “literaturuli dziebani”XXVI Tbilisi, 2005 (in Georgian).

LEZHAVA, G.: Czech writer of the Georgian origin (Konstantin Chkheidze), Nov. Literaturuli Sakartvelo, 2000 (in Georgian).

„Staring in the Sun“. Scientific literacy anthology on life and work of a Georgian prince Konstantin Chkheidze, the writer living in Bohemia. Ed. Vladimír Bystrov and Jiří Vacek, Praha 2002.

Giorgi Kheoshvili: Konstantin Chkheidze and Prague Archive of N. F. Fedorov, Nikolai Fedorov’s “Philosophy of Common Cause” in January 2007

KUBEC, V.: Capuchins from Czech Province on a Georgian Mission (From the life of Czech Capuchins in Akhalcikhe Mission etc.), Caucasian Messenger, Special Issue – History and Culture of the Caucasian Peoples 1: Anniversary Volume of Charles University in Prague and Tbilisi Ivane Javakhishvili State University Dedicated to the 75th Birthday of Václav A. Černý; Tbilisi-Prague 2006, pp. 14-45.

VACULÍNOVÁ, M.: Image of Georgia in funds of the National Museum Library from 15th to 18th centuries, (from the Department of Manuscripts and Old Prints of the National Museum Library in Prague)

Kapitoly v kolektivních monografiích a sbornících

KOŠŤÁLOVÁ, Petra. Arménské křesťanství In: Gebelt, Jan (ed.). Ve stínu islámu: menšinová náboženství na Blízkém východě, Praha Vyšehrad 2016, s. 115-136.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. „Život pod jednou střechou“. In: Jiroušková, Jana (ed). Svatební rituály u nás a ve světě. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2012, s. 121-132.

KOŠŤÁLOVÁ Petra. „Manželství a rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie“. In: Kokaisl, Petr; Kohoutková, Petra, Kodar Zamza. Manželství obyvatel Kavkazu, manželství a rodina Kalmyků. ČZU Nostalgia, Praha 2011, s. 92-169.

KOHOUTKOVÁ Petra. Svatební obřady v Náhorním Karabachu, Zásnuby, Sňatky, Rozvody, sborník České Orientalistické společnosti 200, str. 98-111.

Další literatura dostupná v češtině

BOBELIAN, Michael. Děti Arménie. Paseka Praha 2013.

BRENTJES, Burkchard. Arménie – tři tisíce let dějin a kultury, Vyšehrad Praha 1976.

HANSA, Karel. Hrůzy východu. Praha 1923, 2006.

JANDÁK, Marek. Arménská genocida, Epocha Praha 2018.

REDGATEOVÁ, Anna Elizabeth. Arméni, NLN Praha 2003.

STAROWIEYSKI, M. Slovník raněkřesťanské kultury východu, Mervart 2012.

Jazykové učebnice

ČERNÝ, Václav A. Základy gruzínštiny, Brno 2017 (2. vydání)

Gruzínština: konverzace se slovníkem a gramatikou, Lingea https://www.goethe-verlag.com/book2/KA/KACS/KACS002.HTM

http://www.geofl.ge/#!/page

Arménština – konverzace, LINGEA 2012

Sakayan, D. Eastern Armenian for the English Speaking World, Yerevan State University Press 2007

Arménská literatura v překladech do českého jazyka:

Bohatýři dávných časů (eposy z prostoru bývalého SSSR), (přel. Václav A. Černý)

Aksel Bakunc, Osévač černých brázd (přel. Václav A. Černý)

Jeghiše Čarenc: Země Nairi (přel. Václav A. Černý)

Avetik Isahakjan, Abu-Lala Mahari (přel. Ludmila Motalová)

Avetik Isahakjan: Bezpočtu cest (přel. Ludmila Motalová)

Jablíčko zelené, červené a bílé (soubor pohádek), (přel. Ludmila Motalová)

Čarovná růže (pohádky), (přel. Ludmila Motalová)

Mkrtič Armen: Zázračný pramen (přel. Ludmila Motalová)

Parujr Sevak: Hymnus na světlo (přel. Ludmila Motalová)

Hrant Mathevosjan: Síla země (přel. Ludmila Motalová)

Vardges Petrosjan Osamělý ořešák 1984 v překl. Hany Vrbové

Písně země Nairi: lidové a trubadúrské písně středověké Arménie, v překl. Petry Kohoutkové

Podrobný seznam: http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/ZZPREKLADY/totalarmenstina.htm

Ázerbájdžánská literatura v překladech do češtiny:

Nizámí: Sedm princezen. (přel. Jan Rypka)

Nizámí: Příběh panice a jiné básně (přel. Jan Rypka)

Nizámí: Naučení korunnímu princi aneb čtyři rozpravy (přel. Věra Kubíčková)

Akram Ajlisli: Kamenné sny (přel. Alexandra Stelibská)

Gruzínská literatura v překladech do češtiny:

Kavkaz básníků a bájí (přel. Václav A. Černý)

Čabua Amiredžibi: Syn luny (přel. Václav A. Černý)

Važa Pšavela: Pojídač hadů (přel. Václav A. Černý)

Šota Rustaveli, Muž v tygří kůži, v překladu J. Jedličky z r. 1958

Jelena Bočorišvili: Hlava mého otce: čtyři stenografické romány 2018

Jelena Bočorišvili: Faina nebo příběh klavíru 2008

Guram Odišaria: Prezidentův kocour 2017

Guram Odišaria: Průsmyk běženců

Grigol Abašidze: Králova milostnice

Grigol Abašidze: Královnina noc

Nodar Dumbadze: Zákon věčnosti

Otar Čiladze: Půjdu za svým hněvem

Otar Čiladze: Kainovo znamení

David Guramišvili: Veselá Vesna

Sulchan Saba Orbeliani: Kniha moudrosti a lži

Kamenité stezky Gruzie (Čonkadze: Suramská pevnost, Ilja Čavčavadze, Alexandr Kazbegi)

Džemal Kharčchadze: Karavana

Úvod > Publikace