Informace pro studenty a vyučující ÚVES

1) Výuka je prodloužena do 22. května 2020.
2) Zkouškové období ve dnech 25. května – 31. července 2020 a 1. – 18. září 2020
• každý vyučující je povinen vypsat minimálně dva termíny do 31. července a jeden termín do 18. září (kapacita musí dát všem studentům možnost složit zkoušku);
• pro studenty posledních ročníků nařizuji všem vyučujícím ÚVES na základě žádosti daného studenta vypsat jeden předtermín, a to vzhledem k souběhu kontroly studijních povinností, který je určen na 27. května 2020, tedy dva dny po začátku zkouškového období;
• ve zkouškovém období do 31. července budou zkoušky probíhat distančně (výjimkou mohou být v odůvodněných případech zkoušky studentů posledních ročníků, které se mohou konat prezenčně v budově školy) – v zářijovém termínu se předpokládá zkoušení prezenční formou;
• studenti musí být informováni o změně formy zkoušky v sylabu a též aktivně v komunikaci s nimi během probíhající distanční výuky (nařizuji všem vyučujícím zapsat změnu formy zkoušky či zápočtu nejpozději do 11. května 2020;
• platforma zkoušení (Zoom, Skype, Messenger, Microsoft Teams, atd.) je na volbě zkoušejícího; byť se předpokládá, že některé platformy budou doporučené v metodice MŠMT, ty nedoporučené nejsou zakázané.
3) BZK, SZZK
• termín BZK a SZZK je stanoven na 8. – 19. června a na 1. – 11. září 2020; všechny BZK i SZZK se budou konat prezenčně, pokud nenastanou nějaké mimořádné okolnosti, podle řádně vypsaných termínů vypsaných na webových stránkách ÚVES;
• Termín kontroly studijních povinností: 27. května 2020; pro zářijové termíny 14. srpna 2020 pro BZK a 20. srpna 2020 pro SZZK;
• Termín odevzdání bakalářských prací stanovuji na 15. května 2020, respektive 10. srpna 2020;
• Termín odevzdání magisterských prací stanovuji na 15. května 2020, respektive 14. srpna 2020;
• Termíny odevzdání jsou stanoveny s ohledem na doporučení Akademického senátu FF UK a vedení FF UK tak, aby měli studenti co nejvíce času dokončit své práce – prosím všechny vedoucí prací na ÚVES, aby byli svým studentům maximálně nápomocni při dokončování jejich prací;
• V tomto období ruším povinnost studentů odevzdávat bakalářské a magisterské práce ve vytištěné verzi;
4) Doktorské studium
• studentům všech ročníků doktorského studia (vyjma 8. ročníků) byla prodloužena maximální doba studia o 6 měsíců; studentům 8. ročníku byla maximální doba studia prodloužena do konce kalendářního roku 2021.
5) Přijímací zkoušky
• Přijímací zkoušky se uskuteční v termínu od 8. června do 15. července 2020, náhradní termín do pěti dní od řádného;
• Přesný termín není dosud znám, bude stanoven v souladu s vládními opatřeními;
• Vedení ÚVES rozhodlo, že ústní přijímací zkoušky do tří bakalářských studijních programů zajišťovaných ÚVES se uskuteční podle rámce určeného vedením FF UK, tzn. prezenčně pro české studenty a distančně pro studenty zahraniční (studentům s trvalým bydlištěm v zahraničí, bude ústní distanční zkouška povolena automaticky, studentům s českým státním občanstvím jen v mimořádných případech na základě žádosti) a na základě stanovených podmínek přijímacího řízení;
• Vedení ÚVES zároveň rozhodlo, že v souladu s doporučením vedení FF UK upustí tento školní rok od přijímacích zkoušek do tří navazujících magisterských studijních programů zajišťovaných ÚVES a uchazeče o magisterské studium přijme plošně;
• Vedení FF UK dalo na vědomí, že v těchto mimořádných podmínkách nepočítá v tomto školním roce s dodatečným přijímacím řízením v září 2020;
• Přijímací zkoušky do doktorského studia se budou konat distančně v termínu 15. – 19. června 2020, náhradní termín: 25. – 26. června 2020.
Úvod > Aktuality > Informace pro studenty a vyučující ÚVES